writing phrase 13.0.2021 Flashcards Preview

Business English > writing phrase 13.0.2021 > Flashcards

Flashcards in writing phrase 13.0.2021 Deck (3)
Loading flashcards...
1

Bất kể bạn sống ở đâu trên trái đất, bất kể bạn cách xa đại dương.

No matter/ where you live on the planet, /no matter/ how far from the sea,

2

Bạn cần phải tham khảo tôi trước khi bạn liên lạc với bất kỳ khách hàng nào.

You need to consult me before you contact any of our clients

3

Những lỗi này không thể lặp lại nếu không thì tôi sẽ đưa vấn đề này lên cấp cao hơn.

These mistakes cannot happen again otherwise I will refer this matter to someone higher.