Vocabulary 26.09.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 26.09.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 26.09.2021 Deck (33)
Loading flashcards...
1

Kiểm lâm (n)

Ranger (n)

2

Vũ trụ (n)

Astronomy (n)

3

Astronaut (n)

Spaceman (n)

4

Vũ trụ học (n)

Astrology (n)

5

Thuộc về vũ trụ (adj)

Astronomical (adj)

6

chòm sao (n)

Constellation (n) (c)

7

Chỉ ra (v)

spot (v)

8

Tầm nhìn (n)

visibility (n)

9

có thể nhìn được (adj)

visible(adj)

10

có tính hình dung, mường tượng (adj)

visionary (adj) eg: visionary leader

11

Nghệ thuật hình dung (n)

visual art (n)

12

Hình tượng hóa (n)

visualization

13

nhìn qua (v)

Look over (v)

14

rẽ vào, tạt vào

come by (v)

15

move from one site to another site

across (adv)

16

Bất động sản (n)

real estate (n)

17

Bất động/xe cộ

Moving aset (n) (c)

18

chuyên môn

expertise (n)

19

Bất động sản thương mại

Corporate real estate (n)

20

Bất động sản dân cư

Residental real estate (n)

21

Mặc dù

Even though=though= Although

22

Thậm chí

Even if

23

Bất kể khi nào

Whenever

24

Hoặc A hay B

Whether A or B

25

Đi đến/ tạt qua mà ko có hẹn trước

Drop -ins

26

Người nộp đơn

Applicants

27

Đối tác

Counterpart (n)

28

Bóng đá

Soccer (n)

29

thận trọng (adj)

cautious (adj)

30

thận trọng (n)

caution (n)