Vocabulary 31.07.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 31.07.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 31.07.2021 Deck (9)
Loading flashcards...
1

quyên tặng

Donate (v)

2

Thực hiện chính sách

Pull up the policy

3

Thực đơn phục vụ

Catering manu

4

mũi tiêm

Jab

5

được tiêm phòng

Get vaccinated

6

nỗi bật/dễ thấy

Prominent

7

đồng hành (v)

accompnay (v)

8

sự đồng hành

company (n)

9

người đồng hành

companion (n)