Vocabulary 31.10.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 31.10.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 31.10.2021 Deck (7)
Loading flashcards...
1

quay phim

film (v).

2

bảng chỉ dẫn

directory (n) (c

3

Vòi phun nước

fountain (n)

4

để ý (adj)

be mindful (adj)

5

chân dung

portrait (n) (c)

6

cải tạo

restoration (n) (v)

7

Tủ (n)

Wardrobe (n)