Vocabulary 07.08.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 07.08.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 07.08.2021 Deck (39)
Loading flashcards...
1

cội nguồn.

root (n)

2

khổng lồ

gigantic (adj)

3

thủy sinh

aquatic (adj)

4

Tôi mới nhận ra rằng

I 've figured it out

5

tôi ko hiểu/tôi bị lỡ/tôi bị miss thông tin

I've bit lost.

6

giàu trí tưởng tượng

imaginative (adj)
Full of imagination
A sense of imagination

7

người suy nhược

astrophel (n)

8

nhún nhảy

trampoline

9

hỗn loạn

chaotic (adj)
chaos (n)

10

phát sóng

on air
broadcast

11

Buôn người

Human trafficking

12

Ít được biết đến

little-known

13

huyền bí

mysterious (adj)
mystery (n)

14

nhà để dụng cụ

Toolshed

15

chu vi/vành đai

perimeter

16

cảng biển /đê

pier

17

cái ví tiền

purse
wallet

18

cái thảm

rug

19

quét

mop
sweep

20

làm mòn

tear -> torn

21

xé xuống

tear down

22

hao mòn

wear and tear

23

cuốn đi

rake (v)

24

một đống

pile

25

chồng lên /xếp lên

stack

26

dây thừng

cord

27

cốc sứ

mug

28

cái thang

ladder

29

cái ván

plank

30

cái dây

rope