Vocabulary 27.06.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 27.06.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 27.06.2021 Deck (25)
Loading flashcards...
1

Bình minh

A Dawn (n)

2

Hoàng Hôn

Dusk

3

Sự kiểm tra/thanh tra

Inspection

4

Thanh tra

Inspector

5

quả cà tím

An aubergine

6

đánh đổ

Overturn

7

sở hữu/Tài sản.

Possession (n)

8

nghèo nàn/Nghèo/Vô sản.

underprivileged

9

hệ thống xử lý nước thải, rác

sanitation

10

Vệ sinh

hygiene

11

Rời bỏ/đổi chỗ/chuyển chỗ.

Displace

12

hiếm/khan hiếm

Scarce(adj)

13

yếu đuối

Vulnerable (adj)

14

the most basic level of an activity or organization

Grassroot

15

Việc nhà

Domestic duty

16

tế báo sống

living cell

17

tính chất nông thôn

rural (adj)

18

xa xôi

distant (adj)

19

hữu hạn
vô hạn.

finite (adj)
infinite (adj)

20

khắc nghiệt

severe (adj)

21

extreme, strong or severe

intense(adj)

22

bền vững

sustainable (adj)

23

Thủy lợi

irrigation (n)

24

trồng lại rừng

reforestation

25

vô cùng

incredibly (adv)