Vocabulary 25.12.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 25.12.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 25.12.2021 Deck (23)
Loading flashcards...
1

Tuyệt vời

Superb (adj)

2

Toàn quốc

Nationwide (n)

3

thập kỷ

Decade (n)

4

tồi tệ

Lousy (adj)

5

Kiên trì

persevere (adj)

6

Lau (v)

wipe (v)

7

sơn móng tay (n)

Polish

8

car

automobile

9

Lát đường

Pave the way

10

Mặt bàn (n)

Countertop (n)

11

lấy cái gì khỏi

take st off (v)

12

gắn vào

stack (v)

13

trả trước

upfront (v)

14

survey toàn cty

company-wide survey

15

cái ao

pond (n)

16

giếng trời

a patio area.

17

làm rối tung cái gì đó (mess st up)

screw up (v)

18

do st very badly

blew it

19

cơ quan chính phủ

bureaucrats

20

cà chớn or đểu cáng

Jerk

21

sự cống hiến/tâm huyết (n)

dedication
devotion

22

Đạt được tầm cao mới

Reach to a new hight

23

để cho ai đó
phân phát
thả xuống

drop off (v)

The postman dropped off some mails