LOI-H03c Mots Flashcards Preview

Frans LOI per hoofdstuk > LOI-H03c Mots > Flashcards

Flashcards in LOI-H03c Mots Deck (92):
1

être content

blij zijn

2

cela me fait (très) plaisir

dat doet me (veel) genoegen

3

la joie de donner

het plezier om te geven

4

ça m'est une joie de t'écrire

het is mij een genoegen om je te schrijven

5

se faire une joie de (+ ww) (je me suis fait une joie de relire ta lettre)

met plezier/zich erop verheugen te (+ ww)

6

pleurer de joie

huilen van blijdschap

7

sauter de joie

springen van blijdschap

8

avec joie l/avec plaisir!

met alle plezier / graag!

9

être heureux d'un succès

blij zijn met een succes

10

c'est heureux pour vous/toi!

gelukkig maar voor u/je!

11

quel bonheur de .

wat een geluk dat/wat leuk om ...

12

avoir le plaisir de .

het genoegen hebben te ...

13

donner/obtenir satisfaction

voldoening geven/krijgen

14

à la satisfaction générale

tot ieders tevredenheid

15

satisfaire la curiosité de ...

de nieuwsgierigheid bevredigen van ...

16

se satisfaire de peu

met weinig tevreden zijn

17

à souhait

naar wens

18

souhaiter

wensen

19

souhaiter la bienvenue à

welkom heten

20

souhaiter bonne chance à qqn

iemand geluk wensen

21

Je souhaite que (+ subj.) (Je souhaite que tu guérisses vite.)

ik hoop dat

22

j'aime autant ça

dat heb ik net zo lief

23

j'aime mieux ça

dat heb/hoor ik liever

24

j'aime à croire, à penser que

ik hoop dat, ik zou graag aannemen dat

25

j'aimerais autant que ... (J'aimerais autant que tu viennes un autre jour.)

ik zag net zo lief dat ...

26

désirer

verlangen naar

27

prendre ses désirs pour des réalités

zich illusies maken

28

Il prend ses désirs pour des réalités.

Bij hem is de wens de vader van de gedachte

29

se faire désirer

lang op zich laten wachten

30

avec la meilleure volonté du monde

met de beste wil van de wereld

31

n'en faire qu'à sa volonté

alleen maar zijn eigen zin do en

32

(très) volontiers

(erg) graag

33

je voudrais vous demander ...

ik zou u graag even willen vragen ...

34

je voudrais vous y voir

ik zou u eens op mijn plaats willen zien

35

si vous voulez bien

als u het ermee eens bent

36

nous, on veut bien

het is ons best

37

sans le vouloir

per ongeluk, zonder opzet

38

surprendre (Il nous a agréablement surpris.)

verrassen, verbazen

39

être surpris que (+ subj)

verrast zijn, versteld staan dat

40

c'est surprenant/étonnant

het is verrassend/verbazingwekkend

41

je ne m'y attendais pas

ik had het niet verwacht

42

cela me surprend

dat verbaast me

43

une bonne/mauvaise surprise

een fijne/onaangename verrassing

44

rester muet de surprise/stupéfaction

stomverbaasd zijn

45

aller de surprise en surprise

van de ene verbazing in de andere vallen

46

à ma grande surprise

tot mijn grote verbazing

47

blij zijn

être content

48

dat doet me (veel) genoegen

cela me fait (très) plaisir

49

het plezier om te geven

la joie de donner

50

het is mij een genoegen om je te schrijven

ça m'est une joie de t'écrire

51

met plezier/zich erop verheugen te (+ ww)

se faire une joie de (+ ww) (je me suis fait une joie de relire ta lettre)

52

huilen van blijdschap

pleurer de joie

53

springen van blijdschap

sauter de joie

54

met alle plezier / graag!

avec joie l/avec plaisir!

55

blij zijn met een succes

être heureux d'un succès

56

gelukkig maar voor u/je!

c'est heureux pour vous/toi!

57

wat een geluk dat/wat leuk om ...

quel bonheur de .

58

het genoegen hebben te ...

avoir le plaisir de .

59

voldoening geven/krijgen

donner/obtenir satisfaction

60

tot ieders tevredenheid

à la satisfaction générale

61

de nieuwsgierigheid bevredigen van ...

satisfaire la curiosité de ...

62

met weinig tevreden zijn

se satisfaire de peu

63

naar wens

à souhait

64

wensen

souhaiter

65

welkom heten

souhaiter la bienvenue à

66

iemand geluk wensen

souhaiter bonne chance à qqn

67

ik hoop dat

Je souhaite que (+ subj.) (Je souhaite que tu guérisses vite.)

68

dat heb ik net zo lief

j'aime autant ça

69

dat heb/hoor ik liever

j'aime mieux ça

70

ik hoop dat, ik zou graag aannemen dat

j'aime à croire, à penser que

71

ik zag net zo lief dat ...

j'aimerais autant que ... (J'aimerais autant que tu viennes un autre jour.)

72

verlangen naar

désirer

73

zich illusies maken

prendre ses désirs pour des réalités

74

Bij hem is de wens de vader van de gedachte

Il prend ses désirs pour des réalités.

75

lang op zich laten wachten

se faire désirer

76

met de beste wil van de wereld

avec la meilleure volonté du monde

77

alleen maar zijn eigen zin do en

n'en faire qu'à sa volonté

78

(erg) graag

(très) volontiers

79

ik zou u graag even willen vragen ...

je voudrais vous demander ...

80

ik zou u eens op mijn plaats willen zien

je voudrais vous y voir

81

als u het ermee eens bent

si vous voulez bien

82

het is ons best

nous, on veut bien

83

per ongeluk, zonder opzet

sans le vouloir

84

verrassen, verbazen

surprendre (Il nous a agréablement surpris.)

85

verrast zijn, versteld staan dat

être surpris que (+ subj)

86

het is verrassend/verbazingwekkend

c'est surprenant/étonnant

87

ik had het niet verwacht

je ne m'y attendais pas

88

dat verbaast me

cela me surprend

89

een fijne/onaangename verrassing

une bonne/mauvaise surprise

90

stomverbaasd zijn

rester muet de surprise/stupéfaction

91

van de ene verbazing in de andere vallen

aller de surprise en surprise

92

tot mijn grote verbazing

à ma grande surprise