LOI-H27 Mots Flashcards Preview

Frans LOI per hoofdstuk > LOI-H27 Mots > Flashcards

Flashcards in LOI-H27 Mots Deck (106):
1

balance commerciale f

handelsbalans

2

balance commerciale est excédentaire / déficitaire f

de handelsbalans vertoont een overschot / tekort

3

rétablir l'équilibre de la balance commerciale

evenwicht op de handelsbalans herstellen

4

balance des paiements f

betalingsbalans

5

boycott m

boycot

6

commerce f

handel

7

commerce extérieur m

buitenlandse handel

8

conclure/passer un accord commercial

handelsakkoord sluiten

9

les échanges commerciaux

handelsverkeer

10

les relations commerciales

handelsbetrekkingen

11

compétitivité f

concurrentie

12

déficit m

tekort

13

combler/réduire le déficit commercial

handelstekort aanvullen/terugbrengen

14

les marchandises

de goederen

15

demande croissante en … f

een toenemende vraag naar ..,

16

concurrence f

concurrentie

17

demande f

de vraag

18

douane f

douane

19

exportation f

export

20

frontière f

grens

21

poste frontière m

grensovergang

22

importation f

import

23

déclaration en douane f

douane-aangifte

24

dédouaner des marchandises/le

goederen inklaren/de inklaring

25

douanier/l'agent des douanes m

douanebeambte

26

imposer/percevoir les droits de douane

douanerechten heffen/innen

27

les exportations poste frontière

uitgevoerde producten

28

les importations

import, ingevoerde producten

29

marché m

de markt

30

des parts de marché

marktaandelen

31

mondialisation f

globalisering

32

offre f

aanbod

33

loi de l'offre et de la demande f

de wet van vraag en aanbod

34

les pays émergents

opkomende economieën

35

solde m

saldo

36

barre f

grens

37

casse f

schade

38

contracter

aangaan

39

corollaire m

logisch gevolg, consequentie, uitvloeisel

40

débauchage m

afvloeiing, ontslag

41

débouché m

afzet(mogelijkheid)

42

dégager

vrijmaken, ontwikkelen

43

se désendetter

zijn schulden betalen

44

endiguer

indijken, beteugelen

45

enrayer

afremmen, tot staan brengen

46

impact m

invloed, effect

47

morosité f

somberheid

48

produit intérieur brut m

bruto binnenlands product

49

redémarrage m

nieuwe start, weer aantrekken

50

redressement m

herstel

51

renchérir

overtreffen

52

tabler sur

uitgaan van

53

tardivement

laat

54

handelsbalans

balance commerciale f

55

de handelsbalans vertoont een overschot / tekort

balance commerciale est excédentaire / déficitaire f

56

evenwicht op de handelsbalans herstellen

rétablir l'équilibre de la balance commerciale

57

betalingsbalans

balance des paiements f

58

boycot

boycott m

59

handel

commerce f

60

buitenlandse handel

commerce extérieur m

61

handelsakkoord sluiten

conclure/passer un accord commercial

62

handelsverkeer

les échanges commerciaux

63

handelsbetrekkingen

les relations commerciales

64

concurrentie

compétitivité f

65

tekort

déficit m

66

handelstekort aanvullen/terugbrengen

combler/réduire le déficit commercial

67

de goederen

les marchandises

68

een toenemende vraag naar ..,

demande croissante en … f

69

concurrentie

concurrence f

70

de vraag

demande f

71

douane

douane f

72

export

exportation f

73

grens

frontière f

74

grensovergang

poste frontière m

75

import

importation f

76

douane-aangifte

déclaration en douane f

77

goederen inklaren/de inklaring

dédouaner des marchandises/le

78

douanebeambte

douanier/l'agent des douanes m

79

douanerechten heffen/innen

imposer/percevoir les droits de douane

80

uitgevoerde producten

les exportations poste frontière

81

import, ingevoerde producten

les importations

82

de markt

marché m

83

marktaandelen

des parts de marché

84

globalisering

mondialisation f

85

aanbod

offre f

86

de wet van vraag en aanbod

loi de l'offre et de la demande f

87

opkomende economieën

les pays émergents

88

saldo

solde m

89

grens

barre f

90

schade

casse f

91

aangaan

contracter

92

logisch gevolg, consequentie, uitvloeisel

corollaire m

93

afvloeiing, ontslag

débauchage m

94

afzet(mogelijkheid)

débouché m

95

vrijmaken, ontwikkelen

dégager

96

zijn schulden betalen

se désendetter

97

indijken, beteugelen

endiguer

98

afremmen, tot staan brengen

enrayer

99

invloed, effect

impact m

100

somberheid

morosité f

101

bruto binnenlands product

produit intérieur brut m

102

nieuwe start, weer aantrekken

redémarrage m

103

herstel

redressement m

104

overtreffen

renchérir

105

uitgaan van

tabler sur

106

laat

tardivement