Animals Flashcards Preview

Vocabulary > Animals > Flashcards

Flashcards in Animals Deck (39):
0

Gills

Mang

1

Fin

Vây

2

Scales

Vẩy

3

Shark

Cá mập

4

Cod

Cá tuyết

5

Bass

Cá vược

6

Squid

Mực

7

Tuna

Cá thu

8

Swordfish

Cá mũi kiếm

9

Ray

Cá đuối

10

Eel

Lươn

11

Seahorse

Cá ngựa

12

Jellyfish

Con sứa

13

Flounder

Cá thờn bơn

14

Starfish

Sao biển

15

Mussel

Con vẹm

16

Scallop

Con điệp

17

Crab

Cua

18

Sea urchin

Nhím biển

19

Snail

Sên

20

Worm

Giun

21

Sea anemone

Hải quì

22

Newt

Sa giông

23

Salamander

Kỳ nhông

24

Toad

Cóc

25

Whale

Cá voi

26

Porpoise

Cá heo chuột

27

Walrus

Con mooc

28

Sea lion

Sư tử biển

29

Seal

Hải cẩu

30

Sea otter

Rái cá

31

Alligator

Cá sấu mõm ngắn

32

Crocodile

Cá sấu

33

Rattlesnake

Rắn đuôi chuông

34

Garter snake

Rắn sọc

35

Lizard

Thằn lằn

36

Cobra

Rắn hổ mang

37

Tortoise

Rùa cạn

38

Turtle

Rùa