Career Planning Flashcards Preview

Vocabulary > Career Planning > Flashcards

Flashcards in Career Planning Deck (13):
0

Entry-level job

Việc ở chức vị mới vô làm

1

Training

Đào tạo

2

Promotion

Lên chức

3

Vocational training

Học nghề

4

Internship

Học nghề

5

On-the-job training

Đào tạo tại chỗ

6

Online course

Lớp học trên mạng

7

Resource center

Trung tâm tìm việc

8

Career counselor

Người cố vấn nghề nghiệp

9

Interest inventory

Liệt kê ý muốn

10

Skill inventory

Liệt kê kỹ năng

11

Job fair

Chổ tuyển mộ đi làm

12

Recruiter

Người tuyển mộ