Crime Flashcards Preview

Vocabulary > Crime > Flashcards

Flashcards in Crime Deck (12):
0

Vandalism

Phá hoại

1

Burglary

Ăn trộm nhà

2

Assaults

Hành hung

3

Gang violence

Bạo lực băng đãng

4

Drunk driving

Say rượu lái xe

5

Illegal drugs

Ma tuý

6

Arson

Đốt nhà

7

Shoplifting

Vào tiệm ăn cắp vặt

8

Identity theft

Ăn cắp danh tính

9

Victim

Nạn nhân

10

Mugging

Chặn đường cướp bóc

11

Murder

Giết người