Birds, Ínects, And Arachnids Flashcards Preview

Vocabulary > Birds, Ínects, And Arachnids > Flashcards

Flashcards in Birds, Ínects, And Arachnids Deck (27):
0

Owl

Chim cú

1

Wing

Cánh

2

Beak/bill

Mỏ

3

Feather

Lông

4

Claw

Móng

5

Blue jay

Chim giẻ cùi

6

Sparrow

Chim sẻ

7

Woodpecker

Chim gỏ kiến

8

Eagle

Đại bàng

9

Hummingbird

Chim ruồi

10

Penguin

Chim cánh cụt

11

Goose

Ngỗng

12

Peacock

Con công

13

Pigeon

Chim bồ câu

14

Robin

Chim cổ đỏ

15

Wasp

Ong vò vẽ

16

Beetle

Bọ hung

17

Caterpillar

Sâu bướm

18

Moth

Bướm đêm

19

Mosquito

Muỗi

20

Cricket

Dế

21

Grasshopper

Châu chấu

22

Honeybee

Ong mật

23

Ladybug

Bọ rùa

24

Tic

Ve

25

Fly

Ruồi

26

Scorpion

Bọ cạp