DMV Flashcards Preview

Vocabulary > DMV > Flashcards

Flashcards in DMV Deck (20):
0

DMV handbook

Cẩm nang DMV

1

Testing area

Khu vực thi

2

DMV clerk

Nhân viên DMV

3

Photo

Hình chụp

4

Fingerprint

Dấu tay

5

Vision exam

Khám mắt

6

Window

Quầy

7

Proof of insurance

Chứng minh có bảo hiểm

8

Expiration date

Ngày hết hạn

9

License plate

Bảng số xe

10

Registration sticker/tag

Miếng dán có đóng thuế xe

11

Study the handbook

Học trong cẩm nang

12

Take a driver education course

Lấy lớp dạy lái xe

13

Show your id

Trình chứng minh

14

Pay the application fee

Trả lệ phí nộp đơn

15

Take a written test

Thi viết

16

Get a learner's permit

Lấy bằng tạm

17

Take a driver's training course

Lấy lớp dạy lái xe

18

Pass a driving test

Thi đậu lái xe

19

Get your license

Lấy bằng lái