Emergencies And Natural Disasters Flashcards Preview

Vocabulary > Emergencies And Natural Disasters > Flashcards

Flashcards in Emergencies And Natural Disasters Deck (18):
0

Lost child

Trẻ lạc

1

Car accident

Tai nạn xe cộ

2

Airplane crash

Máy bay rớt

3

Explosion

Nổ

4

Earthquake

Động đất

5

Mudslide

Đất trôi

6

Forest fire

Cháy rừng

7

Fire truck

Xe chữa lửa

8

Drought

Hạn hán

9

Famine

Nạn đói

10

Blizzard

Bão tuyết

11

Hurricane

Bão gió mưa

12

Tornado

Lốc xoáy

13

Volcanic eruption

Núi lửa phun

14

Tidal wave/tsunami

Sóng thần

15

Avalanche

Tuyết lở

16

Flood

Lụt

17

Search and rescue team

Đội tìm và cứu