School Flashcards Preview

Vocabulary > School > Flashcards

Flashcards in School Deck (22):
0

Set goals

Xđ mục tiêu

1

Participate

Tham gia

2

Take

Ghi

3

Make progress

Có tiến bộ

4

Test booklet

Bài thi

5

Answer sheet

Trang trả lời

6

Grades

Xếp hạng

7

Clear off

Dọn sạch

8

Bubble in

Tô đen

9

Check

Ktra

10

Correct

Sửa

11

Hand in

Nộp bài

12

Look up

Tìm

13

Discuss

Thảo luận

14

Brainstorm

Nghĩ cách

15

Dictate

Đọc lên

16

Cross out

Gạch bỏ

17

Label

Ghi

18

Unscramble

Sắp cho đúng

19

Put

Sắp theo thứ tự

20

Take out

Lấy ra

21

Put away

Cất đi