Mammals Flashcards Preview

Vocabulary > Mammals > Flashcards

Flashcards in Mammals Deck (42):
0

Moose

Nai sừng tấm

1

Mountain lion

Sư tử núi

2

Coyote

Sói đồng cỏ

3

Wolf

Chó sói

4

Bat

Dơi

5

Armadillo

Con tatu

6

Beaver

Hải li

7

Porcupine

Nhím

8

Bear

Gấu

9

Skunk

Chồn hôi

10

Raccoon

Gấu trúc

11

Deer

Nai

12

Fox

Cáo

13

Antlers

Gạc nai

14

Hooves

Móng

15

Whiskers

Râu mép

16

Coat/fur

Bộ lông

17

Paw

Bàn chân

18

Horn

Sừng

19

Tail

Đuôi

20

Quill

Lông nhím

21

Anteater

Loài ăn kiến

22

Llama

Lạc đà ko bướu

23

Chimpanzee

Tinh tinh

24

Gorilla

Khỉ đột

25

Hyena

Linh cẩu

26

Baboon

Khỉ đầu chó

27

Giraffe

Hươu cao cổ

28

Zebra

Ngựa vằn

29

Leopard

Báo đốm

30

Antelope

Sơn dương

31

Orangutan

Con đười ươi

32

Panther

Báo đen

33

Hippopotamus

Hà mã

34

Kangaroo

Chuột túi

35

Koala

Gấu tùi

36

Platypus

Thú mỏ vịt

37

Trunk

Vòi

38

Tusk

Ngà

39

Mane

Bờm

40

Pouch

Túi

41

Hump

Bướu