Office Skills Flashcards Preview

Vocabulary > Office Skills > Flashcards

Flashcards in Office Skills Deck (15):
0

Type a letter

Đánh máy lá thư

1

Enter data

Nhập dữ liệu

2

Transcribe notes

Chuyển âm thâu ra chữ

3

Make copies

Làm bản sao

4

Collate papers

Sắp xếp giấy tờ

5

Staple

Dập ghim

6

Schedule a meeting

Sắp xếp lịch trình cuộc họp

7

Take dictation

Viết lời người khác đọc

8

Organize materials

Sắp xếp tài liệu

9

Greetthe caller

Chào hỏi người gọi

10

Put the caller on hold

Để người gọi chờ máy

11

Transfer the call

Chuyển cuộc gọi

12

Leave a message

Để lại tin nhắn

13

Take a message

Nhận tin nhắn

14

Check message

Kiểm tra tin nhắn