Traffic Signs Flashcards Preview

Vocabulary > Traffic Signs > Flashcards

Flashcards in Traffic Signs Deck (17):
0

Stop

Dừng lại

1

Do not enter/ wrong way

Cấm vào/ ngược chiều

2

Speed limit

Vận tốc giới hạn

3

U turn

Quẹo chử u

4

No outlet/ dead end

Ko lối ra/ ngõ cụt

5

Right turn only

Chỉ đc quẹo phải

6

No left turn

Ko đc quẹo trái

7

Yeild

Nhường

8

Merge

Nhập

9

No parking

Cấm đậu

10

Handicapped parking

Chổ đậu dành cho người tàn tật

11

Pedestrian crossing

Người đi bộ băng ngang

12

Railroad crossing

Đường xe lửa băng ngang

13

School crossing

Đường học sinh băng ngang

14

Road work

Làm đường

15

Us route/ highway marker

Quốc lộ/ bảng xa lộ

16

H

Hospital