The Library Flashcards Preview

Vocabulary > The Library > Flashcards

Flashcards in The Library Deck (19):
0

Get a library card

Lấy thẻ thư viện

1

Look for a book

Tìm sách

2

Check out a book

Mượn sách

3

Return a book

Trả sách

4

Pay a late fine

Trả tiền phạt vì trể

5

Library clerk

Nhân viên thư viện

6

Circulation desk

Bàn mượn sách

7

Library patron

Khách thư viện

8

Periodicals

Tạp chí xuất bản định kỳ

9

Headline

Tít báo

10

Atlas

Tập bản đồ

11

Reference librarian

Quản chủ thư viện

12

Self-checkout

Tự làm thủ tục mượn sách

13

Online catalog

Danh mục trên mạng

14

Picture book

Sách có hình

15

Biography

Tiểu sử

16

Novel

Tiểu thuyết

17

Audiobook

Sách để nghe

18

Videocassette

Băng video