Interview Skills Flashcards Preview

Vocabulary > Interview Skills > Flashcards

Flashcards in Interview Skills Deck (12):
0

Prepare for the interview

Chuẩn bị phỏng vấn

1

Dress appropriately

Ăn mặc thích hợp

2

Be neat

Hãy gọn gàng

3

Bring your resume and id

Mang theo syll và giấy cm

4

Don't be late

Đừng đến trễ

5

Be on time

Hãy đúng giờ

6

Greet the interviewer

Chào hỏi người phỏng vấn

7

Make eye contact

Hãy nhìn thẳng vào mắt

8

Listen carefully

Lắng nghe cho kỹ

9

Talk about your experience

Nói về kinh nghiệm bản thân

10

Thank the interviewer

Cảm ơn người phỏng vấn

11

Write a thank-you note

Viết thư cảm ơn