The Post Office Flashcards Preview

Vocabulary > The Post Office > Flashcards

Flashcards in The Post Office Deck (30):
0

Priority mail

Thư ưu tiên

1

Express mail

Thử hoả tốc

2

Media mail

Thư có sách, đĩa

3

Certified mail

Thư đảm bảo

4

Airmail

Thư hàng ko

5

Ground post/ parcel post

Kiện hàng gửi đường bộ

6

Envelope

Bì thư

7

Greeting card

Thiệp chúc

8

Post card

Bưu thiếp

9

Package

Gói hàng

10

Book of stamps

Quyển tem

11

Postal forms

Mẫu đơn bưu điện

12

Letter carrier

Người đưa thư

13

Return address

Địa chỉ gửi đi

14

Mailing address

Địa chỉ gửi đến

15

Postmark

Dấu bưu điện

16

Postal clerk

Nhân viên bưu điện

17

Scale

Cân

18

Post office box

Hộp thư

19

Automated postal center

Máy bưu điện tự động

20

Stamp machine

Máy bán tem

21

Mailbox

Thùng thư

22

Write a note in card

Viết vài dòng trong thiệp

23

Address the envelope

Ghi địa chỉ trên bì thư

24

Put on a stamp

Dán tem

25

Mail the card

Gửi thiệp đi

26

Deliver the card

Đem thiệp đến

27

Receive the card

Nhận thiệp

28

Read the card

Đọc thiệp

29

Write back

Viết trả lời