Medical Care Flashcards Preview

Vocabulary > Medical Care > Flashcards

Flashcards in Medical Care Deck (13):
0

Health insurance card

Thẻ bảo hiểm sk

1

Health history form

Mẫu khai tiểu sử sk

2

Examination table

Bàn khám bệnh

3

Blood pressure gauge

Máy đo áp huyết

4

Stethoscope

Ống nghe

5

Thermometer

Nhiệt kế

6

Syringe

Ống chích

7

Check blood pressure

Đo áp huyết

8

Take temperature

Đo thân nhiệt

9

Listen to heart

Nghe tim đập

10

Examine eyes

Khám mắt

11

Examine throat

Khám cổ họng

12

Draw blood

Lấy máu