The Bank Flashcards Preview

Vocabulary > The Bank > Flashcards

Flashcards in The Bank Deck (21):
0

Teller

Thu ngân viên

1

Deposit

Ký thác

2

Deposit slip

Giấy ký thác

3

Vault

Tủ sắt

4

Safety deposit box

Hộp gởi an toàn

5

Valuables

Vật quý giá

6

Account manager

Quản lý tài khoản

7

Passbook

Sổ ngân hàng

8

Savings account number

Số tài khoản tiết kiệm

9

Check book

Sổ chi phiếu

10

Check

Chi phiếu

11

Checking account number

Số vãng lai

12

Bank statement

Giấy kết toán ngân hàng

13

Balance

Tiền còn trong tài khoản

14

Cash a check

Đổi chi phiếu lấy tiền mặt

15

Make a deposit

Bỏ tiền vô

16

Bank online

Giao dịch ngân hàng trên mạng

17

Insert your ATM card

Đút thẻ ATM vào

18

Enter your pin

Nhập mật khẩu

19

Withdraw cash

Lấy tiền ra

20

Remove your card

Rút thẻ ra