The Legal System Flashcards Preview

Vocabulary > The Legal System > Flashcards

Flashcards in The Legal System Deck (21):
0

Arrest a suspect

Bắt giữ nghi can

1

Handcuffs

Còng

2

Hire a lawyer/ attorney

Mướn luật sư

3

Defense attorney

Luật sư biện hộ

4

Appear in court

Ra toà

5

Defendant

Bị can

6

Judge

Thẩm phán

7

Stand trial

Ra phiên xử

8

Courtroom

Phòng xử

9

Jury

Bồi thẩm đoàn

10

Evidence

Chứng cứ

11

Prosecuting attorney

Luật sư buộc tội

12

Witness

Nhân chứng

13

Court reporter

Ký tốc viên

14

Convict the defendant

Kết án bị can

15

Verdict

Phán quyết

16

Guilty

Có tội

17

Sentence the defendant

Tuyên án bị can

18

Go to jail/prison

Đi tù

19

Convict/prisoner

Tù nhân

20

Be released

Ra tù