cięcie cesarskie Flashcards Preview

medicine > cięcie cesarskie > Flashcards

Flashcards in cięcie cesarskie Deck (7)
1

wskazania do planowego cięcia cesarskiego

- nieprawidłowe położenie płodu(miednicowe, poprzeczne)
-niewspółmiernosć
->4500g
- duży płód w cukrzycy>4250g
- u pacjentek po cięciu, jeśli blizna <2 mm(grubość)

pozapołożnicze:
-NYHA III i IV
-wskazania pulmunologiczne
-okulistyczne(odwarstwienie siatkówki, retinopatia,ale nie wada wzroku)
-neurologiczne
-psychiatryczne
-ortopedyczne( wady miednicy, stan po złamaniach miednicy, zmiany w kręgosłupie)

2

wskazania pilne do cc

- czynniki potencjalnie zagrażające zdrowiu, życiu matki lub płodu, ale nie stanowiące bezpośredniego zagrożenia w tej chwili( zielone ody płodowe)
{wyniki badań---potem cięcie}

-dystocja szyjkowa(niewspółmiernosć szyjkowa- sytuacja położnicza, w której zaburzenia rozwierania szyjki powodują brak postępu porodu

-poród przedwczesny( położenie poprzeczne, pośladkowe)

-ciężki stan przedrzucawkowy

3

wskazania naglące

-czynniki zagrażające zdrowiu i życiu matki lub płodu, ale one występują w krótkich odstępach czasu
(nie czekamy na wyniki badań)
np.powtarające się epizody bradykardii, deceleracje późne lub zmienne
- niereagująca na leczenie zachowawcze bradykardia

zamykamy kroplówkę z oksytocyną
układamy pacjentkę na lewym boku
podajemy tlen
moznaby atosiban
te zabiegi może pozwolą na wyrównanie FHR??

4

wskazania nagłe

czynniki zagrażające zdrowiu i życiu matki lub płodu występujące w sposób ciągły
-można nie czekać na wyniki gr. krwi
-wypadnięta pępowina
-poj.uderzenia serca płodu
- przedwczesne oddzielenie łożyska, prawidłowo usadowionego
-podejrzenie krwotoku wewnętrznego
-pęknięta macica
-rzucawka

5

wskazania do cc w ciąży wielopłodowej

- jeżeli jedno z bliźniąt nieprawidłowo położone
-zespół TTS( zespół podkradania, jednoowodniowa, jednokosmówkowa)
- różnica mas płodów>20%
-niedotlenienie drugiego płodu( pilne)
- przedwczesne oddzielenie łożyska(nagłe)
-wypadnięcie pępowiny
- przedłużający sie poród?

6

jeśli 3 płody

to zawsze cięcie cesarskie

7

powikłania cc

-śródoperacyjne: uszkodzenia moczowodów, pecherza, krwawienia, zaburzenia krzepnięcia, zator płynem owodniowym, powikłania anestezjologiczne

ogólne:zapalenie bł. śluzowej macicy, zakażenia u.moczowego-cewnikowanie, zaburzenia gojenia się rany

Decks in medicine Class (107):