nadciśnienie tętnicze w ciąży Flashcards Preview

medicine > nadciśnienie tętnicze w ciąży > Flashcards

Flashcards in nadciśnienie tętnicze w ciąży Deck (47)
1

leki I rzutu

-metyldopa( Dopegyt) szczyt działania po 2-3h
-labetalol(Presocard p.o., Trandate i.v.) alfa i beta bloker
- nifedypina(Cordafen)

2

leki II rzutu

-Metoprolol
-Werapamil
- Felodypina (FeloHexal)

3

leki III rzutu

dihydralazyna (Nepresol i.v.) z. toczniopodobny, małopłytkowość u noworodka

4

Leki p/wskazane

ACE I ( uszkodzenie nerek, małowodzie, IUGR, PDA, niedorozwój sklepenia czaszki, PDA, urodzenie martwego płodu)

-B-bloker atenolol gr.D ( IUGR, nadmierne owłosienie, zaburzenia szkieletowe, hiperglikemia, niedociśnienie)

-leki moczopędne zmniejszenie osocza, gorsza perfuzja (zwolnienie tętna)

5

nadciśnienie tętnicze przewlekłe, przedciążowe PPH

-3%ciąż
-<20 tyg c

6

nadciśnienie ciążowe

stwierdzane w 2.połowie ciąży

7

sama ciąza obniża

ciśnienie

8

NT powoduje szybsze starzenie

łożyska

9

kiedy mija PIH nadciśnienie ciążowe

mija w połogu max 4-6 tyg

10

w Polsce NT wikła ok. ...% szystkich ciąż

6-8%

11

czynniki predysponujące do wystąpienia nadciśnienia u kobiet w ciąży

-wiek( poniżej 18 i powyżej 35 r. z)
-rzucawka w wywiadzie
-stan przedrzucawkowy u matki lub siostry
- nadciśnienie tętnicze samoistne i wtóne:nerkopochodne, hormonalne, sercowo-naczyniowe, neurogenne)
- choroy układowe(toczeń układowy)
-pierwsza ciąża i pierwszy poród
- stres
-niepr dieta
- schorzenia nerek
- cukrzyca
-zaśniad
- uogólniony obrzęk płodu

12

przewlekłe nadciśnienie tętnicze

- nadciśnienie tętnicze rozpoznane przed ciążą lub przed ukończeniem 20.tyg.ciąży i utrzymujące się dłużej niż 6 tyg.po porodzie( wartość >=140/90)

13

stan przedrzucawkowy i rzucawka

wzrost ciśnienia tętniczego i obecność białkomoczu po zakończeniu 20 tyg.ciąży( wyjątek:ciążowa choroba trofoblastyczna, ciąża mnoga); rzucawka: pojawienie się epizodu drgawek toniczno-klonicznych w przebiegu stanu przedrzucawkowego

14

przewlekłe nadciśnienie tętnicze z ,,nałożonym'' stanem przedrzucawkowym

-współistnienie stanu przedrzucawkowego z przewlekłym nadciśnieniem

15

nadciśnienie tętnicze ciążowe

podwyższone ciśnienie tętnicze po 20.t.c. bez towarzyszącego białkomoczu

16

nadciśnienie tętnicze ciążowe dzielimy na

- przemijające (jeśli w czasie porodu nie wystąpił stan przedrzucawkowy i ciśnienie tętnicze uległo normalizacji w ciągu 12 tyg. po porodzie(rozpoznanie retrospektywne)
-nadciśnienie przewlekłe,(jeśli dłużej niż12 tyg od zakończenia ciąży)

17

nadciśnienie tętnicze łagodne

<160/110mmHg

18

NT ciężkie

>160/110

19

ciąża u kobiety cierpiącej na przewlekłe NT powinna być planowana

przed koncepcją należy zmienić sposób leczenia

20

ciąża u kobiet z nt jest ciążą wysokiego ryzyka. wymień powikłania

-wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania
-obumarcie płodu
-przedwczesne oddzielenie łożyska
- wcześniejsze zakończenie ciąży

21

co powinny kobiety z łagodnym lub umiarkowanym nt nie wymagającym leczenia hipotensyjnego

- ograniczyć wysiłek
- dieta ubogosodowa
- regularnie kontrolować BP
-WYKONYWAĆ ANALIZĘ MOCZU(OBECNOŚĆ BIAŁKA)

22

WAŻNE W PROWADZENIU CIĄŻY (nt przewlekłe)

-regularna ocena wzrastania płodu w uusg
- okresowa ocena funkcji nerek

23

u kobiety z jakim ciśnieniem wdrożysz leczeni hipotensyjne?

- przy rozkurczowym>110

24

celem terapii hipotensyjnego leczenia

niedopuszczenie do pojawienia się ciężkiego nt z jego konsekwencjami

25

agresywna terapia hipotensyjna, prowadząca do niskich, czyli ,,prawidłowych'' wartości RR u matki moze być..

niekorzystna dla płodu( ograniczony przepływ maciczno-łożyskowy

26

kiedy mozna ew. moczopędne ( kolejny rzut)

jeśli wykluczono nałożony stan przedrzucawkowy i hipotrofię płodu

27

stan przedrzucawkowy

zespół objawów chorobowych pojawiający się po 20 tyg.ciąży, w okresie porodu lub połogu charakteryzujący się podwyższonym ciśnieniem tętniczym ( >140/90), któremu towarzyszy znamienny białkomocz(>300mg białka/dobę)

gdy białkomocz jest nieobecny należy podejrzewać tę chorobę jeśli oprócz nt występują bóle głowy, nieostre widzenie,bóle w nadbrzuszu, a w bad lab stwierdza się małopłytkowośći wzrost aktywności enzymów wątrobowych

28

etiopategeneza st. przedrzucawkowego

niewyjaśniona,
charakterystyczną cechą jest uogólniony skurcz naczyń krwionośnych

29

sytuacje położnicze zwiększające ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego

podaj też chorby, w których większe ryzyko st. przedrzuc

- ciążowa choroba trofoblastyczna
-ciąża mnoga
-immunologiczny lub nieimmunologiczzny obrzęk płodu
( w tych sytuacjach zwiększenie masy trofoblastu i relatywne ograniczenie perfuzji łożyska)

- cukrzyca, przewlekłe nt, kolagenozy( mikroangiopatie prowadzące do zmniejszenia przepływułożyskowego)

30

zmiany narządowe w przebiegu stanu przedrzucawkowego

NERKIniedokrwinie kłębuszków, obraz glomeruloendotheliosis , wzrost stęż. mocznika, kwasu moczowego i kreatyniny w ciężkich przyp. z następczym skąpomoczem lub bezmoczem

- WĄTROBA u 75% lab. wykładniki zab. funkcji wątroby.- NARZĄD WZROKU różnego rodzaju przemijające zaburzenia widzenia spowodowane okresowym niedokrwieniem pewnych części mózgu

31

w prawidłowej ciąży obserwuje się zmniejszoną wrażliwość na presyjne działanie angiotensyny

kobiety któe rozwiną st. przedrzucawkowy tracą tę niewrażliwość na kilka tyg przed pojawieniem się nadciśnienia ( test angiotensynowy w 18-24. t.c.infuzja angiotensyny)

32

ZMIANY NARZĄDOWE st. przedrzucawkowy c.d. zaburzenia krzepniecia

-zmniejszona objętość osocza , bo uogólniony skurcz naczyń i lub nadmierne przesączanie do przestrzeni pozanaczyniowej

-UKŁAD ODDECHOWY może pojawić się obrzęk płuc

- zaburzenia w układzie krzepnięcia. CHARAKTER DIC (SPADEK LICZBY PŁYTEK, SPADEK STĘŻ. FIBRYNOGENU, D- DIMERY , PRZEDŁUŻENIE CZASU TROMBINOWEGO

33

c.d zmiany narządow u.dokrewny

- UKŁAD DOKREWNY w prawidłowo przebiegającej ciąży steż. angiotensyny, reniny i aldosteronu zwiększone. w st. przedrz obniżają się do wartości prawidłowych dla nieciężarnych. Przy retencji sodu i nt wydzielanie reniny przez aparat okołokłębuszkowy zmniejszone, czego skutkiem niższe stęż. angiotensyny II i aldosteronu

34

c.d. zmiany narzadowe oun

-OUN zwykle dot. t.środkowych, w których zakrzepy,nacieki zapalne i zwyrodnieniowe.obrzęk mózgu i spłaszczenie jego zwojów. Z reguły nie obserwuje się trwalych zmian

35

kryteria łagodnego stanu przedrzucawkowego

ciśnienie tęt >=140/90 mierzone 2x w odstępach 6 godzinnych
- dobowa utrata białka z moczem> 300mg lub białkomocz++ w poj. próbce moczu

36

kryteria ciężkiego stanu przedrzucawkowego

- ciśnienie skurczowe mierzone w łóżku >160 a rozkurczowe powyżej 110 mierzone 2x w odstępach 6 godzinnych
- białkomocz>2g/dobę
- skąpomocz diureza<100 000/mm3)
- zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu plodu

37

rzucawka

jeśli do objawów st. przedrzucawkowego dołączą drgawki toniczno-kloniczne

38

powikłania stanu przedrzucawkowego u matki

-niewydolność nerek
-niewydolność krążenia
-encefalopatia nadciśnieniowa
-DIC
-krwotoki do OUN i siatkówki

39

powikłania stanu przedrzucawkowego u płodu

- zgon wewnątrzmaciczny
-wcześniactwo
-ograniczenie wzrastania wewnątrzmacicznego
-przedwczesne odklejenie łożyska
- niedotlenienie wewnątrzmaciczne

40

należy pamiętać że powikłania stanu przedrzucawkowego są na tyle groźne dla matki, że wymagają intensywnego leczenia objawowego. jego nieskuteczność wskazaniem

do zakończenia ciąży

41

należy pamiętać,że podstawowym elementem rozwoju st. przedrzucawkowego jest ograniczenie perfuzji narządów wewn

dlatego leczenie polegające na obniż ciśnienia lub zwiększaniu wydalania sodu może doprowadzić do pogłębienia się zmian narządowych i zagrożenia st. płodu

42

zzakończenie ciąży w stanie przedrzucawkowym

-niewielk zaawansowanie ciąży ---postępowanie wyczekujące
- zakończenie ciąży jest jedynym skutecznym sposobem leczenia
-u wszystkich należy ciążę zakończyć przed upływem 40.jej tyg.
- Indukcja porodu może być wskazana w 38 tyg. ciąży u kobiet z łagodną postacią i dojrzała szyjką
- w cięzkiej postaci decyzję o czasie i sposobie zakończenia wyznacza stan ciężarnej i płodu

43

leki p/nadciśnieniowe i ogr podaży sodu

nie poprawiają wyników położniczych

44

leczenie ambulatoryjne

tylko pacjentki, które ściśle współpracują
- zalecamy wypoczynek w łóżku, regularne mierzenie ciśnienia, ocena stanu płodu, ktg i profil biofiz

45

hospitalizacja

kazdy przyp ciężkiej postaci

przed 34 tyg.postępownie wyczekujące pod warunkiem prawidłowej kontroli ciśnienia( reżim łóżkowy, kontrola BP co 4 h, codzienna ocena:masy ciała, morfologii krwi, parametrów wątrobowych i nerkowych, białkomoczu dobowego i stanu płodu; u pacjentek między 24 a 34. t.c. wdrożyć profilaktykę zespołu zaburzeń oddychania ( gks matce)

46

najcięższą postacią st. przedrzucawkowego jest

zespół HELLP

47

HELLP

hemoliza, podwyższona aktywność enzymów wątrobowych, małopłytkowość)

częstym i charakterystycznym objawem jest ból w nadbrzuszu

wysoka śmiertelność matek i płodów

Decks in medicine Class (107):