zaburzenia rytmu Flashcards Preview

medicine > zaburzenia rytmu > Flashcards

Flashcards in zaburzenia rytmu Deck (14)
1

wcześniaki jaki rytm, jaki woltaż

WAŻNE: dzieci przedwcześnie urodzone
◦ mają szybszy rytm serca niż dzieci urodzone o
czasie
◦ jest niższy woltaż załamków

2

EKG dziecka i dorosłego

 Częsta niemiarowość
◦ Zatokowa
◦ Pobudzenia dodatkowe
 Krótsze PR, QT, QRS

3

- dodatni załamek P w odprow. I, II, aVF i ujemny w aVR

rytm zatokowy

4

ujemny załamek P w II,III, aVF

rytm prawego przedsionka

5

ujemny załamek P w I, aVL

rytm lewego przedsionka

6

ekg u sportowcó

 Wolniejszy rytm serca
◦ Wydłużone PR
◦ Wydłużone QT
 Cechy „przerostu” LV
 Niespecyficzne zmiany odcinka ST – T
◦ Mogą sugerować niedokrwienie
 Załamki Q wskazujące na zawał ściany
przedniej

7

pobudzenia przedwczesne

u niemowląt i małych dzeci: nadkomorowe
u nastolatków: komorowe

najczęściej łagodne, ale mogą też być markerem:
- zapalenia mięśnia sercowego
- kardiomiopatii, guzów serca

mogą doprowadzić do częstoskurczu lub bradykardii

8

kryteria rozpoznania zespołu preeksytacji WPW

- skrócenie PR < normy dla wieku
- fala delta
- poszerzenie QRS > normy dla wieku
- wtórne zmiany ST-T

9

czas trwania PR I QRS dla dziecka poniżej 2r.ż.

PR< 0,08s i QRS >0,08 s

10

PR0,1

2-10 r.ż.

11

>10 lat

PR0,12 S

12

pozasercowe przyczyny tachykardii zatokowej

-UWAGA to może być norma dla wieku
- infekcja z gorączką
-anemia
-zab.endokrynologiczne np.nadczynność tarczycy

13

jak leczysz tachykardię zatokową

- nie wymaga leczenia
no chyba,że przyczynowego pozasercowych

14

częstoskurcze nadkomorowe podział

- częstoskurcz nawrotny bez dodatkowej drogi przewodzenia
-częstoskurcz nawrotny z udziałem dodatkowej drogi przewodzenia, np.zespół preekscytacji
- z ośrodka ektopicznego (przedsionkowy, węzłowy)
-mechanizm automatyzmu wyzwalanego

Decks in medicine Class (107):