Rw 12 Flashcards Preview

A Swedish > Rw 12 > Flashcards

Flashcards in Rw 12 Deck (23):
1

Sketch. Or outline for a project.

SkissClick for Swedish Pronunciation

Skiss is the Swedish word for outline or sketch. Some of its most common inflections are skissen, skisser,. Some common Swedish words that are synonyms to skiss are kladd, utkast,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'En skiss till bevaringsplan för det gamla bostadsområdet', which translates into 'An outline plan for the preservation of the former housing area'.

Translation:
Outline
Sketch
Inflections:
Skissen
Skisser
Example:
En skiss till bevaringsplan för det gamla bostadsområdet: An outline plan for the preservation of the former housing area
Synonyms:
Kladd
Utkast

2

There was exemplary orderliness in the school

ExemplariskClick for Swedish Pronunciation

Exemplarisk is the Swedish word for exemplary. Some of its most common inflections are exemplariskt, exemplariska,. Some common Swedish words that are synonyms to exemplarisk are föredömlig,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'I skolan rådde en exemplarisk ordning', which translates into 'There was exemplary orderliness in the school'.

Translation:
Exemplary
Inflections:
Exemplariskt
Exemplariska
Example:
I skolan rådde en exemplarisk ordning: There was exemplary orderliness in the school
Synonyms:
Föredömlig

3

Formal: Publicly announce a decision

OffentlighetClick for Swedish Pronunciation

Offentlighet is the Swedish word for publicity or the (general) public. Some of its most common inflections are offentligheten,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Ge offentlighet åt ett beslut', which translates into 'Publicly announce a decision'.

Translation:
Publicity
The (general) public
Inflections:
Offentligheten
Example:
Ge offentlighet åt ett beslut: Publicly announce a decision
Synonyms:

4

To ingratiate oneself

Ställa sig in. for Swedish Pronunciation

Ställa sig in is the Swedish word for ingratiate oneself. Some of its most common inflections are ställde sig in, ställt sig in, ställ sig in, ställa sig in

Translation:
Ingratiate oneself
Inflections:
Ställde sig in
Ställt sig in
Ställ sig in
Ställa sig in
Example:
Hur säger man ställa sig in på Svenska?: How do you say ingratiate oneself in Swedish?
Synonyms: Fraser från andra ställen i ordboken

ställa in sig på ngt bereda sig på prepare [oneself] for sth; räkna med count on (expect) sth

ställa sig in hos ngn ingratiate oneself with…, curry favour (amer. favor) with…; krypa, fjäska för äv. cringe to…, fawn on…; vard. suck up to…


inställa sig på, se ställa in sig på
ställa in sig på att gå ämna intend to go; besluta sig make up one's mind to go; se äv. inställd

5

Nu föreslås att unga mobbare * lagförs * och görs skadeståndsskyldiga. Är förövarna under 15 och därmed inte straffmyndiga får föräldrarna träda in, menar Matz Nilsson, förbundsordförande i Skolledarförbundet.

lagföra
lagförlagfördelagförtlagför
Verb

SYNONYMER
stämma [ JURIDIK ]
Engelska
sue. Also prosecute. Persue

6

Alternate Word for valve

inlet valve [ˈɪnletvælv]
substantiv
inloppsventil; insugningsventilvalve [vælv]
substantiv
1tekn. ventil, klaff
[key] valve mus. klaff
overhead valve toppventil
valve cap ventilhatt
valve [tappet] clearance ventilspel[rum]
valve rocker ventilvipparm
2anat. [hjärt]klaff, valvel
3 Fraser:
[radio] valve [radio]rör
[vacuum] valve vakuumrör, elektronrör


klaff
substantiv
1flap; på bord äv. [drop] leaf (pl. leaves); på sekretär fall-front; på blåsinstrument key; ventil på t.ex. trumpet valve; anat. valve; ventilklaff äv. clack; broklaff leaf, bascule
2 Fraser:
håll klaffen! vard. shut your trap!, stop your gob!, belt up!
Fraser från andra ställen i ordboken

operera in en ny klaff replace (insert) a new valve by operation (operative surgery)

7

Swing one's foot. Toggle


vippa
substantiv
1pudervippa puff; dammvippa feather duster
2bot. panicle
3vippkontakt toggle switch
intransitivt verb
swing up and down; gunga seesaw; amer. äv. teeter; guppa bob; t.ex. om plym wave
vippa med foten swing one's foot
vippa på stjärten wag one's tail
vippa på stolen tilt the (one's) chair

8

To remedy a situation


avhjälpa . Att avhjälpa en s.
transitivt verb
t.ex. fel el. missbruk el. brist remedy, rectify; en skada repair; oförrätt redress; t.ex. nöd relieve; avlägsna el. t.ex. svårighet remove
avhjälpa fylla ett behov meet (supply) a want
felet kan lätt avhjälpas äv. the error (defect) can easily be (be easily) put right (remedied)
Fraser från andra ställen i ordboken

avhjälpa fylla ett behov meet (supply) a want
felet kan lätt avhjälpas äv. the error (defect) can easily be (be easily) put right (remedied)

9

The minister's notorious statement about neutrality led to his resignation'.

Famös

Famös is the Swedish word for notorious. Some of its most common inflections are famöst, famösa,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Ministerns famösa uttalande om neutraliteten ledde till hans avgång', which translates into 'The minister's notorious statement about neutrality led to his resignation'.

Translation:
Notorious
Inflections:
Famöst
Famösa
Example:
Ministerns famösa uttalande om neutraliteten ledde till hans avgång: The minister's notorious statement about neutrality led to his resignation
Synonyms:

10

A grumbler.

kverulant - Wiktionary
https://sv.wiktionary.org/wiki/kverulant - Translate this page
Han började uppfattas som en kverulant och bråkmakare. Det är ett parti för kverulanter. De bara gnäller och klagar utan att komma med egna förslag. Jämför : ...
‎Svenska - ‎Substantiv - ‎Bokmål - ‎Nynorska

KverulantClick for Swedish Pronunciation

Kverulant is the Swedish word for grumbler. Some of its most common inflections are kverulanten, kverulanter,

Translation:
Grumbler
Inflections:
Kverulanten
Kverulanter
Example:
Hur säger man kverulant på Svenska?: How do you say grumbler in Swedish?
Synonyms:

11

Gossip. Several expressions...


skvallra
intransitivt verb
sprida skvaller gossip, talk scandal; sladdra tittle-tattle; sprida ut rykten tell tales, blab; skol. sneak, snitch
han skvallrade för henne he told her, he let on to her
skvallra om ngt let on about sth, give sth away
hans utseende skvallrade om… his looks betrayed…
skvallra på ngn split (peach) on sb
Fraser från andra ställen i ordboken

du behöver inte vara rädd [för] att jag ska skvallra you need not be afraid that…

SladderClick for Swedish Pronunciation
gossip [ˈgɒsɪp]
substantiv
1 a) skvaller, sladder b) prat om ditt och datt c) ung. kåserande, kåseri
have a gossip with ha en pratstund med
talk gossip prata om ditt och datt, småprata, kallprata; prata skvaller
2skvallerbytta, sladdertacka, pratmakare; skvallerkärring
3åld. fadder, gudfar, gudmor
4åld. vän[inna]
intransitivt verb
skvallra , springa med skvaller, sladdra; prata om ditt och datt; kåsera
gossip column [ˈgɒsɪpˌkɒləm]
substantiv
skvallerspalt
gossip writer [ˈgɒsɪpˌraɪtə]
substantiv
skvallerkåsör

Sladder is the Swedish word for gossip or chatter. Some of its most common inflections are sladdret,

Translation:
Gossip
Chatter
Inflections:
Sladdret
Example:
Hur säger man sladder på Svenska?: How do you say gossip in Swedish?
Synonyms:

12

Inform. Success depends on you

Hänga påClick for Swedish Pronunciation

Hänga på is the Swedish word for depend on. Some of its most common inflections are hängde på, hängt på, hänga på, hänger på. Some common Swedish words that are synonyms to hänga på are joina,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Det hänger på dig att allt går bra', which translates into 'Success depends on you'.

Translation:
Depend on
Inflections:
Hängde på
Hängt på
Hänga på
Hänger på
Example:
Det hänger på dig att allt går bra: Success depends on you
Synonyms:
Joina

13

She made Herself at home at..

Hon gjorde sig hemmastadd hos...

Hemmastadd is the Swedish word for at ease or at home. Some of its most common inflections are hemmastatt, hemmastadda,. Some common Swedish words that are synonyms to hemmastadd are världsvan,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Göra sig hemmastadd hos någon', which translates into 'Make oneself at home in the company of sby'.

Translation:
At ease
At home
Inflections:
Hemmastatt
Hemmastadda
Example:
Göra sig hemmastadd hos någon: Make oneself at home in the company of sby
Synonyms:
Världsvan

14

the outcome of the affair (story)


upplösning
substantiv
allm. dissolution; kem.,optik. el. mus. resolution; i beståndsdelar disintegration äv. samhällsupplösning; till vätska liquefaction; sönderfall decomposition matem., solution äv. friare (av t.ex. problem), breaking up, dispersion, dispersal, disbandment; subversion; oordning el. förfall disorder, disorganization; dramas denouement,

unravelling; jfr upplösa

upplösningen på dramat (historien)

the outcome of the affair (story)
Fraser från andra ställen i ordboken

vara stadd i upplösning förruttnelse be in a state of decomposition; bildl. be on the verge of a breakdown

15

Reluctant

motvillig Ogärna
adjektiv
reluctant; starkare averse
motvilligt
adverb
reluctantly; med illa dolt missnöje with an ill grace
reluctant [rɪˈlʌktənt]
adjektiv
motsträvig, motvillig; ovillig, obenägen
he was (felt) reluctant to do it äv. han gjorde det ogärna, det bjöd honom emot att göra det
reluctance [rɪˈlʌktəns]
substantiv
motsträvighet, motvillighet, ovillighet, motvilja

16

Informal. Broke

BarskrapadClick for Swedish Pronunciation

Barskrapad is the Swedish word for destitute or broke. Some of its most common inflections are barskrapat, barskrapade,. Some common Swedish words that are synonyms to barskrapad are fattig,

Translation:
Destitute
Broke
Inflections:
Barskrapat
Barskrapade
Example:
Hur säger man barskrapad på Svenska?: How do you say destitute in Swedish?
Synonyms:
Fattig

17

Putty. I.e Windows


kitt
substantiv
1allm. cement; fönsterkitt putty
2sl., narkotika dope

Ett kitt

18

Enligt ett vittne rörde det sig om ett "kort, snabbt, skalv", men händelsen är en påminnelse till befolkningen om att en större jordbävning väntas inträffa i San Fransiscos närhet inom en *snar *
framtid.

snar
adjektiv
skyndsam el. snabb speedy; omedelbar prompt; hand. äv. early; nära förestående near, immediate
snar att (+ inf.) quick (prompt, benägen ready) to + inf.
snar till skratt (tårar) ready to laugh (cry)
snar till vrede quick (prone) to anger

19

set (lay) a trap for…

snara
substantiv
[rep]slinga snare äv. bildl.; fågelsnara äv. springe; rännsnara noose; giller gin; fälla trap äv. bildl.
lägga ut en snara för ngn (ngt) set (lay) a trap for…
fastna i snaran fall into the trap

20

I am more inclined to think that…

snarare
adverb
1om tid sooner
2förr el. hellre rather; fastmer el. närmast if anything
snarare rik än fattig rich rather than poor
det var snarare 20 än 10 it was nearer…
jag tror snarare att… I am more inclined to think that…
vinden har snarare tilltagit [än avtagit] …, if anything, increased

21

as soon as possible, at the earliest possible date (opportunity),

snarast
adjektiv
Fraser:
med det snaraste, se snarast
adverb
Fraser:
snarast möjligt as soon as possible, at the earliest possible date (opportunity), very soon, at the (your etc.) earliest
sänd varorna snarast möjligt hand. äv. …at your earliest convenience


han gör sig snarast löjlig …ridiculous rather than anything else; jfr vidare ex. under snarare

22

Jo, svenska medier är för återhållsamma

återhållsam
adjektiv

behärskad restrained;

måttfull moderate, temperate; i mat o. dryck äv. abstemious

23

Donald Trump borde ”. sluta gnälla” om att valet skulle vara riggat emot honom, säger president Barack Obama under en presskonferens vid Vita huset. Anklagelserna om att valet skulle vara uppgjort på förhand är nonsens, anser Obama.


gnälla
intransitivt verb
1jämra sig whine; kvida whimper ; yttra missnöje grumble ; klaga complain
2om t.ex. dörr el. gångjärn creak, squeak
gnäll
substantiv
1jämmer whining, whine; kvidande whimpering; klagomål grumbling ; gnat nagging


2gnissel squeaking, creaking
ett gnäll a squeak (creak)
Fraser från andra ställen i ordboken

ett gnäll a squeak (creak)