RW26 Flashcards Preview

A Swedish > RW26 > Flashcards

Flashcards in RW26 Deck (23):
1

P-O Nilsson är verksamhetsutvecklare på Trafikverkets Förarprov och han räknar med en fortsatt ökning.


verksamhet
substantiv
aktivitet:allm. activity, activeness; handling, rörelse action äv. vetensk.; maskins operation; arbete, sysselsättning work; fabriksverksamhet o.d. enterprise; affärsverksamhet business
den offentliga verksamheten the public sector
politisk verksamhet political activities, politics (båda pl.)
samhällsfientlig verksamhet subversive activities (pl.)
råa grönsaker stimulerar tarmarnas verksamhet …the action of the bowels
uppsökande verksamhet, se uppsökande
firman började sin verksamhet i fjol …started up (in business) last year
i sin verksamhet [som lärare] in his work [as a teacher]
lägga ned verksamheten close down
hålla…i verksamhet äv.:person keep…working; maskin o.d. keep…running
sätta…i verksamhet set…working
träda i verksamhet om person enter upon one's duties; om sak come into action (operation)
vara i verksamhet om person be at [one's] work; om sak be in operation
vara i full verksamhet om person be in full activity (om sak swing,operation)
under min verksamhet som lärare har jag… during my career…
under tjugo års (sin tjugoåriga) verksamhet har firman during the twenty years of its existence…
Fraser från andra ställen i ordboken

omstörtande verksamhet polit. subversive activity
produktiv verksamhet productive activity
statsfientlig verksamhet subversive activities (pl.)
uppsökande verksamhet visiting work (activities (pl.))
renodla verksamheten focus on core activities
socialt inriktad verksamhet …that has social aims in view
sparka i gång en verksamhet
vard. kick off…

2

Davutoglu tillägger att Rysslands inträde i det syriska inbördeskriget blivit ett hinder för Turkiets angrepp gentemot IS och att det ryska flygvapnet förefaller skydda IS positioner.


förefalla
intransitivt verb
synas seem, appear
det förefaller mig it seems (appears) to me
Fraser från andra ställen i ordboken

det förefaller som om… äv. it seems that…

3

Uppgifterna om att företrädare för Polismyndigheten underlåtit att uppta brottsanmälningar,


underlåta
transitivt verb
omit, fail; försumma äv. neglect; avhålla sig från äv. forbear
underlåta att göra ett arbete omit to do a piece of work

han underlät att meddela oss he failed to… + inf.

jag kan inte underlåta att påpeka detta äv. I feel it my duty to… + inf.

4

Så du tycker att det borde tagits upp?

–Ja, det skulle absolut ha tagits upp. Vi måste återrapportera verkligheten som den är och inte. förringa den.

Övergrepp. Stockholm.!


förringa

undervärdera minimize, belittle, lessen;

t.ex. ngns förtjänst detract from; t.ex. värdet av depreciate; brott palliate
förringande förklenande depreciatory, derogatory

Det vore orätt av mig att försöka förringa strukturfondernas insatser hittills.
It would be unjust if I were now to try and decry the contribution they have made so far.
Tidigare hörde jag några av mina kolleger förringa den globala uppvärmningens omfattning.
Earlier I heard a number of my fellow Members understate the extent of this global warming.
De hävdar vidare att det inte är ett sätt att förringa det som EU gör.
Likewise, they claim this is not a way of reducing what Europe does.
Han sa, "Han som lär sig av mig får nya kunskaper, utan att förringa mina.
He said, "He who receives an idea from me receives instruction himself, without lessening mine.
Vi får inte förringa betydelsen av den pågående debatten i Förenta staterna eller isolera landet.
We should not minimise the ongoing debate in the United States on those key issues or leave them isolated.

5

– Många av dem har varit sköra innan och haft problem och använt detta som självskadebeteende.


skör
adjektiv
som lätt bryts (om t.ex. naglar, porslin) brittle; svag el. ömtålig fragile; bildl. äv. frail
tyget är skört …tears easily
sköra
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
skört
substantiv
på rock:delat tail; odelat skirt; på klänning basque
Fraser från andra ställen i ordboken

hans liv hänger på en [skör] tråd his life hangs by (on) a [single] thread

6

Det är viktigt att vi beivrar det som sker på nätet så att det inte blir frizon för sexualförbrytare. Är man ute på nätet och begår sådana brott ska man veta klar risk att man åker dit och får stå sitt kast för det man gjort, säger Tomas Mattsson.


beivra
transitivt verb
Fraser:
[lagligen] beivra take [legal] measures against
överträdelse beivras på anslag o.d. offenders (vid förbud att beträda område trespassers) will be prosecuted
Fraser från andra ställen i ordboken

överträdelse beivras (åtalas) offenders (vid förbud att beträda område trespassers) will be prosecuted

7

Två svenska medborgare har i New York i kväll dömts till 11 års fängelse vardera.


vardera
substantiv
each; per person äv. per head
böckerna kostar vardera 100 kronor the books cost…each (apiece), each of the books costs…
i vartdera fallet in each case; om två äv. in both cases
på vardera sidan [av floden] on either side [of…]
Fraser från andra ställen i ordboken

stå med en fot i vardera lägret bildl. have a foot in both camps
stå med en fot i vardera lägret bildl. have a foot in both camps

8

Mediator

medlare
substantiv
mediator, intercessor; vard. go-between; skiljedomare arbitrator; förlikningsman conciliator

9

flera remissinstanser har invändningar

Asyl topic.

Psyk. Nurse. Vi har skickat flera remisser till instanser?? Check

Consultative body. Bodies.


remiss
substantiv
1parl. o.d.
sända på remiss till… refer [back] to…for consideration
vara ute på remiss hos …under consideration by
vi har det på remiss …has been referred to us for consideration
2med. referral, letter of referral (introduction) [from a doctor]


instans
substantiv
jur. instance; myndighet authority
i första instansen dömer tingsrätten …is the court of first instance
gå till högre instans carry the case to a higher court
i högsta instans in the final court of appeal
målet har gått genom alla instanser …through all the courts
ärendet har gått genom alla instanser …through the hands of all the appropriate authorities
i alla instanser at all levels
i sista instans i sista hand in the last resort, in the end

10

Det ledde till social misär och att sjukvårdskostnaderna eskalerade enligt en utvärdering.

misär
substantiv
1nöd extreme poverty, destitution; armod äv. penury
2kortsp. misery, misère fr.
Fraser från andra ställen i ordboken

framsläpa sitt liv i fattigdom (misär) live a life of extreme poverty

11

3.
Diskrimineringsombudsmannen, DO, tycker att bristerna i regeringens underlag är så stora att förslaget inte bör genomföras. Enhetschef är Martin Mörk.
New proposals

2Hon planerar att tillsammans med före detta kollegan Sofia skriva om händelserna, med stöd av andra professioner, i syfte att bidra med kunskap och diskussionsunderlag.

Ju mer information en bilist kan ge polisen desto större är chansen att de får ihop ett underlag för att kunna ingripa mot vägpiraterna – en liten detalj kan få plats i ett större pussel.


underlag
substantiv
grund[val] foundation; spec. bildl. äv. bas|is (pl. -es); mall template; tekn. el. geol. o.d. bed; byggn. äv. bedding; statistik. o.d. basic data (pl.)
bilda underlag för bildl. form the basis of
det finns inget [sakligt] underlag för denna teori this theory has no foundation [in fact]
det forskningsarbete som är underlaget för denna bok …on which this book is based
en regering med svagt underlag …resting on a weak basis

2
diskussionsunderlag
substantiv
basis for discussion

12

Vi har en tursam förmåga att .....


tursam
adjektiv
lucky, fortunate

13

Forbise

förbise {verb}
to overlook · to disregard · to pass over · to fail to notice

Man får inte förbise det som åstadkoms i form av positiva resultat.
We must not overlook what has been achieved in the way of positive results.
Men jag skulle ändå akta mig för att förbise eller blunda för ett problem som faktiskt finns.
Yet I would caution against overlooking, or closing our eyes to, a problem that exists.

14

En Lex Sarah-anmälan ska göras vid allvarliga missförhållanden inom socialtjänsten.

Ie unable to meet standards.missförhållande
substantiv
1otillfredsställande tillstånd: a)


missförhållande[n] allm. unsatisfactory state of things (affairs) (sg.);

dåliga förhållanden bad conditions (pl.)
sociala missförhållanden social evils
b) olägenhet inconvenience; nackdel drawback
2disproportion disproportion, disparity, incongruity

15

Jag tror faktiskt inte att det skulle hjälpa, för att i slutändan är folk som de är och jag tror inte att man kan ändra på dem genom ord, säger en elev, svarar en av tjejerna och får medhåll från sin kompis.

Agreement Håller med?

medhåll
medhållet(-)(-)
Substantiv

SYNONYMER
bifall
stöd [ BILDLIGT ]
Engelska
backing
endorsement
acclamation

16

Kommunens upphandling av privata boenden för ensamkommande flyktingbarn har gått in i ett nytt skede.

Anbudstiden (tender?)har gått ut och varje aktör utvärderas nu. Om en månad kan upphandlingen vara klar.


DELA(2)

Procure

upphandling
substantiv
buying, purchasing

anbud
substantiv
offer; leveransanbud äv. tender; amer. bid; prisuppgift quotation
få anbud have an offer


ta in anbud på arbete (leverans) invite tenders for…
lämna in anbud tender [for a contract]
Fraser från andra ställen i ordboken

göra ngn ett anbud make sb an offer
infordra anbud på invite tenders for
nobba ett anbud turn an offer down
han accepterade glatt med glädje mitt anbud he gladly accepted…
anbud (frågor) haglade över dem …showered down on them
hans anbud ligger under [mitt] …is lower [than mine]
ligga under
vara lagd under be [put] underneath
vara underlägsen be inferior sport.:
ligga under be losing
ligga under med 1-0 (ett mål) be losing by 1-0, be 1-0 down, be trailing by one goal
han ligger under i konkurrensen he can't keep up with…
Fraser:
hans anbud ligger under [mitt] …is lower [than mine]

17

Ta på sig skulden.

Admit?

18

Staffan Alexandersson, som sitter i ledningsgruppen för det företag som driver HVB-hemmet säger att de ska fortsätta sitt krisarbete och att de ska tänka över för att undvika liknande händelser framöver.

tänka över
think over, consider
Fraser från andra ställen i ordboken

jag ska tänka på (över) saken I'll think it (the matter) over, I'll think about it

19

Antalet anmälningar om incidenter och tillbud på asylboende i hela landet har ökat från cirka 800 stycken år 2014 till cirka 1600 år 2015, det vill säga en fördubbling, även här i region väst skedde det en fördubbling


tillbud
substantiv
1olyckstillbud near-accident
det var ett allvarligt tillbud there might have been a serious accident
2anbud offer
tillbuds

20

Hjullastare - Volvo Construction Equipment
www.volvoce.com › ... › Hjullastare
Jorden runt har Volvo Construction Equipment varit den betrodda tillverkaren av hjullastare sedan 1954.

Used for smash and grab.

Dumper truck? Wheel loader.

21

De har förbrukad sin chans att få vara här. Det är skrämmande vilken flathet som råder nu.

Criminals from outside EU.

Itc. Used up.

flathet
substantiv
eftergivenhet weakness, indulgence; slapphet softness

SwedishDet var ett möte som präglades av flathet.more_vertIn my view, this was not an ambitious summit; it was fainthearted.

22


Glömde i hastigheten bort att vädja till svenska kyrkan, biskopen i Västerås och Agneta Lejdhamre.
Var är ni? Här skulle ni verkligen kunna göra en viktig insats. Vad gör ni för att hjälpa till?
För så illa kan det väl inte vara att ni bara vädjar till alla andra att inte vara ". lortar"?

lort
substantiv
1smuts dirt; starkare filth
2djurexkrementer droppings (pl.)
3bildl.
prata lort talk rubbish

23

Evaluation.


utvärdering
substantiv
evaluation, assessment; skol. äv. appraisal