Rw46 Flashcards Preview

A Swedish > Rw46 > Flashcards

Flashcards in Rw46 Deck (22):
1

skulle man börja med det redan i dag?

– För att lagstiftningen inte är bra, för att lagstiftningen undergräver asylrätten och för att lagstiftningen hindrar människor från att komma till Sverige och söka asyl, säger Veronica Palm.


undergräva
transitivt verb
undermine; bildl. äv. sap

2

Conditions.
We need the right conditions for...

Vi behöver de rätta förutsättningarna för en rättvis och öppen valprocess.
We need the right conditions for a fair and transparent electoral process.
Det är därför meningen att Solvens II ska ge de rätta förutsättningarna och incitamenten.
That is why Solvency II is intended to provide the right starting points and incentives.
Jag anser att vi nu har de rätta förutsättningarna för att börja arbeta.
I believe we now have the conditions to go to work.

3

Vi måste agera smart i det här för det går inte att sätta upp ett finmaskigt nät som alla asylsökande ska igenom, säge


finmaskig
adjektiv
fine-meshed, small-meshed

4

och lovade en översyn av straffen för stenkastning, men också ökade i

översyn Review. Yes.
substantiv

ge bilen en
Inspection

Parlamentsledamöterna har i dag efterlyst en översyn av EU:s hälsovårdsstrategier.
MEPs have today called for a revision of the EU's health response mechanisms.
Detta misslyckande kräver en genomgripande översyn av invandrings- och asylpolitiken.
This failure demands a thorough revision of the immigration and asylum policy.
Medan arbetet har fortskridit har dock parlamentet upprepade gånger krävt en översyn.
However, as we have moved on, Parliament has called repeatedly for a revision.

5

Nätt och jämnt

I Frankrike överlever 40 000 småproducenter nätt och jämt tack vare denna kompletterande verksamhet, som är mycket arbetskraftsintensiv.

Jag är glad att även Europaparlamentet har slagit in på denna väg, om än nätt och jämt.
I am pleased that the European Parliament has agreed with this approach, even if it has been by a narrow margin.
Men Marpol är - som ni känner till, fru kommissionär - själv ett trögt tankfartyg, som man nätt och jämt kan få att röra på sig.
However, MARPOL is itself a cumbersome vessel, as the Commissioner knows, which offers little room for manoeuvre.

I Frankrike överlever 40 000 småproducenter nätt och jämt tack vare denna kompletterande verksamhet, som är mycket arbetskraftsintensiv.
In France, 40 000 small producers are scraping a living thanks to this additional activity which is extremely labour-intensive.
nätt


adjektiv
1söt pretty; spec. amer. cute; fin o. nätt dainty; prydlig neat; småelegant dapper
en nätt summa iron. a tidy (nice little) sum, a pretty penny
2knapp scanty
i nättaste laget, se knappmotsv. ex.
adverb
prettily osv.; jfr nätt
nätt och jämnt t.ex. undgå barely, narrowly; t.ex. hinna med tåget only just; precis tillräckligt barely; t.ex. tillfrisknad barely, only just; se äv. knappt
Fraser från andra ställen i ordboken

det är inte mer än jämnt att han reder sig he just about manages; jfr nätt och jämnt

6

3
Varje år korar National Geographic årets resefotograf och nu är det dags igen. Den här gången har tolv personer fått utmärkelsen för sina makalösa naturbilder från jordens alla hörn. Titta och njut!

1
kora
transitivt verb
choose, select
2
utmärkelse
substantiv
distinction, honour
ge ngn en utmärkelse confer a distinction upon sb
(HU) Tack, herr talman! Jag vill gratulera er till er utmärkelse.
(HU) Thank you, Mr President, and I would like to congratulate you on your award.
De flesta av dessa vetenskapsmän har fått denna utmärkelse medan de forskade i Förenta staterna.
Most of these scientists received this honour while carrying out research in the United States.
Vi välkomnar denna utmärkelse och ser den som ett steg i rätt riktning.
We welcome this appointment as a step in the right direction.
Och jag vet inte om jag kommer skryta nu, men bara under 2006, vann vi tre internationella utmärkelser.
And I don't know if I'm going to be boasting now, but in 2006 alone, we won three international awards.
Då var vi på en fest och firade Shake maguire´s utmärkelse som atletisk ledare på våran alma mater
Then we went to a party celebrating Shake Maguire's appointment... to athletic director at our alma mater.

3

makalös
adjektiv
matchless, peerless; ojämförlig incomparable; exempellös unparalleled; sällsynt exceptional

makalöst
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.

make
substantiv
1en av ett par fellow
maken till den här handsken ofta the other glove [of this pair]
2i äktenskap a)man
[äkta] make husband; spec. jur.el.åld. spouse
b) part party to the marriage, spouse
äkta makar husband and wife
makarna Ek Mr. and Mrs. Ek
3motstycke el. like match, equal, like, peer
söka (inte ha) sin make be matchless (unequalled)
har man [nånsin] hört (sett) [på] maken! did you ever hear (see) the like!
jag har väl (då) aldrig hört (sett) [på] maken! well, I never!
maken till häst finns inte i hela landet there is not such another horse in the country
Fraser från andra ställen i ordboken

[äkta] make husband; spec. jur.el.åld. spouse
äkta makar husband and wife
makarna Ek Mr. and Mrs. Ek
äkta makar husband (man) and wife, married people
den efterlämnade maken the bereaved husband
äkta maka (make) [högtidl. wedded (lawful)] wife (husband)
leva som äkta makar live together [as husband and wife]
maken till den här handsken ofta the other glove [of this pair]
söka (inte ha) sin make be matchless (unequalled)
har man [nånsin] hört (sett) [på] maken! did you ever hear (see) the like!
jag har väl (då) aldrig hört (sett) [på] maken! well, I never!
maken till häst finns inte i hela landet there is not such another horse in the country

7

misstänks för kartell på stålmarknad
Bilföretagen Volkswagen, BMW, Daimler och tre andra bolag har undersökts av tyska myndigheter för eventuell inköpskartell på stålmarknaden. Razzior ska ha genomförts mot tillverkarnas kontor, skriver Bloomberg.

Cartel

inköp
substantiv
purchase
jag gör mina inköp handlar hos… I shop (buy my things) at…
jag måste göra några inköp I have some purchases to make, I must do some shopping
stora inköp large (heavy, large-scale) purchases
inköp i stora partier t.ex. av vete bulk purchases (buying)
det kostar 500 kronor i inköp the cost price is…
för (till) inköp av kläder for buying…, for the purchase of…

8

Night life.


uteliv
substantiv
1friluftsliv outdoor life
2nattliv night life
leva uteliv go out and about

Other?

9

Ailment

substantiv
ailment
ålderdomens krämpor the infirmities of old age

Current?

10

Mellan varven kan man....

1 varv
substantiv
skeppsvarv shipyard, shipbuilding yard; flottans naval [dock]yard; amer. naval shipyard, navy yard
på varvet in the shipbuilding yard osv.; se ovan
2 varv
substantiv
1[om]gång turn, round; sport., banvarv lap; tekn. el. astron. revolution; tekn., vard. rev; konstgjord satellits orbit; vid stickning och virkning row
1000 varv i minuten …revolutions (vard. revs) per minute
gå ett (flera) varv runt kvarteret take a turn (several turns) round…, go once (several times) round…
gå ett varv i trädgården (göra en vända) take a turn…
linda ett band två varv [runt] wind…twice round (about)
gå ned i varv ease off (up), take it easier
när han hade kommit upp i varv when he had really got going
vara uppe i varv bildl. be all geared (revved) up, be in full swing, be really going strong
mellan varven during the breaks; ibland now and then
gå på högsta varv be at top rev; bildl. äv. give all one's got
2lager, skikt layer
Fraser från andra ställen i ordboken

flerdubbla varv several…
för varje helt varv for each complete turn
hon hjulade fyra varv she turned four cartwheels
löpa ett lopp (varv) run a race (a lap)
dansösen snurrade flera varv …spun (whirled) round several times
han ryckte på tredje varvet he put on a sudden burst of speed…
vrida om nyckeln ett varv till äv. give…another turn
vrida om
Fraser:
han vred om armen på mig he gave my arm a twist, he twisted my arm
vrida om nyckeln turn…
vrida om nyckeln ett varv till äv. give…another turn

11

Inför 2 000 åhörare målade Jimmie Åkesson upp en dyster bild av läget i samhället. Han talade bland annat om otrygghet, laglöshet och våld. Framför allt i storstädernas förorter, där SD nu vill införa möjligheten att utfärda nattliga undantagstillstånd.

utfärda Issue
transitivt verb
allm. issue; lag el. påbud äv. promulgate; t.ex. kontrakt el. handling draw up, execute; t.ex. revers make out
utfärda en fullmakt issue (execute, make out) a power of attorney
utfärda förbud mot ngt vanl. prohibit sth
utfärda en kommuniké publish (issue) a communiqué
stormvarning har utfärdats för… a gale warning has been issued for…
utfärda strejkvarsel give notice of a strike

12

Det är dags att vi går från ord till handling. Lag och ordning ska råda. Dessa förlorade områden ska tas tillbaka, de ska
återbördas till de skötsamma, laglydiga medborgare som lever där. Och det Sverigevänner, det måste vi låta ske ske till varje pris, sa Åkesso

Restore.

återbörda
transitivt verb
restore
återbörda ngn till hemlandet repatriate sb

13

– Låt oss hoppas att fler länder i Europa nu vågar gå före, trotsa EU-eliten, kräva makten åter, kräva att få vara herrar i eget hus. Och låt oss, Sverigevänner, Europavänner, gå i täten för att Sverige blir ett av dessa modiga föregångsländer. Låt oss ta tillbaka vårt land, sa Jimmie Åkesson från scenen i Almedalen.

Forerunner

14


eng
One way to lower the number of errors in the Tatoeba Corpus would be to encourage people to only translate into their native languages.
swe


eng
One way to lower the number of errors in the Tatoeba Corpus would be to encourage people to only translate into their native languages.
swe
Ett sätt att minska antalet fel i Tatoebas korpus skulle vara att uppmuntra människor att endast översätta till sina modersmål.

15

Shameful

Skamlig

feel shame at (for) having… skämmas över (för) att ha…
for shame! åld. fy skam!, fy skäms!
for very shame ngt åld. för skams skull
blush for (with) shame rodna av skam (blygsel)
he has no sense of shame han har ingen skam i kroppen
to my shame, I must admit (confess) that… till min [stora] skam måste jag medge (erkänna) att…
put sb to shame a) skämma ut ngn, dra skam över ngn b) få ngn att känna sig underlägsen, ställa ngn i skuggan
be put to shame a) få stå där med skammen, lida smälek b) bli ställd i skuggan

16


känslomässig
adjektiv
emotional, …based on feeling
Fraser från andra ställen i ordboken
”Nedslagen, känslosam och riktigt rädd”, skriver han på Instagram.

psykiskt (känslomässigt) störd mentally (emotionally) disturbed (deranged)


känslosam
adjektiv
känslofull emotional; sentimental sentimental; starkare mawkish

17

depressed, low-spirited, dejected


nedslagen
adjektiv
bildl. depressed, low-spirited, dejected; se vidare modfälld samt slå nedunder slå
nedslag
substantiv
1på dator keystroke; på tangentbord stroke
2mus. downbeat; fågels alighting; flygplans störtning crash; blixtnedslag stroke of lightning; mil., projektils [point of] impact; rymdfarkosts landning i havet splashdown; sport., vid hopp o.d. landing
nedslå
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
Fraser från andra ställen i ordboken

utan att låta sig nedslås vanl. nothing daunted
låt dig inte nedslås av det don't let it bother (depress) you (get you down)

18

I'll do my best.

Jag gör så gott jag kan.


ability [əˈbɪlətɪ]
substantiv
1förmåga; skicklighet, duglighet
to the best of my ability efter bästa förmåga, så gott jag kan
2begåvning
mest pl. abilities själsgåvor, anlag, talanger
a man of ability en begåvad man
pool of ability begåvningsreserv
mixed ability [ˈmɪkstəˌbɪlətɪ]
adjektiv
med varierande kunskapsnivå
non-ability

able [ˈeɪbl]
adjektiv
1duglig, skicklig, duktig, kunnig
be able to do sth kunna (vara i stånd att, lyckas) göra ngt

19

ryska stridsvagnsjätten Uralvagonzavod, bekräftar bolaget för Dagens industri.
– Det är stängt, det är absolut stängt, avslutat, säger Grégoire Verdon, kommunikationschef på Volvo Group Governmental Sales, till tidningen.
Tidigare har beskedet varit att samarbetet ”ligger på is”.

avsluta
transitivt verb
1slutföra el. fullborda finish [off], complete, finalize; ge…en avslutning äv. conclude, bring…to a close (an end); göra slut på end, terminate, close; bilda avslutning på finish (end) off, terminate
avslutas äv. conclude, come to an end, end, finish up (off)
den avslutande debatten the concluding debate
den avslutande tävlingen the closing competition
2göra upp el. t.ex. köp el. fördrag el. fred conclude; avtal enter into; affär äv. close; räkenskaper close, balance
avsluta om ett större köp av contract for…
avslutad
adjektiv
finished osv.; jfr avsluta; done, over
förklara sammanträdet avslutat declare…closed
efter avslutadd middag when…is (resp. was) over
efter avslutade studier reste han… on completing his studies he went…
Fraser från andra ställen i ordboken

avsluta (föra) böckerna balance (keep) the books
börja (avsluta) sina studier begin (finish) one's studies
förklara sammanträdet avslutat declare…closed
målet förklarades därmed avslutat the case was therewith declared closed
lyckligen avslutat arbete successfully completed…
efter avslutade studier reste han… on completing his studies he went…
det är ett avslutat kapitel that is a closed chapter
efter avslutade studier for han… after finishing (on the completion of) his studies…
kvällens samvaro avslutades med några sånger the get-together in the evening was rounded off…

20

Att göra rätt för sig


Fraser från andra ställen i ordboken

göra sin rätt gällande assert one's right
göra fel (rätt) do wrong (right)
göra rätt i att (+ inf.) be (do) right in + ing-form (to + inf.)
göra rätt för sig göra nytta do one's share (bit); betala för sig pay one's way
göra det rätta do what is right (the right thing)
du gjorde rätt som vägrade you were right to refuse
det gjorde du rätt i you did right there
få möjlighet att göra rätt för sig get a chance (an opportunity) of…
du gjorde rätt i att hjälpa (du hjälpte) honom you were right in helping him
han svarade inte och det gjorde han rätt i …and [he was] quite right too

21

Därför är det så oroväckande när det våldskapitalet sinar medan det växer på andra håll.

sina
intransitivt verb
go (om ko äv. become, om källa äv. run) dry; bildl.:om t.ex. förråd give out, run short (out); om t.ex. energi el. tillgångar ebb [away], peter out
sina ut dry up, run dry
en aldrig sinande ström a never-ceasing…

22

All

All