Rw41 Flashcards Preview

A Swedish > Rw41 > Flashcards

Flashcards in Rw41 Deck (21):
1

tillbörlig


såsom tillbörligt är as is fitting
visa överordnade (äldre) tillbörlig vördnad show due deference to…

Q Associated words.

behörig
adjektiv
1vederbörlig due; lämplig proper, fitting
på behörigt avstånd at a safe distance
i behörig ordning (tid) in due order (course)
behörig ålder required age
2kompetent qualified, competent; om t.ex. lärare certificated
icke behörig not qualified (competent); om t.ex. lärare non-certificated
behöriga myndigheter competent authorities

2

Har haft otillbörlig relation med ...

otillbörlig
adjektiv
orätt undue; olämplig inappropriate, unwarrantable, unwarranted; opassande improper, unseemly
otillbörlig konkurrens (marknadsföring) unfair competition (marketing practice)
Fraser från andra ställen i ordboken

göra vänskapliga (otillbörliga) närmanden make friendly (improper) advances

3

I Egypten hade man just börjat hoppas att turisterna skulle återvända, efter sprängningen av ett plan över Sinai för ett halvår sedan. Men förhoppningarna grusades av torsdagens ....

grusa Dash
transitivt verb
gravel; bildl. el. t.ex. ngns förhoppningar dash[…to the ground]

grusade förhoppningar dashed (shattered) hopes

Fraser från andra ställen i ordboken

grusade (svikna) förhoppning dashed hopes

4

2. Unga garvar åt polisen när straffen uteblir

1 garva
transitivt verb
bereda skinn tan; efterbehandla curry, dress
2 garva
intransitivt verb
vard. laugh; starkare laugh one's head off


utebli
intransitivt verb
om person fail to come (appear, turn up, arrive), not come, stay away; jur. default, fail to appear in court; om sak not be forthcoming; inte bli av not (fail to) come off, not take place, not occur
belöningen uteblev no reward was forthcoming
den väntande demonstrationen uteblev …did not come off
du bör inte utebli äv. you had better put in an appearance
följderna har inte uteblivit …have not been long in presenting themselves
de medlemmar som uteblivit äv. the absent members
straffet ska inte utebli the guilty (guilty party) will be punished
utebli från ngt fail to attend sth, be absent from sth
Fraser från andra ställen i ordboken

belöningen uteblev no reward was forthcoming
den väntande demonstrationen uteblev …did not come off
du bör inte utebli äv. you had better put in an appearance
följderna har inte uteblivit …have not been long in presenting themselves
de medlemmar som uteblivit äv. the absent members
straffet ska inte utebli the guilty (guilty party) will be punished
utebli från ngt fail to attend sth, be absent from sth

5

Associated with ..

Förknippa med. Förknippas.

Vi kan inte tillåta en situation där Dalai Lamas namn förknippas med terrorism.
We cannot allow a situation in which the Dalai Lama's name is linked with terrorism.
Ni nämnde frågan om skatteparadis och penningtvätt vilka förknippas med detta.
You mentioned the question of tax havens and money laundering in connection with this.
Jag vill försäkra Breyer om att ingen grymhet kan förknippas med Dolly.
I should like to assure Mrs Breyer that there is no cruelty involved in Dolly.
Siffran som förknippas med detta är ungefär 5 procent av EU: s budget.
The figure that is being attached to it is about 5 % of the EU budget.

6

Det kommer det att bli en viktig uppgift för van der Bellen att visa att han är hela landets president och kan föra samman ett Österrike som med det här valet har visat hur polariserat det är, där hälften av väljarna hade velat se ett Österrike som vänder sig bort från EU, som vill stoppa invandring och främst värna om landets egna medborgarevärna [om] defend, protect, safeguard ; shield ; jfr värn
värna om sitt rykte guard one's reputation
värna om gamla traditioner uphold old traditions

7

Tabben som lockar tjuvar till ditt hem.

Tabbe

vard. blunder, bloomer, howler, boner
Fraser från andra ställen i ordboken

där gjorde du en riktig tabbe you made a real blunder there

Dundertabbe.

8

M ska syna ......

syna
transitivt verb
1besiktiga inspect, survey; granska examine, scrutinize; friare look over
syna ngt i sömmarna scrutinize…, examine…closely; affär o.d. look thoroughly into…
syna ngn i sömmarna look thoroughly into sb's affairs
syna av inspect [and certify]


inspect [ɪnˈspekt]
transitivt verb
1syna, granska; ta en överblick över; bese; inspektera, besiktiga, undersöka
2inspektera, övervaka, utöva tillsyn över
inspection [ɪnˈspekʃ(ə)n]
substantiv
1granskning, synande ; inspektion, undersökning, besiktning, avsyning, syn
general inspection generalmönstring
by personal inspection genom egen iakttagelse
public inspection allmänt beskådande
for your kind inspection till benäget påseende
send for inspection skicka till påseende
tour (journey) of inspection inspektionsresa
on close[r] inspection vid närmare granskning
on the first inspection vid första påseendet (ögonkastet)
2inspektion, övervakning, överinseende, uppsikt, tillsyn

9

Två miljoner kronor vill kommunstyrelsen i Örebro anslå för att öka vuxennärvaron i bostadsområdena i sommar. Enligt förslaget ska 15-20 professionella vuxna anställas över sommaren.


anslå
transitivt verb
1anvisa allow, allot, earmark, set aside (apart); medel el. spec. om riksdagen äv. vote, grant, appropriate
anslå tid till devote…to, set aside…for
2uppskatta estimate, rate, value
anslå för högt (lågt) overrate (underrate), overestimate (underestimate)
3mus.se slå anunder slå
anslå den rätta tonen bildl. strike the right note
4spika upp
anslå en kungörelse post (put up) a notice
överallt stod det anslaget att… everywhere there were notices [put up] saying that…
Fraser från andra ställen i ordboken

anslaget naggades med 25 % …was whittled down by 25%

anslag {noun}
allocation · appropriation · grant · notice · bill · poster · allowance · subsidy · placard · budgetary allocation

10

3
Tanken är att det efter sommaren ska ske en återkoppling från kommundirektören utifall satsningen föll så väl ut att den ska
permanentas.

1. In case
ANVÄNDNINGSEXEMPEL
Användningsexempel för "utifall att" i Engelska
Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.
Att ett skepp stannar här, utifall att oraklet försöker kontakta oss.
I am asking that one ship remain here in our place...... in case the Oracle should attempt to contact us.
Och det finns en liten lättantändlig manick inuti, som utifall att planet kraschar, så förstörs den och fienden kan då aldrig komma över den.
And there's a little incendiary device inside of it, so that, if the plane ever crashes, it will be destroyed and there's no way the enemy can ever get their hands on it.
Min grupp kan inte gå med på att konsumenten får fyra gottgörelsemöjligheter utifall den inköpta varan är bristfällig och föreslår därför en hierarki.
My group cannot agree that a consumer, in the case of a fault in the purchased item, is given four means of redress. We therefore propose a hierarchy.

2
utfalla
intransitivt verb
1om vinst go

; förfalla till betalning fall (become) due
lotten utföll med vinst it was a winning ticket, the ticket gave a prize
lotten utföll med högsta vinsten …won the first prize
2få en viss utgång turn out; jfr äv. avlöpa
utfalla väl (illa) turn out well (badly)
skörden har utfallit bra the harvest is (has been) good
målet utföll så att han tillerkändes… the case resulted in his being awarded…
jämförelsen utföll till hans fördel …was favourable to him
beslutet utföll till hans förmån …was (went) in his favour
utfall
substantiv
1fäktn. lunge; mil. sortie, sally (äv. bildl.); bildl. attack; häftigt diatribe
göra ett utfall make a lunge etc.
göra ett utfall mot ngn bildl. launch an attack on (a diatribe against) sb
2slutresultat result, outcome, issue
utfallet av löneförhandlingarna the outcome (result) of…
Fraser från andra ställen i ordboken

utfalla till belåtenhet turn out well, prove satisfactory
göra ett utfall make a lunge etc.
det utföll till hans fördel …to his advantage
göra ett utfall mot ngn bildl. launch an attack on (a diatribe against) sb
han föll ut genom fönstret he fell out of the window; jfr utfalla
falla ut
fall out; om stäv rake, flare
han föll ut genom fönstret he fell out of the window; jfr utfalla
3
permanenta
transitivt verb
1allm. make…permanent
2hår perm
är hon permanentad? has she had her hair permed?
[låta] permanenta sig have a perm
3väg lay…with a permanent surface
permanentad väg road with a permanent surface
permanent
adjektiv
permanent
hans permanenta penningbekymmmer äv. his perpetual financial difficulties
permanent minne data. permanent storage
substantiv
permanentning av hår permanent waving
en permanent a permanent wave; vard. a perm
Fraser från andra ställen i ordboken

permanenta tänder permanent (second) teeth
permanent minne data. permanent storage
en permanent a permanent wave; vard. a perm
hans permanenta penningbekymmmer äv. his perpetual financial difficulties
Norstedts ordböcker

11

Här är satsningarna enligt pressmeddelande:

2
Trygghetsvärdskap enligt liknande modell som redan är etablerat i Vivalla IP i Västerportens regi. Trygghetsvärdarna ska utgå från centrala platser i bostadsområden där ungdomar och vuxna samlas.

Spontanidrott/Örebroandan, familjeaktiviteter. I samverkan öppna upp, stötta och initiera spontana främjande/förebyggande aktiviteter.

Sociala väktare, väktarorganisation med ett relationsskapande och uppsökande områdesuppdrag i kommunens och Öbo:s regi.

Explore

12

Regeringen ska styra med lagar, förordningar och ekonomisk ramar. Att millimeterstyra myndigheterna med detaljanslag för ditt och datt slutar med att praktikerna inte kan laga efter läge.
Helst bör rikspolitikerna sluta med detta duttande. Dessvärre lär de inte kunna hålla sig. Men då måste de åtminstone sluta slå sig för bröstet med småpengar.

1

förordning
substantiv
ordinance, decree, edict, enactment; stadga regulation
kunglig förordning Royal Ordinance; i Storbr. Order in Council (pl. Orders-in-Council)
Fraser från andra ställen i ordboken

lagar och förordningar rules and regulations
i strid mot regler, förordningar o.d. in violation (contravention) of…
en förordning med verkan från som träder i kraft den 1 maj a decree which takes effect as from May 1

2 "DUTTA" ENGELSK ÖVERSÄTTNING Resultat: 1-2 av 2
dutta {verb}
dutta {vb} (även: badda, slå lätt, klappa lätt, trycka lätt upprepade gånger)
to dab [dabbed|dabbed] {vb}
dutta {vb} (även: falla, dugga, strö ut, stänka)
to sprinkle {vb}

13

– Fastighetsägarna kommer att ha möjlighet att ansöka om särskilt handräckning utan att identifiera de boende. Man måste göra ett försök. Men misslyckas man med det ska möjligheten ändå finnas att ta upp den här ansökan till prövning, säger hon.


handräckning
substantiv
1hjälp assistance, aid
ge ngn en handräckning lend sb a [helping] hand (penninglån a bit of money)
2mil.:tjänst fatigue [duty]; manskap fatigue party
tjänstgöra som handräckning be on fatigue [duty]

14

Senaste åren har flera större bosättningar med EU-migranter växt upp på flera håll i landet. Både polis och Kronofogden har möjlighet att avlägsna personer som utan tillstånd bor på någon annans mark. Men systemet, som det ser ut idag, funkar inte bra. Enligt utredningen är det framförall id-kravet på de boende som gör att processen kan blir mycket. segdragen


segdragen
adjektiv
long drawn-out, protracted

kronofogde
substantiv
head of an (resp. the) enforcement district; lägre senior enforcement officer

Fogde. Sheriff.baliff.

15

Vilka är det som kommer märka av en 2 effektivisering av de här frågorna?

Det är på dessa områden som EU-medborgarna kommer att märka av pressen mest i år.
It is here where Europe's citizens will feel most pressure this year.

2
effektivisering
substantiv
streamlining
det behövs en effektivisering av arbetet the work needs to be made more effective

16

Advokaten som nitiskt försökte ....

nitisk
adjektiv
ivrig zealous, diligent; trägen assiduous; starkare ardent, fervent
alltför nitisk over-zealous
Fraser från andra ställen i ordboken

alltför nitisk over-zealous
överdrivet nitisk (samvetsgrann) over-zealous (over-scrupulous)

17

Bedriva. Alt ord.


idka
transitivt verb
bedriva carry on; utöva practise; studier pursue; ägna sig åt devote oneself to; t.ex. idrott go in for
idka familjeliv cultivate the society of one's family
idka bedriva studier [i språk osv.] vanl. study [languages osv.]
idka sällskapsliv go in for society life
Fraser från andra ställen i ordboken

idka affärsrörelse konkr. run a business
idka byteshandel barter
idka köpenskap do business
bedriva (idka) studier study
driva (idka) handel med land, person trade with…, do (carry on) trade (business) with…; vara trade (deal) in…

I samband med frågor om jordbruks- och livsmedelssäkerhet får man inte idka kohandel.
There is no question of horsetrading when it comes to matters of agriculture and food safety.
På detta sätt kan vi dra fram de medhjälpande makorna ur mörkret och idka praktisk demokrati.
This is how we will bring working spouses out of invisibility and make democracy work.
Vem skulle kunna tänka sig att idka handel utifrån mänskliga produkter?
How could anyone ever imagine trading in human products?

18

Xx är en fingerfärdig politiker.

Ie. Skicklig

fingerfärdig
adjektiv
dexterous, deft, …deft with one's fingers

19

Cornea


hornhinna
substantiv
anat. cornea

2 hinna
substantiv
allm. el. mycket tunn film; skal el. överdrag skin; zool. el. bot. membrane

20

Oredlighet.


juridik
SYNONYMER
ohederlighet
oärlighet
Engelska
dishonesty


DEFINITION AV ORDET OREDLIGHET PÅ SVENSKA
o`redlighet {subst.}[oredligheten oredligheter]
Orled: o--red-lig-het-en
• det att vara oredlig
Bet. nyans: ofta om oredlig handling, särsk. (i jur. sammanhang) i form av tillgrepp av annans egendom på annat sätt än genom stöld: oredlighetsbrott
Hist.: sedan ca 1620

Not to confuse with
redig
ADJEKTIV
~t
klar clear; tydlig plain; om framställning äv. lucid
klara och redigaanvisningar
clear and precise (exact)…
vara fullt redig
a) vid full sans be quite conscious
b) vid sina sinnens fulla bruk be in full possession of one's senses
ordentligse rejäl

21

All

All