Rw49 Flashcards Preview

A Swedish > Rw49 > Flashcards

Flashcards in Rw49 Deck (24):
1

Det har suttit långt inne för senatorn från Vermont, Bernie Sanders att erkänna sig besegrad, trots att det stått klart sedan länge att Hillary Clinton vunnit flest delegater för att bli

Statliga Teracom AB driver det svenska marknätet för radio och tv utifrån tornet, som därför är ett skyddsobjekt.

– Vi vet att Kaknäs är ett väldigt viktigt turistmål för många. Det har suttit långt inne att ta det här beslutet men det är ett ansvarfullt beslut för Sveriges säkerhet, säger Teracoms säkerhetschef Johan Petersson till SVT.


sitta långt fram sit far forward (well in front)

sitta långt inne dröja (om t.ex. svar) be a long time coming; vara svår att få ur ngn el. t.ex. löfte be hard to get out of sb

sitta inne
inomhus be (hålla sig keep, stay) indoors
i fängelse, vard. be inside, do time
Fraser:
sitta långt inne dröja (om t.ex. svar) be a long time coming; vara svår att få ur ngn el. t.ex. löfte be hard to get out of sb
Fraser:
sitta inne med t.ex. kunskaper el. upplysningar possess; upplysningar äv. be in possession of
han satt längst nere vid bordet …at the very end of the table; jfr ligga nere

2

a lot of rumours are buzzing about…, the air is thick with rumours about…1 surra
intransitivt verb
hum, buzz, drone, whir; jfr surr
det surrar i huvudet på mig my head hums
det surrar en mängd rykten om… a lot of rumours are buzzing about…, the air is thick with rumours about…


2 surra
transitivt verb
med rep o.d. lash
surra [fast] lash…down, make…fast, tie, secure
surra ihop lash (tie)…together

hum [hʌm, interj. äv. hm]
intransitivt verb
1surra ; mus.,radio. el. TV., samt om t.ex. humla brumma; om trafik brusa
2gnola, nynna
3mumla, säga hm, humma
hum and haw (ha), se hem and haw (ha)under hem
4sorla; vard. vara i liv och rörelse
business is humming affärerna är mycket livliga
things are beginning to hum vard. nu börjar det hända saker och ting, det börjar röra [på] sig
make things hum vard. få fart på saker och ting
a factory humming with activity en fabrik där allt sjuder av liv och rörelse

3

Long

Lament.

lament [ləˈment]
intransitivt verb
klaga,

jämra [sig], beskärma sig, gråta
lament for sb äv. sörja ngn
transitivt verb
beklaga; begråta, sörja över; sörja
substantiv
1[ve]klagan
2klagosång, klagovisa
lamentable [ˈlæməntəbl, ləˈment-]
adjektiv
1beklaglig, sorglig
2bedrövlig, jämmerlig
, ynklig
lamentation [ˌlæmenˈteɪʃ(ə)n]
substantiv
1[ve]klagan, jämmer, sorg; beklagande
2klagolåt, klagovisa
Lamentations bibl. Klagovisorna
lamented [ləˈmentɪd]
adjektiv
sörjd, [djupt] saknad
your late lamented father din [djupt saknade] far


beklaga
transitivt verb
1ngn:tycka synd om be (feel) sorry for; ömka pity
2ngt:vara ledsen över regret, be sorry about; sörja feel sorry about; ogilla deprecate
jag beklagar att… I regret (am sorry) that…
jag beklagar att jag inte kan… I regret being unable to (that I cannot)…
det är att beklaga att… it is [much] to be regretted that…
vi beklagar ljudkvalitén i denna sändning we wish to apologize for the sound quality…
jag beklagar sorgen may I express (please accept) my condolences (sympathy)
reflexivt verb
Fraser:
beklaga sig complain
han beklagade sig över att han var… he complained at being…
Fraser från andra ställen i ordboken

beklaga djupt regret deeply (profoundly)
jag beklagar mycket att I very much (I deeply) regret…
jag beklagar (är förvånad över) att det här ska vara nödvändigt I regret (am surprised) that this should be necessary


klaga
intransitivt verb
1beklaga sig complain ; make complaints; knota grumble ; högljutt lament; t.ex. sin nöd lament over, bewail
ingen kan klaga på honom (maten) …find fault with him (the food)
maten var inte att klaga på …left no room for complaint
2inkomma med klagomål lodge a complaint
Fraser från andra ställen i ordboken

han är inte den som klagar he is not [the] one (a man, the man) to complain
det är tråkigt med folk som klagar people who complain are a nuisance
jag hade just inte mycket att klaga över I had nothing much…

4

Melancholy / sadness. Not vemod


tristess
substantiv
gloominess etc.; jfr trist; melancholy

5

Flummig


flummig
adjektiv
suddig el. virrig muddled, fuzzy, muzzy; svamlig woolly, wishy-washy; narkotikapåverkad high

Böjningar av flummig Positiv Komparativ Superlativ
Attributivt
Obestämd
singular Utrum flummig flummigare
Neutrum flummigt
Bestämd
singular Maskulinum flummige flummigaste
Alla flummiga
Plural flummiga
Predikativt
Singular Utrum flummig flummigare flummigast
Neutrum flummigt
Plural flummiga
Kompareras alternativt med mer och mest.
Adverbavledning (flummigt)?
flummig

(om person eller text) som säger mycket utan att ha så mycket innehåll eller tanke bakom
oseriös, som inte tar saker på allvar
påverkad av vissa droger, såsom marijuana
Etymologi Redigera
Belagt sedan 1973; av oklart ursprung, möjligen från engelska flummery, "struntprat", ursprungligen en typ av pudding, från walesiska llymru.

6

Vad är det för mansideal de är präglade av? Ett ideal där gråtande män hånas och kvinnor förtrycks. Ett ideal som har en tillåtande inställning till våldsamhet. Det kan inte vara lätt att vara inklämd i den mallen. Precis som det inte är lätt att vara inklämd i en typisk mall för kvinnor.


mall
substantiv
modell el. mönster pattern äv. rit~, model; schablon templet, template

Klicka i fältet och välj den mall med vilken den aktuella mallen ska vara länkad.
From the list box, select a Style with which the current Style is to be linked.
Här skapar du en ny mall som innehåller formateringen av det markerade objektet.
Click here to create a new style based on the formatting of a selected object.
Alla mallar av den aktuella malltypen, som används i det aktuella dokumentet, visas.
Displays all styles of the selected style type applied in the current document.
Formatera cellen med bakgrundsfärgen ljusröd och kalla mallen för " Under ".
Assign a different background color for the cell and a name (e.g., " Below ").
För att förteckningen ska bli överskådlig är mallarna uppdelade i olika mallområden.
To aid you in keeping an overview, Styles are divided into various Style categories.

2

förteckning
substantiv
list, catalogue, register


Fraser från andra ställen i ordboken

göra en förteckning äv. draw up a list
namnen återfinns i följande förteckning the names are given…
avföra från dagordningen (från en förteckning) remove from the agenda (a list)

7

Man körde in i vajer med ...

Pron.

Wire

8

Uttalandena som först publicerades på polisens hemsida, men senare togs tillbaka, uppfyller inte lagens krav på saklighet och opartiskhet, enligt JK.

opartisk
adjektiv
allm. impartial, non-partisan; neutral neutral; fördomsfri unprejudiced, unbias[s]ed; oegennyttig disinterested; självständig detached

impartial [ɪmˈpɑ:ʃ(ə)l]
adjektiv
opartisk, objektiv, ojävig
impartiality [ɪmˌpɑ:ʃɪˈælətɪ]
substantiv
opartiskhet, objektivitet


saklighet
substantiv
matter-of-factness; objektivitet objectivity

9

he is still suffering from the [after-]effects the accident

2 men
substantiv
skada harm, injury; förfång detriment
han kommer att få men för livet av den brutala behandlingen …will leave a permanent mark on him
han har fortfarande men av olyckan he is still suffering from the [after-]effects of…


till men för to the detriment of
utan men förfång för without detriment to

10

Tidigare cirkulerade uppgifter om att polisen sökt ytterligare två misstänkta gärningsmän. Det tillbakavisades under en presskonferens vid 22-tiden, svensk tid.


tillbakavisa
transitivt verb
avvisa o.d.:t.ex. förslag reject, turn down; anbud äv. refuse; beskyllning repudiate; angrepp repel, repulse

11

Mjälte

Spleen

ÖVERSÄTTNING Resultat: 1-1 av 1
mjältbrand {substantiv}
mjältbrand {utr.}
anthrax {substantiv}
Många länder vidtar förberedelser för att kunna försvara sig bättre mot mjältbrand eller smittkoppor.
Many countries take measures in order to protect themselves against anthrax or smallpox better.
anthrax
noun [ U ] UK /ˈæn.θræks/ US /ˈæn.θræks/
a disease that causes fever, swelling, and often death in animals, especially sheep and cattle (= male and female cows), and can be passed on to humans

12

Det kommer att hålla i sig. Sales of xx

Be maintained?
hålla sig i bakgrunden bildl. keep (stay) in the background; vard. take a back seat
hålla sig i handtaget hold on to…

hålla i sig fortsätta go (keep) on, continue!!


hålla sig i skinnet behärska sig control oneself; hålla sig i styr keep within bounds; uppföra sig fint behave [oneself]
hålla sig i skymundan i undangömdhet keep oneself out of the way (i bakgrunden in the background)
hålla sig i styr control (restrain) oneself

13

Carry out. Accomplish.

uträtta
transitivt verb
allm. do; t.ex. uppdrag perform, carry out; åstadkomma accomplish, achieve
vad har du uträttat idag? …done (…been doing) today?
jag kommer gärna om du tror jag kan uträtta något …if you think I can be of any help
Fraser från andra ställen i ordboken

uträtta sina naturbehov relieve oneself
uträtta stora ting achieve great things
jag ska gå (uträtta) ärenden I have some (a few) things to do; för inköp I must go (do some) shopping
uträtta vad man har föresatt sig …what one has made up one's mind to do
allt gott som han har uträttat all the good…

14

Mitt uppe imitt uppe i a) i rumsbetydelse [right] up in the middle of b) i tidsbetydelse o. bildl. in the middle of

15

To pick up. Socially. Colloq.

"RAGGA" ENGLISH TRANSLATION Results: 1-3 of 3
ragga {verb}
ragga [raggade|har raggat] {vb} [slg.] (also: långsamt glida fram, glida runt, ligga till sjöss, kryssa omkring)
to cruise [cruised|cruised] {vb}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.

SYNONYMS
Synonyms (Swedish) for "ragga":
© Folkets synonymlexikon Synlexförföra · stöta

SIMILAR TRANSLATIONS
Similar translations for "ragga" in English
ragga upp
to pick up

DEFINITION OF RAGGA IN SWEDISH
ragg`a {verb}[raggade raggat]
Orled: ragg-ar
Subst.: raggande, raggning
• göra närmande till (okänd person) för att knyta sexuell kontakt särsk. på danstillställning el. i samband med bilåkning : de skulle gå på diskotek och ragga brudar; han raggade upp henne på en bar
Bet. nyanser:
a)utvidgat om att åka bil: ragga runt en stund på stan
b)försvagat (försöka) få tag i: han lyckades ragga upp en lekkamrat; ragga sponsorer
Konstr.: ragga (upp) (ngn)
Hist.: sedan mitten av 1950-talet; åkarslang ragga 'köra ett lass (ofta lump)'

16

Xx. Det lever och. frodas


frodas
intransitivt deponensverb
thrive, flourish

17

Samtalet avhandlas allt som bar med det här att göra.


avhandla
transitivt verb
1 Fraser:
avhandla [om] förhandla om discuss, go into
2utreda, behandla deal with, treat [of]

18

Plagiat

Plagerism.?

"PLAGIAT" ENGELSK ÖVERSÄTTNING Resultat: 1-3 av 3
plagiat {substantiv}
plagiat {neut.} (även: plagiering)
plagiarism {substantiv}
Detta, herr ordförande, är inte detsamma som frihet: det är vulgära kommersiella plagiat.
Mr President, this is not a sign of freedom: it is common commercial plagiarism.

19

Men lagen röstades igenom och nu ställer flera organisationerna om sin verksamhet

Omställa


ställa om
placera om rearrange; omorganisera reorganize; produktion convert, change (switch) over
ställa om posten till landet have one's mail (post) sent on to…
ställa om sig efter nya förhållanden adapt (adjust) oneself to…
klockan reset; se äv. ställa fram, ställa tillbaka
ombesörja:skaffa get, find; ordna med arrange, manage
ställa om att… arrange (manage) it so that…; se till see [to it] that…
Fraser från andra ställen i ordboken

ställa om att… arrange (manage) it so that…; se till see [to it] that…
ställa till bråk om ngt make (vard. kick up) a row (fuss) about sth
ställa om posten till landet have one's mail (post) sent on to…
ställa om sig efter nya förhållanden adapt (adjust) oneself to…
tänk om du skulle ställa skåpet där [why not] try putting…

20

1 Mourn.

2 Provide for

intransitivt verb
1mourn, grieve
sörja över grieve for (over); sakna, beklaga regret; vara ledsen över be sorry about, grieve (be grieved) at; bekymra sig över worry about
jag sörjer inte om… I won't be sad (won't grieve, won't care) if…
2 Fraser:
sörja för se till see to; sköta om take care of, look after; ta hand om care for; dra försorg om, ordna för provide for, make provision for; ordna med provide; skaffa äv. get, find; göra do
sörja för ngns behov supply sb's wants
sörja för framtiden make provision for…
det (den saken) ska jag sörja för I'll see (attend) to that
sörja för att ngt görs see [to it] that…
det är sörjt för att vi ska få… provisions have been made for us to get…
det är väl sörjt för honom he is well provided for

21

Paraphrase

to repeat something written or spoken using different words, often in a humorous form or in a simpler and shorter form that makes the original meaning clearer


parafras
substantiv
paraphrase

Man skulle kunna parafrasera Marie Mendras och säga att vi nu bevittnar hur vi hinns upp av en historia som förvrängs.
One could paraphrase Marie Mendras by saying that we are witnessing the catching up of history being thwarted.
Jag vill parafrasera kommissionsledamoten och tillägga att Alexander Lukasjenko inte vann, utan att folket i Vitryssland förlorade.
Paraphrasing what the Commissioner said, I should like to add that Lukashenko did not win, but the people in Belarus were the losers.
För att parafrasera Jean-Claude Juncker: Europeiska rådet var inte ordförandeskapets misslyckande utan Europeiska unionens misslyckande.
I am sure that I speak for many when I say that I continue, even once June is past, to count on your commitment and your conviction.
Fermis resonemang, om jag får parafrasera illa, är att universum är så stort att det är rimligt att anta att det finns annat intelligent liv där ute.
And the universe is so old that unless we were the very first civilization ever to evolve, we should have some evidence of their existence by now.

22

How does one set about ...

åt
bete sig behave
bära sig illa (dumt) åt behave badly (like a fool)
gå till väga manage, set about it
hur bär du dig åt för att hålla dig så ung? how do you manage to…?
hur bär man sig åt för att få tag i? how does one set about… + ing-form?, what do you have to do to…?
hur jag än bär mig åt whatever I do

23

Att vara "för på" i samband med ragg, berätta om era upplevelser! - Flashback Forum
https://www.flashback.org › ...
30 Sep 2010 - 10 posts - ‎7 authors
Blev kär direkt men var för påflugen. Skittråkigt, hade jag inte vart så oerfaret påflugen direkt hon ...


påflugen
adjektiv
pushy, pushing, obtrusive; närgången forward

24

Someone is...too forward. Take liberties. Indescreet.


närgången
adjektiv
näsvis el. fräck impertinent, forward, insolent; fräckt nyfiken inquisitive; indiskret indiscreet; påflugen obtrusive, intrusive, pushing (amer. pushy)
vara närgången mot take liberties with; göra [sexuella] närmanden till make a pass at; upprepade gånger harass; amer. äv. (vard.) be (get) fresh with
Fraser från andra ställen i ordboken

vara närgången mot take liberties with; göra [sexuella] närmanden till make a pass at; upprepade gånger harass; amer. äv. (vard.) be (get) fresh with

2
Vännerna blev dödsfiender
Malin Krutmeijer läser en närgången kartläggning av ledarna bakom ökända maffianätverket i Södertälje