Rw31 Flashcards Preview

A Swedish > Rw31 > Flashcards

Flashcards in Rw31 Deck (24):
1

● 2. Diskussionen om Macchiarini-tragedin bör inte begränsas till vilka konkreta missgrepp som begåtts av olika befattningshavare – ännu viktigare är att analysera de politiska beslut som bäddade för katastrofen.


missgrepp
substantiv
bildl. mistake, blunder, error [of judgement]

befattningshavare
substantiv
employee; ämbetsman official
befattningshavare i offentlig tjänst holder of an official position

2

Man ska inte kasta ut barnet med badvattnet.

När man nu utvärderar vad som har gått snett så är det väldigt synd om vi gör oss av med viktiga principer, till exempel att Sverige ska kunna locka världsledande forskare till oss.

Itc. Don't get rid of positive things when overhauling system.??
Yes
Talesättet "kasta inte ut barnet med barnvattnet" betyder att inte förkasta det goda med det onda. Ungefär att man inte ska slänga bort allt för att någon del är dålig.

3

Haggle

pruta
intransitivt verb
om köpare haggle [over the price]; köpslå bargain; om säljare reduce (knock something off, beat down) the price
stå (hålla på) och pruta stand haggling (bargaining)
pruta med ngn beat sb down
han låter inte pruta med sig he is not willing to bargain, there is no beating him down
[försöka] pruta på en vara haggle over the price of…, try to beat down the price of…
pruta 50 kronor (om säljare) knock (take)…off [the price]
han begärde 5000 kronor men jag lyckades pruta 10 % …I managed to knock 10 per cent off the price, …I managed to knock him down 10 per cent
pruta av på (pruta ned) sina krav reduce (lower, moderate, come down a little in)…

4

Om svensk flyktingpolitik bidrar till detta är det inte bara det bristfälliga mottagandet som en framtida talman kommer behöva be om ursäkt för. Han bör tillägga: "Förlåt oss för vår hybris".


hybris
substantiv

arrogance, hubris grek.

5


get…into a tangle, entangle; bildl. muddle, muck up;

till
get…into a tangle, entangle; bildl. muddle, muck up; se äv. tilltrasslad
trassla till sina affärer get one's finances into a mess (muddle)
man bara trasslar till saken gör den mera komplicerad om man… you only confuse the issue, if you…
det bara trasslar till saken att (+ inf.) it just confuses the issue to + inf.
trassla inte till saker och ting! don't make things more complicated than they are!
det har trasslat till sig things have got into a mess

6

Jury service

Juryplikt

7

Tingsrätt

District court


1 ting
substantiv
1domstolssammanträde [district-court] sessions (pl.)
hålla ting hold (take) the sessions
sitta ting ha tingstjänstgöring som utbildning be on duty (serve) at a (resp. the) districtcourt

8

Court of appeal


hovrätt
substantiv
court of [civil and criminal] appeal

9

X fick en jack i huvudet.

Gash

1 jack
substantiv
djup skåra gash;

2 jack
substantiv
tele. socket, jack; stickkontakt plug
dra ur jacken (jacket) unplug the phone

10

Den norska centralbankschefen Øystein Olsen upprepade under torsdagen sin uppmaning till den norska regeringen att minska sitt användande av pengar från oljefonden, skriver E24. Orsaken är att den framtida avkastningen är osäker.
– 4 procent är inte längre en effektiv riktlinje för finanspolitiken, säger Olsen.


avkastning Not utkast.!
substantiv
yield, proceeds (pl.); årlig return[s (pl.)]; behållning äv. takings (pl.)earnings (pl.)receipts (pl.); vinst profit; utdelning dividend[s (pl.)]
ge god (dålig) avkastning yield a good (bad) return, be (not be) remunerative
Fraser från andra ställen i ordboken

effektiv avkastning effective yield

11

Klyftan mellan rika och fattiga ökar i mellanstora städer

Itc. Gap
klyfta
substantiv
1bergsklyfta cleft; ravin ravine; bred o. djup chasm; mellan branta klippor gorge; smal crevice
2bildl. cleavage, breach, rift; svalg gap ,!!! äv. om generations~, gulf
3apelsinklyfta segment; i dagligt tal piece; äggklyfta, äppelklyfta o.d. [wedge-shaped] slice; vitlöksklyfta clove
Fraser från andra ställen i ordboken

oöverstiglig klyfta äv. bildl. unbridgeable gulf

12


political scientist, expert on political science


statsvetare

substantiv
political scientist, expert on political science

13

Xx är undermålig

undermålig
adjektiv
dålig inferior, poor; otillräcklig deficient
undermåliga varor goods of inferior (poor) quality
maten var undermålig …of a low (poor) standard, …poor
intellektuellt undermålig mentally deficient
Fraser från andra ställen i ordboken

mycket undermålig very inferior

14

the matter has not been taken care of. Official

åtgärda
transitivt verb
attend to, take care of
det måste vi åtgärda göra något åt we must do something about it
ärendet har inte åtgärdats ombesörjts the matter has not been taken care of

15

Mannen är kort, snaggad och ser ut att vara i i god kondition, när han flankerad av vakter leds in till häktningsförhandlingen i Stockholms tingsrätt.

snagga
transitivt verb
cut (crop)…short; hår äv. crop, clip…short
snaggad pojke …with his hair cut short (cropped), …with a crew cut
han är snaggad äv. he has a crew cut
Fraser från andra ställen i ordboken

snaggad pojke …with his hair cut short (cropped), …with a crew cut
han är snaggad äv. he has a crew cut
stubbad åker stubble-field; jfr snagga

16

Stefan Löfven framhöll att regeringen först måste få se effekten av redan beslutade åtgärder som inre gränskontroll och id-kontroller.


framhålla
transitivt verb
påpeka point out ; call attention to ; betona emphasize, stress,

lay stress upon; särskilt understryka give prominence to
framhålla…som ett mönster (en förebild) hold…up as a model
framhålla ngt för ngn point out sth to sb
framhålla nödvändigheten av… äv. insist on the necessity of…
framhålla sig själv advertise oneself; jfr framhäva
Fraser från andra ställen i ordboken

kraftigt framhålla ngt stress sth emphatically
framhålla ngt med skärpa …emphatically, …with vigour (energy)
framhålla honom som avskräckande exempel make an example of him, cite him as an example of what one should not do
klänningen framhävde hennes figur the dress showed off (accentuated) her figure; jfr framhålla

17

Iranska hårdrockare gripna för hädelse


hädelse
substantiv
blasphemy ; svordom curse

18

Begreppet ”radikalisering” används godtyckligt och i det ligger en fara, skriver Roger Säljö och Christer Mattsson från Segerstedtinstitutet på DN Debatt

Godtyckliga arrest.


godtycklig
adjektiv
allm. arbitrary äv. egenmäktig; nyckfull capricious; utan grund gratuitous

– Migrationsverkets beslut är helt godtyckliga. Om barnen inte har några dokument, vilket de flesta inte har, så blir de automatiskt uppskrivna, säger Eva Dahlstrand, en av de gode män tidningen talat med.

19

Dråplig

dråplig
adjektiv
screamingly funny
vara dråplig

20

Han ska ju få en egen prövning och det blir en ny förundersökning, men man får ju åberopa samma bevisning som mot de andra, säger Christina Vo

Long

åberopa
transitivt verb
Fraser:
åberopa [sig på] ngn (ngt) hänvisa till refer to (cite, quote) sb (sth)
åberopa ngt till sitt försvar plead sth; lagparagraf o.d. invoke sth; anföra adduce sth
åberopande with reference to etc.; se åberopande
åberopande
substantiv
Fraser:
under åberopande av with reference to, referring to, citing, quoting, pleading, on the plea of, invoking, adducing; jfr åberopa
Fraser från andra ställen i ordboken

under åberopande av with reference to, referring to, citing, quoting, pleading, on the plea of, invoking, adducing; jfr åberopa

bevisning
substantiv
(se äv. bevis, bevisföring)
det brister i bevisningen there is a flaw in the argument


bevisföring
substantiv
demonstration; argumentation argumentation; jur., förebringande av bevis submission of evidence

21

2 Vi hittar uppskattningsvis mellan 10 och 20 procent av dem som avviker, säger Per Löwenberg, gruppchef på nationella gränspolisen, till tidningen.


uppskattningsvis
adverb
approximately, at a rough estimate

avvika
intransitivt verb
1inte överensstämma diverge; skilja sig differ; från t.ex. ämne digress, turn aside; från t.ex. sanningen deviate
däri avviker våra åsikter från varandra that is where…differ (are at variance)
avvika ur kursen om fartyg deviate from its course
2rymma abscond, run away
Fraser från andra ställen i ordboken

vika av från den rätta vägen bildl. diverge from…; jfr avvika
vika av
Fraser:
vika av [från vägen] turn (branch) off [from the road]
vika av till höger turn [to the] right
vika av från den rätta vägen bildl. diverge from…; jfr avvika

22

Jämtin, partisekreterare för Socialdemokraterna, gästade Ekots lördagsintervju. Där fick hon frågor om de svikande siffrorna i opinionen.

Itc. Failing

23

on one's own responsibility (authority)

bevåg
substantiv
Fraser:
på eget bevåg on one's own responsibility (authority)

24

Supreme court


Fraser från andra ställen i ordboken

Högsta domstolen the Supreme Court [of Judicature]