Rw40 Flashcards Preview

A Swedish > Rw40 > Flashcards

Flashcards in Rw40 Deck (22):
1

She took offence

stötande
adjektiv
anstötlig offensive; svagare objectionable ; starkare shocking
hon fann det stötande äv. she took offence at (resented) it; starkare it shocked her
verka stötande på… offend (starkare shock)…

offend [əˈfend]
TRANSITIVT VERB
väcka anstöt hos, verka stötande på; såra ; förnärma, förolämpa, kränka; förarga
be offended
bli stött
don't be offended
ta inte illa upp
INTRANSITIVT VERB
väcka anstöt (förargelse)
synda, fela; begå brott
offend against
a) synda mot
b) bryta mot ; kränka

To Offend. Use bab.la

2

there was an atmosphere of hostility (a poisoned atmosphere


infektera
transitivt verb
infect; friare poison
stämningen var infekterad there was an atmosphere of hostility (a poisoned atmosphere)
Fraser från andra ställen i ordboken

stämningen var infekterad there was an atmosphere of hostility (a poisoned atmosphere)

3

Ta illa upp.

Fraser från andra ställen i ordboken

ta illa upp take offence
ta illa upp att + sats take it amiss that sats
ta inte illa upp! don't be offended!, no offence [was meant]!
det togs mycket illa upp it was very much resented
ta väl (illa) upp i fråga om ngt take…in good (bad) part; se äv. ex. under illa
jag hoppas du inte tar illa upp (tycker illa vara), om jag säger… äv. I hope you won't mind my saying…

Jag hoppas att ni inte tar illa upp att jag inte kan svara på detta i detalj.
Please excuse me but I cannot give you a more detailed reply.
Tur för dig att vi inte tar illa upp.
Just count yourself lucky we aren't offended.
Jag tror att de skulle ta mycket illa upp om det förslaget genomfördes, åtminstone som det har återgetts i svensk press.
I believe that they would take great offence if this proposal were carried out, at least as it has been reported in the Swedish press.
Varför tar du så illa upp?
Sir, why are you so upset?
Ni tar väl inte illa upp?
No hard feelings, right?

4

Breakdown

substantiv
collapse, breakdown
nervöst sammanbrott nervous breakdown
få ett sammanbrott äv. collapse, break down

Allt detta är ett recept på kaos och sammanbrott i de nationella asylsystemen.
All this is a recipe for chaos and gridlock in national asylum systems.
För närvarande har exempelvis ett sammanbrott skett av bananpriserna i Europeiska unionen.
Currently, for example, there has been a drop in the price of bananas in the European Union.
Till vilka banker går dessa pengar från utlandslånen eller från Rysslands inre sammanbrott?
Which banks is the money from foreign loans and/ or the money hoarded inside Russia paid into?
Länderna i Östeuropa upplevde en verklig demografisk chock efter kommunismens sammanbrott.
Eastern European countries experienced a true demographic shock after the fall of the communism.
Sovjetunionens sammanbrott har öppnat en marknad, en svart marknad, för kärnmaterial.
The implosion of the Soviet Union has thrown open a market, a black market, in nuclear material.
Samma sak hände för 20 år sedan vid Sovjetunionens sammanbrott.
The same happened 20 years ago when the Soviet Union collapsed.
Vi får inte glömma att mötet i Genève nästan slutade i ett sammanbrott.
We must not forget that the Summit in Geneva nearly collapsed.

5

Womb

womb [wu:m]
substantiv
anat. livmoder; moderliv; spec. bildl. sköte
from [the] womb to [the] tomb bildl. från vaggan till graven
in the womb of time bildl. i framtidens sköte
fruit of the womb livsfrukt

sköte
substantiv
knä lap; moderliv womb; underliv pudenda (pl.)
mera vard. sexual parts (pl.); bildl. bosom
ha ngt i skötet …on one's lap
i familjens sköte in the bosom of the family
vad framtiden bär i sitt sköte …holds in store
Fraser från andra ställen i ordboken

i familjens sköte in the bosom of one's family
i naturens sköte in the bosom (lap) of Nature

6

Underliv

underliv
substantiv
[nedre del av] buk [lower] abdomen, belly; anat. hypogastri|um (pl. -a); könsdelar genitals (pl.)

7

2. Long
Sammantaget är allt detta ett utslag av att det länge funnits en rädsla för att uppfattas som intolerant, om man tydligt markerar mot beteenden och åsikter som är oförenliga med svenska värderingar. Det är dags att slutgiltigt göra upp med den hållningen.

Slutgiltig, finally, ie permenant. Once and for all.
Slutligen. Finally.

Indicator??

Qutslag
substantiv
1hudutslag rash, [skin] eruption
få utslag över hela kroppen break out in a rash…, come (break) out in spots…
ha utslag have a rash (spots)
2på våg turn of the scale; av visare o.d. deflection; av magnetnål äv. deviation
ge utslag om visare o.d. be deflected, deviate, turn; om instrument give response (visst värde a reading)
vågen ger dåligt utslag the scale is insensitive
vågen ger utslag för ett milligram the scale is sensitive to…
3avgörande decision, resolution; dom judgement etc.; jfr dom; skiljenämnds award
avkunna (fälla) [ett] utslag give a decision (verdict); jur. pronounce (pass) judgement
juryns utslag lydde på skyldig the jury found (brought in) a verdict of guilty
detta fällde utslaget bildl. this decided the matter, this tipped (turned) the scale
4yttring manifestation; exempel instance; bevis evidence; resultat result, effect; symptom symptom
5golf. drive
utslagen
adjektiv
1om t.ex. blomma full-blown, …out (in bloom); om träd: med löv …in leaf; med blommor …in blossom
hon har utslaget hår …her hair [hanging] down
3,5 miljarder utslaget på tre år …spread over three years
vara utslagen från arbetsmarknaden be excluded (made redundant)…
2sport. eliminated; boxn. knocked out
substantiv
socialt
en utslagen a dropout, a derelict, a social casualty, an outcast
de utslagna äv. the deprived
Fraser från andra ställen i ordboken

avkunna utslag record a verdict
fälla utslaget vara avgörande decide the matter, be decisive, turn (tip) the scale; jur. bring in the verdict
en utslagen a dropout, a derelict, a social casualty, an outcast
hon har utslaget hår …her hair [hanging] down
vara utslagen från arbetsmarknaden be excluded (made redundant)…
ha utslag över hela kroppen have spots (a rash) all over [one's body]
dom (utslag) faller om en vecka judgement will be pronounced (a decision will be reached)…
3,5 miljarder utslaget på tre år …spread over three years
slå ut
(jfr äv. utslagen)
avlägsna knock out; krossa (t.ex. fönsterruta) break, smash; hamra ut (t.ex. buckla) flatten [out]
slå ut en boll i tennis hit a ball out of [the] court (i bordtennis off the table)
han har slagit ut en tand he has knocked out a tooth
breda ut:t.ex. vingar spread; hår let down
slå ut med armarna throw (fling) one's arms about
slå ut kostnaderna på a) flera år spread the costs over… b) flera personer distribute the costs among…
besegra:sport. knock out; vinna över, slå beat; konkurrera ut:person cut out; sak supersede
spricka ut:om blomma come out; öppna sig open; om träd put out leaves, burst into leaf (med blommor into blossom); om lågor burst forth
Fraser:
slå väl ut turn out well
Fraser:
slå ut hälla ut pour out; spilla spill [out]
Norstedts ordböcker
En del av NE
NE Nationalencyklopedin AB, Box 890, 201 80 Malmö
Org.nr 556573-8225
Valet i Bulgarien den 25 juni gav inte något tydligt utslag.
The elections in Bulgaria on 25 June produced an unclear result.
Domarna meddelade sitt utslag med en knapp marginal på fem röster mot fyra.
The justices ruled by a narrow margin of five votes to four.
Helt bortsett från allt annat har denna princip bekräftats i utslag från EG-domstolen.
Quite apart from anything else, this principle has been confirmed in rulings by the Court of Justice.
Sherminatorn ger utslag för föremål på ca två meters håll.
The Sherminator detects serious heat at a distance of two meters.


Fraser från andra ställen i ordboken

göra upp en affär settle a transaction, strike a bargain
göra upp en budget prepare a budget
göra upp eld make (light) a fire
göra upp [i förväg] fix beforehand, prearrange
göra upp eld make (light) a fire
göra upp planer äv. make (form) plans
göra upp räkningen bildl. settle (square) accounts
göra upp saken settle (arrange) the matter
göra upp en räkning bildl. pay (settle) an account
göra upp
betala settle [up]; enas settle, come to terms; klara upp el. hämnas settle [accounts], get even
göra upp budget el. förslag el. kontrakt el. plan el. program o.d. draw up
göra upp [i förväg] fix beforehand, prearrange
göra upp eld make (light) a fire
göra upp planer äv. make (form) plans
göra upp räkningen bildl. settle (square) accounts
göra upp saken settle (arrange) the matter
vi gjorde upp att fara bort tillsammans we arranged to…
vi gjorde upp [om] dag we agreed on a day
göra upp saken med ens …right away
göra upp saken i godo …amicably, …in a friendly spirit
göra upp kassan för dagen balance (make up) the day's cash (cash for the day)
göra (lägga) upp ett program draw (set) up a programme
göra upp räkenskaperna [med ngn] settle accounts [with sb]
vi gjorde upp [om] dag we agreed on a day
ha fullt upp att göra (med arbete) have plenty [of work] to do, have one's hands full
göra upp budget el. förslag el. kontrakt el. plan el. program o.d. draw up
göra upp sina mellanhavanden med ngn affärer o.d. settle [up] with sb, square (balance) accounts with sb; tvistigheter settle one's differences with sb
göra upp (smida) en plan för att (+ inf.) make (form) a plan (spec. i negativ betydelse a scheme) to + inf.
matchen var uppgjord [på förhand] the match was fixed; jfr vidare göra upp
vi gjorde upp att fara bort tillsammans we arranged to…
Æ
hållning
substantiv
kroppshållning carriage, posture, deportment; uppträdande bearing, conduct; inställning attitude ; stadga backbone, firmness; på börs tone, tendency
ha [en] god hållning have a good carriage, hold oneself well

8

Därför måste det nu – även från Miljöpartiet – vara slut med velandet och hummandet inför personer som motarbetar allas lika värde.

Trumps velande är farlig för Europa.
Ingen vet var Donald Trump egentligen står i utrikesfrågor. Kanske vet han inte ens själv. Det tvärsäkra vacklandet riskerar att bli ett hot mot Europa.

HS är den typiskt velande köttätare. Also Grammer? Why typiskt.

Toing and frowing

vela
intransitivt verb
Fraser:
vela [hit och dit] vacillate, shilly-shally
velar
Jag vill säga en sak till rådet: Sluta vela!
I would like to say to the Council: stop dithering.

Not to be confused with:
därmed har jag velat tillmötesgå my desire (intention) has been to…
om han hade velat att jag skulle hjälpa honom… if he had wanted me to help him…


tvärsäker
adjektiv
absolutely sure (certain), positive; vard. dead certain (samtliga endast pred.); självsäker cocksure
det är tvärsäkert it's a dead cert

9

Men även om allt detta görs krävs en uthållig värderingsdebatt för att upprätthålla och stärka stödet för vårt öppna och demokratiska samhälle.

uthållig
adjektiv
fysiskt (attr.) …with (that has resp. had) [good] staying power; ståndaktig persevering, persistent; tålig patient; seg wiry
vara uthållig äv. persevere; have staying power, have stamina, show endurance

Also

Ministerkonferensen om uthållig utveckling inom fisket hålls i Venedig, Italien.
Ministerial conference on sustainable development in fishing held in Venice, Italy.

10

Low spirits. Depressed state of mind

nedstämdhet
substantiv
[state of] depression (dejection), low-spiritedness; jfr modfälldhet
hans nedstämdhet äv. his depressed state [of mind]

11

Är det inte rumsrent att prata om ...

Sarkastiskt Everyday not acceptabel. Polite.?
rumsren
adjektiv
housetrained; amer. housebroken; bildl. on the level, on the up and up båda endast pred., clean
göra rumsren house-train; amer. housebreak
Fraser från andra ställen i ordboken

göra rumsren house-train; amer. housebreak

12

Jag försökte febrilt .....

febril
adjektiv
bildl. feverish, frantic
febrilt

13

Oavgjort. Game.

oavgjort
adverb
Fraser:
sluta oavgjort sport.el.friare end in a draw
spela oavgjort draw
försöka spela oavgjort play for a draw
oavgjord
adjektiv
undecided, unsettled; sport. drawn
en oavgjord match a draw
Fraser från andra ställen i ordboken

en oavgjord match a draw

14

Fula fingret.

Middle finger. Insult.

15

To miss out on.


miste
adverb
Fraser:
om jag inte tar miste if I'm not mistaken

gå miste om a) bli utan miss, fail to secure; vard. miss out on b) förlora (t.ex. sin plats) lose
mist
substantiv
mist; tjocka fog
1 mista
substantiv
lantbr. bare spot
2 mista
transitivt verb
förlora lose; undvara do without
mista livet lose one's life
mista sin lön be deprived of…
mister du en står dig tusen[de] åter there are plenty of fish in the sea, there are plenty of other pebbles on the beach, there are as good fish in the sea as ever came out of it
Fraser från andra ställen i ordboken

mista körkortet lose one's [driving] licence, have one's [driving] licence suspended (revoked)
mista livet lose one's life
mista förtroendet för lose confidence (one's trust) in
mista sin lön be deprived of…
förlora (mista) sansen lose consciousness, become unconscious
förlora (mista) synen lose one's [eye]sight
den som gapar efter mycket [mister ofta hela stycket] ung.if you are too greedy, you often lose the lotordspråk (ovanligt på eng.);grasp all, lose all
mister du en står dig tusen[de] åter there are plenty of fish in the sea, there are plenty of other pebbles on the beach, there are as good fish in the sea as ever came out of it

16

Plagg


plagg
substantiv
garment,

article of clothing
Fraser från andra ställen i ordboken

intima plagg intimate garments
stickade plagg knitwear (sg.)
lämna plagg till tvättning …to be washed (to the wash)
skava hål på (skava sönder) ett plagg wear (rub) a hole (resp. holes) in…
plagget ska sköljas i tre omgångar kallt vatten …in three lots of cold water

17

– De här oseriösa hantverkarna har en högre svansföring. De har en aggressiv ton gentemot kunderna, och även mot poliser som kallas till plats för att hantera problemet, säger Åkerman och fortsätter:

Vi ska ha hög svansföring och beslutsamt kasta oss in i FN-processen.
We should go into the UN process with plenty of confidence and determination.

Hållning. Posturing, attitude, stance, behaviour.

18

Miscarraige

missfall
substantiv
miscarriage
få missfall have a miscarriage

19

Odlaren får igen dispens


dispens
substantiv
exemption
få dispens be granted an exemption, be exempted
ge dispens grant an exemption, exempt

söka dispens apply for exemption

20

Circumcision

omskära
transitivt verb
circumcise

omskuren
adjektiv
circumcised

21

stympa
transitivt verb
lemlästa mutilate, maim; förkorta t.ex. text abridge, curtail, cut [down]
stympad
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
Fraser från andra ställen i ordboken

stympad kon geom. frustum [of a cone], truncated cone

könsstympning {noun}
könsstympning {comm. gen.}
genital mutilation {noun}
Åtgärder måste vidtas mot det fortsatta utövandet av kvinnlig könsstympning.
Action must be taken against the continued practice of female genital mutilation.

22

All

All