RW3 0615 Flashcards Preview

A Swedish > RW3 0615 > Flashcards

Flashcards in RW3 0615 Deck (21):
1

Threshhold

tröskel


Från Folkpartiets sida kommer vi fortsätta vidare­utveckla integrationspolitiken och fokusera på att sänka trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden, skriver Erik Ullenhag (FP).

substantiv
threshold äv. bildl. ; dörrtröskel äv. doorstep; dammtröskel el. docktröskelel.på bil sill
medvetandets tröskel psykol. the limen (threshold) of consciousness
kom aldrig mer över min tröskel! don't ever cross my threshold (doorstep) again!, don't ever darken my door again!
Fraser från andra ställen i ordboken

medvetandets tröskel psykol. the limen (threshold) of consciousness
kliva över tröskeln cross…, step across…
stiga över tröskeln cross the threshold
kom aldrig mer över min tröskel! don't ever cross my threshold (doorstep) again!, don't ever darken my door again!
stiga över
dike o.d. step across…; sten el. stock step over…; staket climb (get) over…
stiga över tröskeln cross the threshold

2

To be reprimanded ( by employer). Informal. Vs. Formal


bakläxa
sAdvokat får bakläxa om trippelmordet
Advokaten tackade ja till att försvara en av de misstänkta trippelmördarna i Uddevalla – trots att han tidigare varit en av de mördades advokat.
Han får nu en skriftlig erinran av advokatförbundets disciplinnämnd, skriver bohuslaningen.sereprimand [ˈreprɪmɑ:nd, vb äv. ˌreprɪˈm-]
substantiv
[officiell skarp] tillrättavisning, reprimand; skrapa
transitivt verb
[skarpt] tillrättavisa, ge en reprimand; ge en skrapa
1 Fraser:
få bakläxa [på geografin] be told to do one's [geography] homework again
2bildl. rebuff; starkare reprimand
få bakläxa avslag be rebuffed, meet with a rebuff

3

Information


upplysa
transitivt verb
1eg.se lysa upp
2 Fraser:
upplysa ngn om ngt:klargöra make…clear to sb; underrätta inform sb of…; ge besked tell sb…; meddela let sb know…; spec. nyhet o.d. communicate (mer formellt el. officiellt notify)…to sb; ge upplysning give sb a piece of information on (about)…, enlighten sb on…
upplysa ngn om hans (hennes) misstag point out sb's mistake
upplysande
adjektiv
informative, enlightening; lärorik instructive; illustrerande el. om t.ex. exempel illustrative; förklarande explanatory
upplysande exempel äv. illustration
detta är mycket upplysande äv. this throws a great deal of light on the subject (gives a great deal of information [about the matter])
upplyst
adjektiv
1eg.
en väl upplyst gata a well-lit street
2bildl. enlightened, educated
Fraser från andra ställen i ordboken

upplysande exempel äv. illustration
detta är mycket upplysande äv. this throws a great deal of light on the subject (gives a great deal of information [about the matter])
en väl upplyst gata a well-lit street

4

Bultandet återtogs

återta
transitivt verb
1eg. take back; återerövra recapture; återvinna recover
2återuppta el. återgå till resume
återta befälet resume command
hon återtog sitt flicknamn she reassumed her maiden name
3återkalla withdraw, cancel; löfte el. bekännelse retract
4åter ta till orda resume
återtagande

Banging (on the door) started again. Resumed.

5

P kom flängande nerför trappan.

Itc. Hurling
1 fläng
substantiv
jäkt bustle, bustling; spring running to and fro
i flygande fläng in a terrific hurry, in double quick time

6

Lisa gasade på men kullerstenarna i gränden sinkade henne.


1 sinka
transitivt verb
fördröja delay, detain
reflexivt verb
Fraser:
sinka med att (+ inf.) waste (lose) time by + ing-form
2 sinka
substantiv
i porslin rivet
transitivt verb
Fraser:
sinka [ihop] porslin rivet; trä dovetail

7

Hon trevade efter Barettan som satt instucken under skärpet innanför kappan.

treva
intransitivt verb
grope [about]
treva efter ord fumble for words
treva [omkring] i mörkret go groping about (around) in…, be groping in…
treva på ngt feel sth [gropingly] all over
reflexivt verb
Fraser:
treva sig fram grope (fumble) one's way [along]

Ett skärp. Belt. Kappa. Coat.

8

Context. Trying to get away in car.

Trafikljuset lyste obönhörligen rött.

obönhörlig
adjektiv
inexorable, implacable
obönhörligen och obönhörligt
adverb
inexorably, implacably
implacable
adjective UK US /ɪmˈplæk.ə.bl̩/ formal
› used to describe (someone who has) strong opinions or feelings that are impossible to change:
an implacable enemy
implacable hostility

9

Då skulle de bli ett polisärende.

Itc. Business. Matter

Ärende
substantiv
1uträttning errand; uppdrag commission; budskap message
övriga ärenden any other businessförk.AoB
vad är ert ärende? is there anything I can do for you?, what brings you here?
gå (springa) ärenden om bud go [on] (run) errands, be an errand boy (om flicka errand girl)
jag ska gå (uträtta) ärenden I have some (a few) things to do; för inköp I must go (do some) shopping
gå ngns ärenden bildl. run sb's errands, play sb's game; neds. be sb's tool
hon har gått ett ärende till banken she has some business to do at the bank
göra sig ett ärende till ngn find an excuse (a pretext) for going to…
jag har ännu några ärenden kvar …still got a few things to do
ha ett ärende till ngn have got to see sb about something
ha ett ärende till stan have business in town

10

Recruit


värva
transitivt verb
rekrytera recruit; mil. äv. enlist båda äv. friare; sport. sign [on (up)]
värva ngn för en sak enlist sb in a cause
värva anhängare recruit (get) adherents
värva proselyter make proselytes
värva rekryter enlist recruits, recruit
värva röster solicit (get, secure) votes; genom personlig bearbetning canvass [for votes]

11

Nu rasar irakier mot ett av de dödligaste terrordåden i landet under det senaste decenniet.

Rasa mot. Rage against

Decenniet. Decade

12

Offputting. Repulsive


motbjudande
adjektiv
som väcker motvilja repugnant, repulsive ; vämjelig disgusting, loathsome; obehaglig el. frånstötande offensive, forbidding; svagare offputting
Fraser från andra ställen i ordboken

redan hennes röst var motbjudande för mig her…alone was enough to repel me

13

Vill förbättra. Xxens framtoning.


framtoning
substantiv
1om film o.d. fading in
2sätt att framträda image
en folklig framtoning a popular image
en mera radikal framtoning a more radical image (profile)

14

X vill inte uppröra andra

Outrage

uppröra
transitivt verb
bildl.:väcka avsky hos revolt, rouse…to indignation; chockera shock; reta upp irritate
uppröra sinnena stir up people's minds; jfr vidare upprörd
upprörande
adjektiv
revolting; shocking osv.; jfr uppröra; om t.ex. behandling outrageous
det är upprörande äv. it's a crying shame, it's outrageous, it makes one's blood boil
finna ngt upprörande be shocked at sth
upprörd
adjektiv
förargad indignant; uppretad irritated; skakad agitated; uppskakad upset; upphetsad excited; chockerad shocked
upprörda oroliga tider troubled times
Fraser från andra ställen i ordboken

upprörda oroliga tider troubled times
hela mitt inre upprördes my whole soul (being)…
lugna [de upprörda] sinnena …people's [excited] minds
råka i uppror get agitated osv.; jfr upprörd; om känslor flare up; om person äv. fly into a passion
det är upprörande äv. it's a crying shame, it's outrageous, it makes one's blood boil
finna ngt upprörande be shocked at sth
ett rov för upprörda känslor a prey to…
stämningen var upprörd [bland dem] everyone was up in arms (indignant)

15

Ryssland har redan flera miljoner militära reservister, men den nya styrkan ska få en månatlig ersättning på motsvarande tusen kronor och avsevärt bättre repetitionsträning.


Rehearsal

repetition
substantiv
1repetition; revision; rehearsal; jfr repetera
2på t.ex. piano repetition [action]

16

Snäsa

Snap at. Snarl at.

17

Blame

ingen.
– Stod det på förpackningen att salvan innehåller förbjudna ämnen, och på ett sätt att hon borde ha uppmärksammat det, ska hon naturligtvis klandras för att ha använt det, säger idrottsadvokaten Gunnar-Martin Kjenner till VG.

klandra
transitivt verb
tadla blame, censure, find fault with; kritisera criticize
Fraser från andra ställen i ordboken

klandra (bestrida) ett testamente dispute (contest) a will


Search: Klandra (10 results)

herrsilen
Klandrar du Tom?

Do you blame Tom?
malinef
Jag klandrar dig inte.

I don't blame you.
loghaD
Ingen kommer att klandra dig.

Nobody's going to blame you.

18

Noisy

Billrig

Det var så bullrigt därinne.

It was so noisy in there.

Notice. T as det.

19

Persist


envis
adjektiv
obstinate, stubborn; ståndaktig el. oböjlig äv. unyielding; halsstarrig äv. pertinacious, headstrong; tjurskallig äv. pigheaded; trilsk mulish; ihållande t.ex. hosta persistent
envist motstånd stubborn (segt dogged) resistance
en envis förkylning a stubborn (persistent) cold
envist
adverb
obstinately osv.; jfr envis
envist neka till allt persist in denying…
tiga envist maintain a persistent silence
Fraser från andra ställen i ordboken

envist motstånd stubborn (segt dogged) resistance
tiga envist maintain a persistent silence
en envis förkylning a stubborn (persistent) cold
envist neka till allt persist in denying…
envis (våldsam) hosta hacking (racking) cough
envis som synden as stubborn as a mule
envis som en åsna stubborn as a mule

20

Shabby etc. Mangy. Clothes


sjaskig
adjektiv
slovenly, shabby; osnygg äv. untidy, sleazy; luggsliten äv. seedy-looking; om kläder äv. mangy; gemen mean

21

Dislike. Various ex.

motvilja
substantiv
olust dislike , distaste ; avsky antipathy, repugnance ; vedervilja aversion
få motvilja mot take a dislike to
jag känner motvilja mot honom I have taken a dislike to him; jfr motvillighet
Fraser från andra ställen i ordboken

fatta motvilja mot take a dislike (an aversion) to
av naturen ha en motvilja mot have a natural (an instinctive) aversion to
https://books.google.se/books?isbn=9174992228 - Translate this page
Liza Klaussmann - Fiction

Det hade inte varit min avsikt att få honom att fatta motvilja mot mig, men jag hade ännu inte lärt mig att behålla vissa saker för mig själv. Hur man pratar med ...


https://books.google.se/books?isbn=9174413066 - Translate this page
2011
Hur jag lyckades ta mig igenom föräldramötet och alla punkter jag hade tänkt ta ... Men när jag fick klart för mig vem hennes pappa var började jag fatta motvilja ...