RW22 Flashcards Preview

A Swedish > RW22 > Flashcards

Flashcards in RW22 Deck (20):
1

A. lekte med sitt könsorgan” – tog stryptag när personalen sa ifrån.
25 Dec 2015 - Han lekte med sitt könsorgan. När personalen då sade åt honom att sådär gör man inte så blev han ...Ie firmly say no

han sa ifrån [på skarpen] he put his foot down
säga ifrån

det sades ifrån från början att… it was made clear from the beginning that…


han sa bestämt ifrån att han inte ville göra det he flatly refused to do it, he firmly declared that he would not do it

2

Playback. Video

uppspelning
substantiv
1för lärare performance [before a (resp. the, one's) teacher]
2av ngt inspelat playback

Translation:
Playback
Playing back
Inflections:
Avspelningen
Avspelningar
Example:
What does avspelning mean?: Avspelning is the Swedish word for playback

Uppspelning?

3

Give ones own opinion

Fraser från andra ställen i ordboken

tycka till give one's [own] opinion

Vill du tycka till om Örebro kommuns servicecenter? - Örebro kommun
www.orebro.se › ...
25 Nov 2015 - Passa på att tycka till. Vi vill höra om både positiva och negativa erfarenheter. Forskarteamet på ...
Nya Möbeln – sista tillfället att tycka till - Tierp.se
www.tierp.se › nyheter-uppleva-och-gora
5 days ago - Nya Möbeln – sista tillfället att tycka till. Just nu görs en förstudie gällande ombyggnad av Möbeln i ...
[jag tycker] du bör (borde) gå till en läkare you should (had better) see a doctor

4

Hon har försökt att ta alla tillfällen i akt att prata Svenska.


Fraser från andra ställen i ordboken

ta tillfället i akt seize (take, avail oneself of) the opportunity
ta tillfället i akt seize (take) the opportunity


ta sig i akt [för] be on one's guard [against];

5

To turn a blind eye

Long

blind [blaɪnd]
adjektiv
1blind
blind as a bat, se bat
it's like (a case of) the blind leading the blind det är som när en blind leder en blind
2bildl. blind ; besinningslös

turn a blind eye to sth blunda för ngt, inte låtsas se ngt
Späda på rasism – ingen ursäkt att blunda för brott | SvD
www.svd.se › blunda-inte-for-brott
Erica Treijs: Späda på rasism – ingen ursäkt att blunda för brott .... Det berättade han på en pressträff på måndagen.
Han vägrar att blunda | ETC
www.etc.se › inrikes › han-vagrar-att-blu...
19 Nov 2014 - Plötsligt såg jag samma fenomen dyka upp i min egen hemstad. Det gick inte att blunda för, säger han.


that is his blind side det är hans svaga sida (punkt)


-----
Blunda för verkligheten.

Shut. Close ones eyes to the reality. Not face up to ....

Vi kan inte blunda för verkligheten – människor i akut nöd behöver ...
www.sverigesstadsmissioner.se › press
I en debattartikel på DN Debatt (11/9) skriver barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och Martin Valfridsson, ...

6

För knappt en månad sedan skrev artisten Christer Sandelin ett uppmärksammat Facebookinlägg om att han ville se Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson som statsminister.

inlägg

Itc. Article. Post. Comment.

1eg.:veck tuck; något inlagt insertion
Oh my green darling!: Sy egna inlägg till tygblöjor
ohmygreendarling.blogspot.com › sy-eg...
6 Jun 2013 - Nästan alla tygblöjor har någon form av inlägg eller så kan man fylla dem lite extra om det behövs.


2bildl. el. i diskussion o.d. contribution


3fotb. cross, centre
på ett inlägg från A. from a cross (centre) from A.
Fraser från andra ställen i ordboken

hans inlägg saknar udd …lacks point

7

Exposed. Or Vulnerable

Long


exposed [ɪkˈspəʊzd, ek-]
adjektiv
1utsatt , blottställd; blottad, oskyddad, öppen, utsatt för väder och vind
be exposed to the north ligga mot norr
2utställd, synlig
exposed card kortsp. visat kort
expose [ɪkˈspəʊz, ek-]
transitivt verb
1utsätta , lämna oskyddad , exponera; blottställa, prisge; utsätta för fara , sätta i fara
expose a child hist. sätta ut ett barn [att dö]
expose oneself a) utsätta sig b) kompromettera sig, göra sig löjlig
expose one's life sätta livet på spel
2exponera, ställa ut ; visa
3 Fraser:
expose oneself [indecently] blotta sig sedlighetssårande
expose for sale salubjuda
expose to view blotta, lägga i dagen
4yppa, uppenbara, avslöja, röja
5avslöja , uppdaga , demaskera; blotta
6foto. exponera
7åld. framlägga, utveckla

"Transpersoner behöver ha lagens uttryckliga stöd i den utsatta ...
www.hd.se › aktuella-fragor › 2015/07/29
29 Jul 2015 - Särskilt transpersoner är fortfarande mycket utsatta. Var tredje transperson har någon gång försökt ta ...
Unga hbtq-personer utsatta för våld och diskriminering | MUCF
www.mucf.se › unga-hbtq-personer-utsat...
Unga hbtq-personer utsätts i större utsträckning för mobbning, hot och våld än andra unga. De upplever sig också ...

Vulnerable
utsatta personer - engelsk översättning - bab.la svenskt ...
sv.bab.la › ... › Svenska-Engelska
Så sent som i juni sa Age Concern Scotland att de stigande bränslepriserna gör att många utsatta personer kommer att ...

blotta
SUBSTANTIV
~n, blottor
weak spot äv. bildl.
TRANSITIVT VERB
~de, ~t
expose äv. bildl.; mil. el. sport. o.d.;göra bar äv. uncover, bare; röja:t.ex. sin okunnighet äv. betray; blottlägga äv. bildl. lay bare
blotta huvudet
bare one's head, uncover [one's head]
REFLEXIVT VERB
~de, ~t~ sig a) förråda sig betray oneself, give oneself away b) visa könsorganen expose oneself indecently ; vard. flash
anblick
SUBSTANTIV
~en, ~ar
sight
vid blotta anblicken
at the mere sight
vid första anblicken
at first sight
blott
ADJEKTIV
=
mere, very
blotta tanken på det
the mere (very) thought of it
med blotta ögat
with the naked eye
komma undan med blotta förskräckelsen
escape by the skin of one's teeth, get off with no more than a fright
ADVERB
only, but; merely
blott och bart
simply and solely, merely
icke blott…utan även
not only…but also
det är ett minne blott
it's but (only) a memory; jfr vidare bara

8

At the mercy of

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.
Utelämnade du siffran 6? ~~~ Kvinna: Ja. ~~~ AB: Bra. ~~~ OK, det var en.
AB: Did you leave out the number 6? Woman: Yes, AB: Good, OK, that's one.
Enligt nuvarande regler är konsumenten ofta utelämnad åt försäkringsbolagen.
Current rules often place consumers at the mercy of insurance companies.
Vi vet att tusentals kvinnor bokstavligen är utelämnade på nåd och onåd åt slavhandlare.
We know that thousands of women are literally at the mercy of slave traders.
Jag - vänta - 44875 - utelämnade du siffran 6? ~~~ Kvinna:Ja.
I -- wait -- 44875 -- did you leave out the number 6? Woman: Yes.
Utbildning får inte vara utelämnad till marknadslogiken.
Education cannot be at the mercy of the logic of the market.

9

Abduction

Människorov

rov
substantiv
1rovdjurs födael.bildl. prey; röveri pillage, looting, plundering; litt. rapine; byte booty, spoil[s (pl.)], loot, plunder
bli lågornas rov be destroyed by fire
ett rov för upprörda känslor a prey to…
leva av rov live [up]on prey
gå ut på rov go (prowl about) in search of prey
2 Fraser:
inte akta för rov att (+ inf.) think nothing of + ing-form, not hesitate to + inf., feel (have) no compunction about + ing-form
Fraser från andra ställen i ordboken

ett rov för stridiga känslor a prey to conflicting emotions

10

Xx vill därför uppmana alla att........

Statsministerns uppmaning till de andra länderna: gör mer för flyktingarna.
– Vi vet ännu inte slutresultatet, men det ser bra ut, säger Löfven.

2. Itc. Urge

uppmana
transitivt verb
exhort; hövligt invite; uppmuntrande encourage; ivrigt el. enträget urge, request [urgently]
de resande uppmanas att (+ inf.) …are recommended ([urgently] requested) to + inf.

11

Att säga konsekvent nej.


konsekvent
adjektiv
consistent
adverb
consistently; genomgående throughout
handla konsekvent act consistently (in a consistent manner)

12

S-toppar vill snabbt ha ny flyktinguppgörelse

uppgörelse
substantiv
1avtal agreement; överenskommelse äv. arrangement, settlement; affär transaction
träffa en uppgörelse come to (make) an agreement
uppgörelse i godo amicable arrangement
2avräkning settlement [of accounts]
ha en uppgörelse med ngn settle up (get even) with sb äv. bildl.

Settle score??

3meningsutbyte controversy, dispute; scen scene, showdown
det kom till en häftig uppgörelse mellan dem matters came to a real head (it came to a heated scene) between them
4vidräkning reckoning
Fraser från andra ställen i ordboken

en uppgörelse i godo an amicable settlement, by fair means or foul

13

I söndags varnade Rwandas president Paul Kagame omvärlden för den burundiska regimens retorik, som enligt honom påminner om den som föregick folkmordet i Rwanda. Då var tutsierna kackerlackor – i dag proklamerar Burundis regim att de ska få bort
ohyran med bekämpningsmedel. Det står nu även klart bortom tvivel att regimen har en beväpnad ungdomsmilis.


ohyra
substantiv
vermin (pl.)

14

EU-kritik mot långa väntetider för asylsökande
Just nu väntar nästan 800 000 personer i EU-länderna på beslut om sina asylansökningar. EU:s asylmyndighet vill att länderna kortar sina handläggningstider.

Jean-Pierre Schembri, talesperson för EU:s asylmyndighet EASO, kritiserar de långa handläggningstiderna för asylsökande.


handläggningstid
substantiv
turnaround time


handlägga
transitivt verb
handha handle; behandla deal with
handlägga ett mål hear a case
Fraser från andra ställen i ordboken

handläggare
substantiv
allm.person (tjänsteman official) in charge of (handling) a (resp. the) matter; som yrke el. ung. administrative (executive) official, administrator; på brevhuvud o.d. motsv. our reference, please quote

15

Det är stora siffror och långa handläggningstider innebär
påfrestningar på dem söker asyl, säger han till Sveriges Radio.


påfrestning
substantiv
strain, stress; prövning trial
Fraser från andra ställen i ordboken

psykisk påfrestning mental strain
hålla för påfrestningen bear…, stand…
tåla påfrestningar[na] bildl. stand the strain

16

Hub. Ie. For technology. Specialist health etc

Nav

Utvecklas som ett nav för sjukvården

17

Det är en motsägande Check EXpand

motsägande
adjektiv
contradictory, conflicting; självmotsägande inconsistent
motsäga
transitivt verb
allm. contradict; inte stämma med äv. be contradictory to; strida mot äv. conflict (be inconsistent) with

18

misconstrue;

misinterpret

Vantolkning Misinterpret

Van implies - way off the mark?

missförstå misconstrue; vantolka misinterpret

Feltolka. Misstolka.

19

Var det aldrig aktuellt att bygga en ...

Something council cannot afford

See A Belize

aktuell
adjektiv
av intresse för dagen …of immediate (present, current) interest, topical, …of immediate (vital) importance; (pred. äv.) in the news (limelight); dagsfärsk current; nu rådande present; säsongs …of the season; lämplig nu suitable, appropriate; ifrågavarande …in question; på modet in fashion (vogue)
våra aktuella behov är små our immediate requirements…
det aktuella fallet the case in point (question)
en aktuell fråga äv. a burning question (issue), an urgent problem (question); jfr aktualitet
det aktuella läget the way things stand (are) at present, the present position

A
bli aktuell vanl. arise, come up, come to the fore; komma i fråga come into question; tas under övervägande be considered


frågan blev aldrig aktuell the question never arose
göra aktuell update, bring up to date; se äv. aktualisera
jag har inte siffran aktuell just nu I can't remember the exact figure just now
hålla aktuell keep up to date
det är nu aktuellt med… tid för… it is now the right (proper) time for…

20

Vara för sent ute. Ie tender for project.


Fraser från andra ställen i ordboken

vara ute sent be out late
vara [för] sent (tidigt) ute be [too] late (early)