RW4 0715 Flashcards Preview

A Swedish > RW4 0715 > Flashcards

Flashcards in RW4 0715 Deck (29):
0

– enligt min erfarenhet ser till exempel mejlen ofta väldigt taffliga ut.​

Adjektiv
Böjningar av tafflig Positiv Komparativ Superlativ
Attributivt
Obestämd
singular Utrum tafflig ▲
Neutrum taffligt ▲
Bestämd
singular Maskulinum tafflige taffligare taffligaste
Alla taffliga ▼ taffligaste
Plural taffliga ▼ taffligaste
Predikativt
Singular Utrum tafflig ▲ ▲
Neutrum taffligt taffligare taffligast
Plural taffliga ▼ ▼

Adverbavledning taffligt
tafflig

med dålig koordination, svårstyrd
Synonymer: klumpig, tafatt
När ny teknik lanseras känns tidigare apparater lätt taffliga.

1

Description of someone.


signalement
substantiv
description ; kännetecken distinguishing mark
hans signalement the description of him (his person)
ett fylligt signalement a detailed description

2

Stir up. Trouble

uppvigla
transitivt verb
stir up
uppvigla besättningen till myteri stir…to mutiny

3

Harass


trakassera
transitivt verb
ansätta el. plåga harass, pester, badger; förfölja persecute

EX.
trakasseri
substantiv
Fraser:
trakasseri[er] harassment, pestering, badgering, persecution (samtliga sg.)

4

Bakom de nyanserade och försiktiga formuleringarna är Rosenbergs artikel ganska onyanserad.

nyanserad
adjektiv
shaded-off, nuanced, modulated, varied; (attr. äv.) …containing nice (subtle) distinctions; jfr nyansera
en mera nyanserad uppfattning a less rigid…
en mera nyanserad beskrivning
a more balanced…, a more profound…›

made slightly different in appearance, meaning, sound, etc.:
His London accent is very slightly nuanced by an occasional Russian pronunciation.

5


old-fashioned, unfashionable, …out of keeping with the times›

Han är orolig för att frågan ”På vad sätt är det du gör bra för samhället?” håller på att bli otidsenlig.

Otidsenlig.

EXT.
tidsenlig
adjektiv
1nutida up to date; modern modern
2se tidstrogen, tidstypisk

6

Jag skulle just förvarna dig om avtagsvägen.

Warn in advance. Forewarn.

7

Det slog mig just varför du faktiskt gick med på att åta dig det här uppdraget.

Uppdrag. Assignment. Task

Åta

åta
reflexivt verb
Fraser:
åta sig ta på sig undertake, take upon oneself ; ansvar o.d. äv. take on, assume
åta sig en ansvarsfull post accept (take on)…
han åtog sig saken he took the matter in hand, he took on the matter
det vill jag inte åta mig befatta mig med I won't have anything to do with that
åta sig att + inf., äv. engage to + inf.

8

Hon körde med måttlig fart.

måttlig
adjektiv
allm. moderate; i mat o. dryck äv. temperate; återhållsam abstemious; blygsam el. om t.ex. anspråk modest; obetydlig el. om t.ex. ansträngning inconsiderable; om t.ex. nöje meagre; om t.ex. succé el. intresse scant
det är inte måttligt vad han begär …is out of all proportion

9

Hon packade prydligt men hastigt en liten väska.

prydlig
adjektiv
välvårdad el. snygg neat, trim; om person äv.:nätt o. prydlig dainty, dapper; överdrivet prydlig spruce, prim and proper; dekorativ decorative, ornamental
prydlig handstil neat handwriting
det ser prydligt ut it looks neat (makes a fine show)
prydligt
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.

10

"Sätt i gång" snäste hon.

snäsa
substantiv
avsnäsning snub[bing], rebuff; skrapa rating; vard. telling-off
transitivt verb
Fraser:
snäsa åt ngn
snäsa av ngn snap at sb, snap sb's head off, snub (rebuff) sb; åthuta tell sb off
…, snäste han till… he snapped [out]

11

Hon sjönk ner på sängen och låg där skälvande av samvetskval.
samvetskval
substantiv i plural
pangs (qualms) of conscience, remorse (sg.)
gripas av samvetskval be seized with remorse
lida av samvetskval äv. be conscience-stricken
Fraser från andra ställen i ordboken

gripas av förtvivlan, samvetskval be seized with…
pinas av oro (samvetskval) be harassed by anxiety (compunction)


skälva
intransitivt verb
shake; starkare quake; tremble osv.; jfr darra
substantiv
darrning, frossase skälvning
få stora skälvan vard. get the jitters (horrors, willies), get the [screaming] abdabs
Fraser från andra ställen i ordboken

darra (skälva) som ett asplöv tremble (quiver, shake) like an aspen leaf

12

Han öppnade dörren tvärt.

Sedan kom en tvär sväng till vänster.

Expand!!
tvärt
adverb
squarely; sheer, steeply osv.; jfr tvär; genast at once, immediately, directly; t.ex. svara äv. straight off (away); plötsligt all at once; t.ex. stanna dead, directly; t.ex. avbryta [sig] abruptly, suddenly
vägra tvärt
svara tvärt nej refuse flatly (bluntly), give a flat (point-blank) refusal
käppen gick tvärt av …broke right off (itu in two); jfr tvärtemot, tvärtom
tvär
adjektiv
tvärt avskuren square; brant sheer, steep; skarp el. oförmodad el. om t.ex. krök el. övergång el. vändning abrupt, sharp; plötslig sudden; kort el. ogin blunt, brusque, abrupt; spec. om svar curt; sur el. vresig surly
säga ett tvärt nej give a flat refusal
substantiv
Fraser:
t.ex. ligga (skära ngt) på tvären …crosswise, …across
sätta sig på tvären eg. el. om föremål get stuck crossways; bildl. el. om person become awkward (cussed)
sätta sig på tvären mot ngt oppose sth
tvära
transitivt verb
Fraser:
tvära [över] en gata cross (go, springa run across) a street
Fraser från andra ställen i ordboken

stanna tvärt stop short, stop dead
säga ett tvärt nej give a flat refusal
tvära [över] en gata cross (go, springa run across) a street
vägen gör en [tvär] sväng …takes a [sharp] turn, …turns [sharply]

EXTRA
tvärtemot
preposition
quite contrary to
handla tvärtemot order o.d. act exactly contrary to…
han gör tvärtemot vad jag säger he does exactly the opposite (reverse) of…
adverb
just the opposite; jfr tvärtom
Fraser från andra ställen i ordboken

käppen gick tvärt av …broke right off (itu in two); jfr tvärtemot, tvärtom

13

Att han skulle ha begått självmord avfärdar han som löjlig.


avfärda
transitivt verb
1avvisa el. frågael.person dismiss, brush aside
avfärda ngn äv. send sb packing (about his business)
avfärda ngn (ngt) kort [och gott] make short work of (deal summarily with) sb (sth)
jag låter mig inte avfärdas så (inte avfärda mig så) I am not going to be put off like this
2klara av t.ex. ärende finish, get through, dispose of
3skicka dispatch, send off

14

Printout


utskrift
substantiv
transcription; datautskrift printout
göra en utskrift av ngt på maskin type out sth; på dators skrivare print out sth

15

Kan du skriva ner de här utdragen om jag läser.

Excerpt

utdrag
substantiv
direkt ur text extract, excerpt; referat abstract
i [kort] utdrag äv. in abridgement
utdragen
adjektiv
bildl. drawn out; långvarig äv. long [drawn-out]; långrandig äv. lengthy
Fraser från andra ställen i ordboken

utdrag ur kriminalregistret record of previous convictions
utdragbart bord extension table; jfr utdrags-
det drog ut på tiden, innan… it was a long time before…; jfr utdragen
dra ut
tr.:eg. draw (pull, drag, ta take) out; förlänga draw out, prolong; tänja ut stretch out
dra ut tänder extract teeth
[låta] dra ut en tand have a tooth extracted
dra ut ngn på dåligheter lead sb into bad ways
dra ut ngt ur… draw osv. sth out of…
dra ut saften ur… extract the juice out of…
dra ut en sticka ur… remove a splinter from…
itr. go off

; march out; om rök o.d. find its way out, clear out, move off
dra ut på historien make a long story of it
han försökte dra ut på tiden genom… he tried to spin out the time by…
strejken drar ut på tiden …is dragging on (is going on and on)
det drar ut på tiden blir sent it is getting rather late; tar lång tid it is taking a long time
det drog ut på tiden, innan… it was a long time before…; jfr utdragen

16

Det var Tweeds idé att avlägga visit hos .....


avlägga
transitivt verb
1avge el. göra el. fullgöra:bekännelse make; högtidligt löfte äv. register, take; ed äv. swear; vittnesmål give
avlägga besök hos ngn pay sb a visit (call), call upon sb
avlägga examen pass (get through) an (one's) examination; akademisk take a [university] degree, graduate
avlägga rapport om report (give a report) on
avlägga räkenskap för render an account of
2se lägga avunder lägga
avlagd
adjektiv
1 Fraser:
avlagda kläder cast-offs, cast-off (discarded) clothes (clothing); jfr lägga avunder lägga
2om bekännelse m.m.jfr avlägga
Fraser från andra ställen i ordboken

avlägga bikt make confession, confess [one's sins]
avlägga eden trohets el. ämbetsed be sworn in, take the oath
avlägga prov examineras pass an examination
avlägga trohetsed take the (one's) oath of allegiance
avlägga vittnesmål give evidence (testimony)
avlägga en bekännelse make a confession
avlägga (svära) en ed take (swear) an oath
låta ngn avlägga eden swear sb in
ta (avlägga) [en] examen obtain one's degree etc.
avlägga klosterlöfte[t] take the vow[s (pl.)]
avlägga räkenskap för ngt render an account of sth, account for sth
avlägga visit hos ngn pay sb a visit, call (pay a call) on sb, visit sb
avlägga (göra) besök hos ngn pay a visit to (a call on) sb
gå (avlägga) ed på det take an oath on it, swear to it
avge (avlägga) rapport om ngt report (make one's report) on sth
avlagda kläder cast-offs, cast-off (discarded) clothes (clothing); jfr lägga avunder lägga
på den tiden skulle förväntades man avlägga visiter …you were supposed (expected) to pay visits
avlägga (göra) ett besök på hans kontor (på museet) call at his office (pay a visit to the museum)

17

Tweed harklade sig


Fraser från andra ställen i ordboken

harkla sig clear one's throat, hawk; säga hm hem

18

Jag vill inte uppehålla er länge.


uppehålla
transitivt verb
1hindra hinder; fördröja detain, delay, keep; låta ngn vänta keep…waiting
jag vill inte uppehålla er längre I don't want to detain (keep) you (låta er vänta keep you waiting)…
jag blev uppehållen i stan I was detained (delayed)…
förlåt att jag har uppehållit er I'm sorry I've kept you (taken up your time)
han har uppehållit mig en hel timme vanl. he has kept me…
2vidmakthålla el. underhålla el. t.ex. bekantskap el. goda förbindelser el. vänskap keep up, maintain
uppehålla livet support (sustain) life, sustain oneself, subsist
tillräckligt för att uppehålla livet enough to keep body and soul together
3befattning o.d.
uppehålla professuren som vikarie act as professor
uppehålla ngns tjänst act for sb, fill sb's post
tjänsten uppehålls tillfälligt av… the office is held (occupied) temporarily by…
reflexivt verb
~ sig a) vistas:tillfälligt stay, stop ; bo live; ha sin hemvist reside
förbjudet att uppehålla sig inom området som anslag loitering [is] forbidden
de uppehåller sig mest i trädgården they spend most of their time…
medan han uppehöll sig i Rom while staying in…, during his sojourn (stay) in…
jag vet inte var han nu uppehåller sig äv. …his present whereabouts
b)bildl.
uppehålla sig dröja vid småsaker dwell [up]on (fästa sig vid take notice of) trifles
uppehåll
substantiv
1avbrott el. paus break, intermission; avbrott äv. interruption; paus (spec. i tal) pause; jfr vidare paus; järnv.,flyg. o.d. stop, halt, wait
uppehåll i fientligheterna suspension of hostilities
10 minuters uppehåll teat. o.d. an interval (amer. intermission) of ten minutes
göra [ett] uppehåll allm. stop, halt; järnv. o.d. äv. wait; anlöpa (om båt) el. stanna (om tåg) call; t.ex. i arbete (förhandlingar) make (take) a break; spec. i tal pause, break off, make a pause
göra [ett] uppehåll i läsningen interrupt one's reading
tåget gör 10 minuters uppehåll i Laxå the train stops (halts, waits) [for] 10 minutes in (at)…
utan uppehåll without cessation (stopping, a break, a stop), without pausing (a pause); jfr oavbrutet
2meteor.se uppehållsväder
3vistelse sojourn; kortare stay
Fraser från andra ställen i ordboken

uppehåll i fientligheterna suspension of hostilities
10 minuters uppehåll teat. o.d. an interval (amer. intermission) of ten minutes
göra [ett] uppehåll allm. stop, halt; järnv. o.d. äv. wait; anlöpa (om båt) el. stanna (om tåg) call; t.ex. i arbete (förhandlingar) make (take) a break; spec. i tal pause, break off, make a pause
utan uppehåll without cessation (stopping, a break, a stop), without pausing (a pause); jfr oavbrutet
göra [ett] uppehåll i läsningen interrupt one's reading
tåget gör 10 minuters uppehåll i Laxå the train stops (halts, waits) [for] 10 minutes in (at)…

19


gräslig
adjektiv
ohygglig el. ryslig shocking, terrible; vard., väldig awful, frightful; gemen horrid

'Så gräsligt' anmärkte hon = det är gräsligt.

20

Anmärka


anmärka
transitivt verb
påpeka el. yttra remark, observe
som ovan anmärkts as was pointed out above
intransitivt verb
kritisera m.m. criticize

; find fault

; pass unfavourable comments, make adverse remarks


det finns ingenting att anmärka på äv. there is nothing to object to
Fraser från andra ställen i ordboken

anmärka i all anspråkslöshet …in all modesty
anmärkas bör att… it should be mentioned that…
det förtjänar att anmärkas it is worth noticing
som du mycket riktigt anmärker …very properly (quite rightly) remark

21

... 'Det är va jag sa' morrade mannen. Agressive


morra
intransitivt verb
growl, snarl

22

Med bister uppsyn .....

Fraser från andra ställen i ordboken

med [en] bister min with a grim expression

uppsyn
substantiv
1ansiktsuttryck [facial] expression, countenance; min air; utseende look
2se uppsikt
Fraser från andra ställen i ordboken

falsk uppsyn false (deceitful) looks (pl.)
hans fräcka uppsyn his impudent expression (min air)

23

Jag ska se efter om slöddret har gått.


slödder
substantiv
mob, riff-raff, rabble

24

Som alla vetenskapare har han tunnelseende.

Tunnel vision.

25

.... hans spänstiga intellekt.

spänstig
adjektiv
om person vigorous, fit; spec. om äldre person hale and hearty; om gång springy; elastic, resilient; vital vital, vivacious; jfr spänst
spänstig till kropp och själ elastic in…
med spänstiga steg with a springy step
hålla sig spänstig keep fit, keep in [good (physical)] form (trim)
Fraser från andra ställen i ordboken

ha [en] spänstig gång walk with a springy step (gait)

26


förundra
se förvåna

Det var inte första gången som P förundrade sig över .....
förvåna
transitivt verb
surprise, astonish; starkare amaze
det förvånar mig vanl. I am surprised osv.; jfr ovan
reflexivt verb
Fraser:
förvåna sig be surprised osv.; jfr ovan; förundras wonder
det är ingenting att förvåna sig över it is not to be wondered at
förvånad
adjektiv
surprised, astonished; starkare amazed
hon frågade förvånad …in surprise (astonishment)
förvånas
se förvåna
förvånande och förvånansvärd
adjektiv
surprising osv.; jfr förvåna
Fraser från andra ställen i ordboken

förvånad däröver surprised at it (this)
åtskilligt förvånad not a little surprised
förvånad över surprised at
han blev förvånad he was astonished
det förvånande däri är… the surprising thing about it is…
hon frågade förvånad …in surprise (astonishment)
jag är mycket förvånad I am very (very much, greatly, highly, most, much, quite) astonished
ytterst framgångsrik (förvånad) äv. highly successful (surprised)
det förvånade mig mycket att it very much (greatly) surprised me…
hon var något till förvånad …no end (…not half) surprised
han vägrade, något som vilket förvånade mig …which astonished me
blev du inte förvånad? – Jo, något! …[Yes] rather!
jag skulle inte bli förvånad om… I wouldn't be surprised (shouldn't wonder) if…
de har ringt så att jag inte ska bli förvånad …so that I won't (shan't) be surprised
jag beklagar (är förvånad över) att det här ska vara nödvändigt I regret (am surprised) that this should be necessary

27

..att han ordgrant kunde återge samtal


ordagrant
adverb
literally, word for word, verbatim lat.
ordagrann
adjektiv
literal; om översättning äv. word-for-word…; om referat o.d. verbatim (lat.)…

28

Saafelds rapport är fällande.


fällande
substantiv
brottslings conviction
adjektiv
Fraser:
ett fällande bevis a damning piece of evidence, damning evidence
en fällande dom a verdict of guilty, a conviction
Fraser från andra ställen i ordboken

en fällande dom a verdict of guilty, a conviction