Rw24 Flashcards Preview

A Swedish > Rw24 > Flashcards

Flashcards in Rw24 Deck (23):
1

En förnämlig prestation. Long

Förnämlig

Förnämlig is the Swedish word for excellent. Some of its most common inflections are förnämligt, förnämliga,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'En förnämlig prestation', which translates into 'An excellent achievement'.

Translation:
Översättning:
Excellent
Inflections:
Förnämligt
Förnämliga
Example:
En förnämlig prestation: An excellent achievement
Synonyms:

förnäm
adjektiv
distinguished; framstående äv. …of distinction (rank); noble, aristocratic; högättad high-born; värdig dignified; högdragen lofty, superior; förnämlig excellent, fine
spela förnäm give oneself (put on) airs
förnämst
adjektiv
främst foremost; ypperligast finest; spec. om person äv. greatest; viktigast,; (attr.) principal, chief
Fraser från andra ställen i ordboken

spela förnäm put on airs
av förnäm härkomst of noble birth
tidningens förnämsta krafter the leading members (people) on the staff of…
den fina (förnäma) världen high society, the world of fashion (fashionable world)

2

navigable or accessible

FramkomligClick for Swedish Pronunciation

Framkomlig is the Swedish word for navigable or accessible. Some of its most common inflections are framkomligt, framkomliga,. Some common Swedish words that are synonyms to framkomlig are möjlig, Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of framkomlig by a native Swedish speaker.

Translation:
Översättning:
Navigable
Accessible

3

She used a simple trick to cheat me

FintClick for Swedish Pronunciation

Fint is the Swedish word for trick or feint. Some of its most common inflections are finten, finter,. Some common Swedish words that are synonyms to fint are fager, grann, snyggt,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Hon lurade mig med en enkel fint', which translates into 'She used a simple trick to cheat me'. Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of fint by a native Swedish speaker.

Translation:
Översättning:
Trick
Feint
Inflections:
Finten
Finter
Example:
Hon lurade mig med en enkel fint: She used a simple trick to cheat me
Synonyms:
Fager
Grann
Snyggt

4

A fairly good result. A decent resultHyfsad is the Swedish word for decent or well-mannered. Some of its most common inflections are hyfsat, hyfsade,. Some common Swedish words that are synonyms to hyfsad are acceptabel,.

A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Ett hyfsat resultat', which translates into 'A fairly good result'. Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of hyfsad by a native Swedish speaker.

Translation:
Översättning:
Decent
Well-mannered
Inflections:
Hyfsat
Hyfsade
Example:
Ett hyfsat resultat: A fairly good result
Synonyms:
Acceptabel
More Swedish Links

De har rätt hyfsad kvalitet, för att vara videofilmat.
The production value's good, considering that they shoot on video.
Sol, knappast någon vind och till och med hyfsad temperatur.
Sun, hardly any wind and pretty fair temperatures.
I den tredje filmen i serien segrar det goda över det onda, så vi har en hyfsad chans att kunna avvärja faran.
The empire I am thinking of is the empire of national ministerial bureaucracies.
Men de får i alla fall en hyfsad standard och ett basalt skydd för att skydda sig från farliga kemikalier.
But they will at least get a decent standard and basic protection to protect themselves from hazardous chemicals.
I den tredje filmen i serien segrar det goda över det onda, så vi har en hyfsad chans att kunna avvärja faran.
In the third film in the series, good triumphs over evil, so there is a good chance that we can avert this danger.
Utvecklingsprogrammet för det europeiska området är en rätt hyfsad ansats till diskussionen, men inte heller mer än så.
The European Spatial Development Perspective is a very good way to get discussions going but no more than that.
Vi har en hyfsad trend.
We have a decent trend.

5

condescending or patronizing. Long

Nedlåtande

Nedlåtande is the Swedish word for condescending or patronizing. Some common Swedish words that are synonyms to nedlåtande are föraktlig,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Nedlåtande min', which translates into 'Condescending expression'.

Translation:
Översättning:
Condescending
Patronizing
Inflections:
Example:
Nedlåtande min: Condescending expression
Synonyms:
Föraktlig

nedlåtande {adjektiv}
nedlåtande {adj.}
patronising {adj.} [GBR]
Ibland intar vi en alltför nedlåtande attityd gentemot dessa kandidatländer.
Sometimes we adopt too much of a patronising attitude towards these candidate countries.

6


Do you regret what you did?

richke

swe
Ångrar du det som du gjorde?
eng
Do you regret what you did?

7


He's going bald.

Tximist

swe
Han håller på att bli skallig.
eng
He's going bald.

8

Tingsrätten anser att utredningen tydligt visar att Etuhu velat skydda den andre mannen och att han "på ett korrekt sätt agerat för att stävja och avbryta (den andre mannens) våldsutövning".


stävja
transitivt verb
hejda el. stoppa check; undertrycka suppress, keep…down (under); tygla restrain; jfr äv. hejda
stävja ngns högmod bring down (break) sb's pride
stävja ngns iver cool (damp) sb's ardour
stävja sin nyfikenhet (sin oro) restrain one's curiosity (anxiety)

9

Explore
Skilja. Skilja på

herrsilen

swe
Verklighet och fantasi är svåra att skilja på.
eng
Reality and fantasy are hard to distinguish.
Spraaksugen

swe
Det är svårt att skilja sanning från lögn.
eng
It is hard to distinguish truth from a lie.

10

Critizise harshly, SLATE

Såga

Exempel
Italiens premiärminister Silvio Berlusconi sågar finsk arkitektur (HBL)
Sågar du till plankorna till hundkojan?
Ta en planka som ingen sågat i.
Rektorn sågade förslaget om den nya serveringen.
Kritikerna sågar den nya filmen.

11

Fem döms till fängelse i tio månader för underlåtenhet att avslöja .....


underlåta
transitivt verb
omit, fail; försumma äv. neglect; avhålla sig från äv. forbear
underlåta att göra ett arbete omit to do a piece of work
han underlät att meddela oss he failed to… + inf.
jag kan inte underlåta att påpeka detta äv. I feel it my duty to… + inf.
Fraser från andra ställen i ordboken

underlåta att göra ett arbete omit to do a piece of work
han underlät att meddela oss he failed to… + inf.
jag kan inte underlåta att påpeka detta äv. I feel it my duty to… + inf.

12

Exp. Stalking etc

Efter hoten fick kvinnan kontaktförbud – något hon upprepade gånger har brutit mot.
Nu döms kvinnan till skyddstillsyn för ofredande, olaga hot och överträdelse av kontaktförbud. Hon ska även betala ett skadestånd till grannparet: 15 000 till kvinnan och 5 000 kronor till mannen.

13

Care quality commission.

Enligt lex Sarah ska allvarliga missförhållanden rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

missförhållande
substantiv
1otillfredsställande tillstånd: a)
missförhållande[n] allm. unsatisfactory state of things (affairs) (sg.); dåliga förhållanden bad conditions (pl.)
sociala missförhållanden social evils
b) olägenhet inconvenience; nackdel drawback
2disproportion disproportion, disparity, incongruity
Fraser från andra ställen i ordboken

missförhållanden som pockar på rättelse …cry out for redress

14


Why do you know so much about Australia?

Amabayashi

swe
Hur kommer det sig att du är så insatt på Australien?
eng
Why do you know so much about Australia?


insätta
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
insatt
adjektiv
1 Fraser:
vara insatt i… hemmastadd be familiar (at home) with…; kunnig be well up in…; veta om know a lot about…
2 Fraser:
insatt kapital paid-in (invested) capital
Fraser från andra ställen i ordboken

insatt kapital paid-in (invested) capital
vara insatt i… hemmastadd be familiar (at home) with…; kunnig be well up in…; veta om know a lot about…
sätta in
(jfr insatt):
allm. put…in (inomhus inside); införa insert; installera install; bura in lock…up
sätta in ngt i ngt allm. put sth in[to] sth
sätta in en annons put in an advertisement, advertise
sätta in [i pärm] file
sätta in satsa pengar i… invest money in…
sätta in pengar [på banken] put in…[in the bank], deposit…, bank…
sätta in pengar på ett konto pay money into…
[låta] sätta in nya fönster have…put in
koppla in el. t.ex. extra vagnar put on; t.ex. extra tåg äv. run; t.ex. extra personal put…on
sätta in trupper mil. put in…, engage…, bring…into action
sätta in alla krafter på ngt apply all one's energies to…; helt inrikta sig på concentrate on…
orientera o.d.
sätta in ngn (sig in) i ngt acquaint sb (oneself) with…, make sb (oneself) acquainted with…
sätta in ngn i ngt äv. initiate sb into…
sätta sig in i ngt äv. familiarize oneself with…; t.ex. ett ämne get into…; föreställa sig imagine…; leva sig in i el. t.ex. någons känslor enter into…; inse realize…
börja el. om t.ex. kylael.värk set in

15

En omprövning av Schengenöverenskommelsen är akut nödvändig för att kunna upprätthålla gränsfriheten inom området, säger Lengauer och välkomnar det fransk-tyska initiativet nyligen om att utvidga Frontex befogenheter.

befogenhet
substantiv
1persons authority (endast sg.) , right, powers (pl.); behörighet competence; jur. title, warrant
ha befogenhet att (+ inf.) be authorized (have authority) to + inf.
överskrida (överträda) sina befogenheter exceed one's authority (powers)
2saks justice, legitimacy
Fraser från andra ställen i ordboken

laglig befogenhet statutory powers (pl.)
vidsträckta befogenheter extensive (wide) powers

16


Förtvivlan inför upptäckt att inte botat malariasjuka
(1:20 min)

För första gången har patienter som vårdats för malaria i Sverige också fått återfall. Personerna har blivit smittade i Asien eller Afrika, men har inte kunnat botas som vanligt när de kommit under vård.

återfall
substantiv
allm. relapse ; i t.ex. sjukdom el. missbruk o.d. äv. recurrence
få återfall have a relapse
återfalla
intransitivt verb
1i synd el. till brottslighet o.d. relapse
återfalla i synd äv. backslide
2falla tillbaka
skulden återfaller på honom …recoils upon him
Fraser från andra ställen i ordboken

återfalla i synd äv. backslide
skulden återfaller på honom …recoils upon him
Norstedts ordböcker

17

Measles

measles [ˈmi:zlz] (med verb vanl. i sg.)
substantiv
1mässling[en]
German measles röda hund
be down with [the] measles ligga [sjuk] i mässlingen
it is like the measles bildl. det är en barnsjukdom

18

Chicken pox


vattenkoppor
substantiv i plural
med. chicken pox; vetensk. varicella (båda sg.)

19

Make things out to be worse than they are. Colloq.


Fraser från andra ställen i ordboken

måla fan på väggen make things out to be worse than they are

20

he vowed that he would nerver forget the injustice/ wrong.


oförrätt
substantiv
orätt wrong; kränkning injury; orättvisa injustice
begå en oförrätt mot ngn äv. wrong sb
Fraser från andra ställen i ordboken

den lidna oförrätten the wrong suffered (received); jfr vidare under resp. huvudord
han svor att aldrig glömma oförrätten he vowed that he would

21

To betray. Different contexts.

svek
substantiv
förräderi treachery, perfidy ; trolöshet deceit, guile (endast sg.); jur. fraud
handla utan svek äv. act fairly
svika
transitivt verb
överge fail, desert; lämna i sticket äv. let…down, leave…in the lurch; i kärlek jilt; bedra deceive; förråda betray; vard. rat on
svika ngns förhoppningar frustrate sb's hopes
svika ngns förtroende betray sb's confidence, let sb down
svika ngns förväntningar disappoint (fall short of) sb's expectations
svika sina ideal betray one's ideals
svika sitt löfte (ord) break (go back on) one's promise (word), fail to keep one's promise
svika sin plikt fail in one's duty
hennes svikana förhoppningar the disappointment (dashing) of her hopes
krafterna (rösten) svek honom his strength (voice) failed him
om minnet inte sviker mig unless my memory fails me (is at fault)
modet svek mig my courage failed (deserted) me
intransitivt verb
allm. fail; om t.ex. publik el. anhängare fall off (away); utebli fail to come (appear)
svikande
adjektiv
Fraser:
[med] aldrig svikande… [with] never-failing (unfailing, unflagging, umremitting)…
Fraser från andra ställen i ordboken

grusade (svikna) förhoppning dashed hopes
svikande (sviktande) intresse lack of interest
aldrig svikande (sviktande) intresse unflagging (unabated) interest

22

It requires just a little determination.

freddy1

swe
Det kräver bara lite beslutsamhet.
eng
It requires just a little determination.
beslutsam
adjektiv
resolute, determined
beslutsamt
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.

23

Am I too demanding?

richke

swe
Är jag för krävande?
eng
Am I too demanding?

swe
Hans chef är väldigt krävande.
eng
His boss is very demanding.