Rw45 Flashcards Preview

A Swedish > Rw45 > Flashcards

Flashcards in Rw45 Deck (20):
1

Chair. Chairman. Chairwoman.

ordförande
substantiv
vid sammanträde chairman, chairperson; kvinnlig äv. chairwoman ; i större sammanhangel.i förening el. domstol o.d. president
sitta [som] ordförande vid ett möte be chairman (in the chair) at…, preside at (over)…, chair…

2

foist sth [off] on sb

Pracka

pracka
transitivt verb
Fraser:
pracka på ngn ngt fob (palm) sth off on sb, foist sth [off] on sb

3

Försätta

försätta
transitivt verb
1sätta set ; i visst tillstånd put
försätta i frihet set free (at liberty)
försätta ett land i krig plunge (precipitate) a country into war
försätta ngn i raseri put (throw) sb into a rage
försätta ngn i en brydsam situation put sb in an awkward situation
2förflytta
försätta berg move (bibl. remove) mountains
[i tankarna] försätta sig till transport oneself in imagination to
Fraser från andra ställen i ordboken

försätta…ur brukbart skick put…out of [working] order
försätta ngn i bryderi knipa put sb in a quandary (vard. mess)
försätta ngn i disponibilitet place sb on the unattached list
försätta på fri fot set free (at liberty)
försätta ngn i konkurs declare (adjudge) sb bankrupt
försätta…ur stridbart skick put…out of action
tron kan försätta berg faith removes (amer. moves) mountains

han försatt ingen tid he lost no time
man försatt ingen tid no time was lost


försätta…i (sig i) trans send…into (go into) a trance


Förslaget kommer att försätta Storbritanniens jordbrukare i en ohållbar situation.
It will place United Kingdom farmers in an impossible position.

4

Offer a prize


utfästa
transitivt verb
t.ex. belöning offer
reflexivt verb
Fraser:
utfästa sig att göra ngt undertake (pledge) to do sth
Fraser från andra ställen i ordboken

utfästa ett pris offer a prize

5

Sympathize


Alternatives

sympathize [ˈsɪmpəθaɪz]
intransitivt verb
sympatisera , hysa (ha) medkänsla , ömma , hysa (ha) [full] förståelse , känna ; deltaga ; vara välvilligt (positivt) inställd
sympathize in äv. dela
sympathize with äv. känna på samma sätt som , förstå , dela ; kondolera
I sympathize with you äv. jag förstår hur du känner det
sympathizer [ˈsɪmpəθaɪzə]
substantiv
sympatisör, själsfrände , anhängare

6

Det visar en avhandling

PhD study. Doctorate

7

Staten utreder trossamfund

samfund
substantiv
förening society, association; lärt äv. academy; kyrkosamfund communion
de heligas samfund the Communion of Saints

8


Det är ju rakt motsatt?
1
– Ja, det är väl svårt att ha några invändningar mot det påståendet. Och det är väl för att komma åt den här typen av problematik och skapa ökad klarhet som den här utredningen har tillsatts.

2
M: Att jobb inte blir tillsatta är oacceptabelt


tillsätta
transitivt verb
1se sätta till
2förordna el. utnämna appoint; kommitté äv. set up;

besätta (befattning, plats) fill, appoint somebody to
2
platsen är (har blivit) tillsatt …is (has been) filled
platsen tillsätts av… the appointment [to the post] is made by…
tillsatt
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
Fraser från andra ställen i ordboken

tillsätta fluor till fluoridate, fluorinate
tillsatt genom val elective
sitta i (tillsätta) en kommitté be on (appoint) a committee

9

Som Ekot rapporterat har det blivit allt vanligare med gärningsmän utan id-handlingar vars ålder är okänd. Det
ställer till det för domstolarna eftersom frågan om hur hårt straffet ska vara - eller om man överhuvudtaget kan dömas till ett straff - avgörs av åldern

Cause difficulties. Create problems

Hamas vill inte fortsätta fredsförhandlingarna och ville helt enkelt ställa till med problem.
Hamas does not want to continue peace negotiations and simply wanted to stir up trouble.
Det betänkande som röstas igenom i dag kommer att ställa till med svårigheter.

The report that we are voting on today will cause difficulties.


ställa allt till det bästa act for the best
ställa till det illa för sig get [oneself] into a mess
ställa till
Fraser:
ställa till [med] anordna arrange, organize, get up; sätta i gång med start; t.ex. bråk make; vard. kick up; t.ex. kravaller el. oroligheter create; vålla cause; t.ex. skada äv. do; t.ex. olycka bring about
ställa till [med] bröllop arrange a wedding
ställa till [med] fest give (get up, vard. throw) a party
vad har du nu ställt till [med]? what have you been up to (gjort done) now?
ställa till det illa för sig get [oneself] into a mess
Fraser:
ställa till stöka till el. smutsa ned make a mess
ställa till bland ngns böcker bring…in disorder, disarrange…
vad ni har ställt till i köket what a mess you've made…

10

Rot hus med vita knutar.

knut
substantiv
1som knytes el. äv. friare knot; hårknut äv. bun
knyta (slå) en knut make (tie) a knot


det är just knuten bildl. that's just the trouble ([crucial] point)
2husknut corner
vi hade fienden inpå knutarna …at our very door[s] (doorstep)
inte gå utanför (utom) knuten (knutarna) stanna inomhus not go out [of doors]
3se knutpunkt
4vard., hastighetsmått kilometres per hour
köra i hundra knutar km/tim do a ton

11


Men av sju misstänkta gärningsmän är bara två ensamkommande ungdomar.

Urban Bengtsson är ställföreträdande lokalpolischef i Karlstad.

– Det är en olycklig formulering kan jag tycka. Den är ganska
svepande.

Sweeping statement. Yes

svep
substantiv
allm. sweep; razzia raid
göra ett svep med strålkastarna let…sweep
i ett svep at (in) one sweep; friare äv. at one go
berätta ngt i stora svep …in broad outline
svepa
transitivt verb
allm. wrap [up]; minor:röja sweep; söka sweep for; tömma (glas o.d.), vard. knock back
svepa ett barn i en filt
svepa en filt om ett barn wrap a baby [up] in a blanket
svepa en sjal om[kring] axlarna wrap a shawl round one's shoulders
svepa ett lik shroud a corpse
intransitivt verb
om t.ex. vind sweep
en våg av harm svepte över landet …swept [over] the country
svepa fram
partikelverb
om t.ex. vind sweep along
snöstormen svepte fram över landet …swept over the country

12

Fresh talent. Col.


återväxt
substantiv
1eg. regrowth, fresh (new) growth
2bildl. coming (young) generation
sörja för återväxten inom teatern provide…with young (fresh) talent
Fraser från andra ställen i ordboken

sörja för återväxten inom teatern provide…with young (fresh) talent

13

– Varför är regeringen fixerad vid samma taktik? frågar han sig och kritiserar ”idiotiska” kontrollstationer och användandet av
attrapper som ska föreställa bombdetektorer.


attrapp
substantiv
dummy

14

2
Det här är väldigt tragiskt"
Han tror att Madeleine kan ha gått ut för hårt mot de personer som nu sitter häktade.
– Hon ville ha tillbaka pengarna. Nu kanske hon satt nageln i ögat lite för hårt och då blev det så här, säger han.


Fraser från andra ställen i ordboken

gå illa (hårt) åt ngn treat sb harshly
gå i en hård skola go through a hard (tough) school
gå åt
behövas be needed osv.; jfr behövas
hela dagen gick åt för mig att (+ inf.) it took me the whole day to + inf., my whole day went in + ing-form
det går åt mycket tyg till kjolen the skirt takes a lot of material
ta slut:förtäras be consumed; förbrukas be used up
ha åtgång sell
Fraser:
gå åt av skratt be dying with laughter
gå åt av värme swelter
Fraser:
gå illa (hårt) åt ngn treat sb harshly
gå illa åt handskas vårdslöst med ngt handle sth roughly, knock sth about


Fraser från andra ställen i ordboken

vara en nagel i ögat på ngn be a thorn in the flesh (side) to sb
Too much of a problem for.....

15

Republikanernas presumtive presidentkandidat Donald Trump har blivit anklagad för att ha fällt flera misogyna PRONOUNCE uttalanden om kvinnor. Men enligt hans dotter Ivanka Trump är han en feminist.
– Han är en stor orsak till att jag är den kvinna jag är i dag. Människor pratar om jämställdhet mellan könen. Han har levt efter det, (practice what you preach) genom att exempelvis anställa kvinnor på höga poster inom Trumpsfären, säger Ivanka Trump till den brittiska tidningen Sunday Times, enligt sajten Jezebel.

Info.

16

2
frita
transitivt verb
1med våld rescue
2från skyldighet o.d. release, exempt, excuse ; från ansvar relieve
Fraser från andra ställen i ordboken

fritaga från skuld exculpate

"FRITA" ENGELSK ÖVERSÄTTNING Resultat: 1-12 av 12
frita {verb}
frita {vb} (även: annullera, uppfylla, bleka, säga upp)
to discharge [discharged|discharged] {vb}
frita {vb} (även: befria, rädda undan, förskona, ge dispens åt)
to exempt [exempted|exempted] {vb}
Saknas en översättning? Låt oss veta eller föreslå din egen översättning nedan.

ANVÄNDNINGSEXEMPEL
Användningsexempel för "Frita" i Engelska
Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.
Jag vill inte på något sätt frita medlemsstaterna från deras ansvar!
I am by no means releasing the Member States from their responsibility.
Vi får inte frita dessa länder från deras ansvar för detta problem.
We should not let these countries wriggle out of their responsibility for this problem.
Försöket att frita systemet från skuld är uppenbart liksom att övertyga om att en lösning finns inom systemets ramar.
Clearly it is an attempt to acquit the system and persuade us that there is a way out within it.


Frita gisslan. Rescue

17

– Det gör det lättare för Ryssland att få genomslag för sin politik, säger generalmajor Gunnar Karlson till TT under Almedalsveckan i Visby.

genomslag
substantiv
1genomslagskopia, åld. carbon [copy]
2genomslagskraft penetration
3elektr. electric breakdown, disruptive discharge
4bildl.
få genomslag have an effect (impact); ha succé be a success

18

Disputed

Omtvistad Payment for empty boat
Tvist. Dispute.
omtvistad
adjektiv
disputed, …in dispute
en omtvistad fråga äv. a controversial (vexed) question, a moot point
…är ännu omtvistad äv. …is still a matter of dispute

19

Probe. Ie space

sond
substantiv
probe äv. rymd~; med. äv. sound; rörformig tube; ballong sounding balloon; matningsslang feeding tube

20

För mig är det viktigt att lagstiftningen ska gälla som längst i tre år. Redan i dag kan vi påbörja arbetet med att upphäva delar av den hårdare migrationspolitiken som är beslutad.

Danmarks högsta domstol har upphävt en omdiskuterad dom från i våras då tre tonåringar friades från anklagelser om att ha våldtagit en 17-årig flicka i samband med en fest.

upphäva
transitivt verb
1 Fraser:
upphäva sin stämma make one's voice heard, speak out (up)

2avskaffa abolish, do away with; förklara (göra)…ogiltig declare…null and void, nullify, invalidate; annullera annul; t.ex. kontrakt äv. cancel; lag äv. abrogate, repeal; lag el. beslut äv. rescind; dom reverse; återkalla el. t.ex. rättighet el. order revoke; tillfälligt suspend; avbryta el. t.ex. belägring el. blockad raise; kvarstad lift, raise, take off
upphäva varandra naturv.el.friare neutralize each other
Fraser från andra ställen i ordboken

upphäva belägringen raise the siege
häva en sladd bil. correct a skid; jfr vidare upphäva
upphäva ett prisstopp (prisstoppet) unfreeze prices
häva (upphäva) en kvarstad på lift (raise, take of) a (resp. the) sequestration etc., jfr ovan on

häva
transitivt verb
1lyfta el. slänga heave
2upphäva el. t.ex. blockad raise; annullera annul; t.ex. kontrakt äv. cancel, revoke; bota cure
häva en sladd bil. correct a skid; jfr vidare upphäva
intransitivt verb
Fraser:
på tå häv! on your toes rise!
reflexivt verb
~ sig a) lyfta sig raise (lift) oneself [up]

; pull oneself up b) höja och sänka sig heave