Rw42 Flashcards Preview

A Swedish > Rw42 > Flashcards

Flashcards in Rw42 Deck (20):
1

Resolute

handfast
adjektiv
om person el. bastant el. robust sturdy, hefty; orubblig el. bestämd firm, resolute
handfasta regler definite rules
Fraser från andra ställen i ordboken

[ett] handfast uppträdande firm action, a display of firmness

Detta handfasta sätt att ta sig an hedersproblematiken riskeras nu när den nya jämställdhetsmyndigheten ska byggas upp. I värsta fall reduceras frågan till en angelägenhet för genusvetenskapen.

2

Beslutet bottnar i att .....

bottna
intransitivt verb
1nå botten touch bottom; i simbassäng be within one's depth
2 Fraser:
bottna i ha sin grund i originate in, have its origins in, be the result of, stem from

3

Nå. Vad är det jag vill nu då? Vill jag verkligen avskaffa det mångkulturella samhället? Den möjligheten föreligger inte. Därför måste vi diskutera mångkulturalismens problem. Om ett samhälle inte ska gå sönder måste det finnas ett antal värderingar och normer som alla i detta samhälle sluter upp bakom.

föreligga
intransitivt verb
finnas till exist, be; finnas tillgänglig be available, be to hand; stå på mötets (vår) dagordning be before the meeting (before us)
här måste föreligga ett misstag there must be some mistake here
något nytt föreligger ännu inte no news is yet to hand (yet available)
när en sådan situation föreligger …arises
någon fara för hans liv föreligger inte his life is not in danger
Fraser från andra ställen i ordboken

föreligga i manuskript …in manuscript
föreligga i tryck be in print
någon fara för hans liv föreligger inte his life is not in danger
någon fara för hans liv föreligger inte his life is not in danger

4

2Huruvida jag är en vindflöjel eller inte tror jag däremot är av begränsat intresse för de flesta läsare.

2
Samtiden.

DEFINITION AV ORDET VINDFLÖJEL PÅ SVENSKA
vin`dflöjel {subst.}[vindflöjeln vindflöjlar]
Orled: vind--flöjl-ar
• anordning som vrider sig i vindens riktning och därmed visar denna; ofta i dekorativt utförande och uppsatt som prydnad t.ex. på takås: den lustiga vindflöjeln gnisslade och surrade när vinden tog i
Bet. nyans: bildligt person som ofta byter åsikt: han är en vindflöjel som alltid håller med den han senast har talat med
Hist.: sedan 1812

vindflöjel
substantiv
[weather]vane, weathercock; person weathercock, turncoat, trimmer

Ann Heberlein anklagar det svenska debattklimatet för att sakna mod.
Ida Ölmedal ser en etikdoktor som snarare fungerar som ett lackmustest för samtiden.

samtid
substantiv
Fraser:
samtiden a) vår tid our age (time), the age in which we live (are living); den tiden that period (age, time) b) våra (hans etc.) samtida our (his etc.) contemporaries (pl.)
Fraser från andra ställen i ordboken

litteraturen speglar samtiden …reflects the age

5

Turister är bannlysta


bannlysa
transitivt verb
1kyrkl. excommunicate, put…under a ban
2bildl. ban, prohibit
svordomar är bannlysta äv. …are taboo

6

Feel out of place. Like a fish out of water

bortkommen
adjektiv
1förkommen lost
2förvirrad confused, lost; försagd timid; främmande strange; opraktisk unpractical; tafatt awkward
han är inte bortkommen vard. he has got his head screwed on the right way
känna sig bortkommen äv. feel like a fish out of water

7

Thought provoking


tankeväckande
adjektiv
thought-provoking; (attr. äv.) …providing food for thought

Det är en tankeställare

tankeställare
SUBSTANTIV
~n, =
eye-opener
vi fick [oss] en tankeställare
äv. that gave us something to think about

8

Rare

9

He was completely spellbound by her

Translation:
Charmed
Overcome
Inflections:
Betagen
Betaget
Betagna
Example:
Han blev alldeles betagen i henne: He was completely spellbound by her
Synonyms:
Begeistrad
Betuttad
Fascinerad

10

Carry out an investigation

Translation:
Perform
Carry out
Inflections:
Företog
Företagit
Företag
Företaga
Example:
Företa en undersökning: Carry out an investigation
Synonyms:
Göra
Uträtta

uträtta
TRANSITIVT VERB
~de, ~t
allm. do; t.ex. uppdrag perform, carry out; åstadkomma accomplish, achieve
vad har duuträttat i dag?
…done (…been doing) today?
jag kommer gärna om du tror jag kan uträtta något
…if you think I can be of any help
få saker uträttade
get things done

11

Gno - The Swedish Word for Toil
What does gno mean? Gno is the Swedish word for toil or work. Some of its most common inflections are gnodde, gnott, gno, gnor. Some common Swedish words that are synonyms to gno are arbeta, gnida, jobba,

Translation:
Toil
Work
Inflections:
Gnodde
Gnott
Gno
Gnor
Example:
What does gno mean?: Gno is the Swedish word for toil
Synonyms:
Arbeta
Gnida
Jobba
Other Definitions:
Gno: Rub/Scrub

gno
transitivt verb
rub; med borste scrub
gno bort rub off
intransitivt verb
arbeta el. knoga, vard. toil, grind, work [hard], drudge ; springa scurry, hurry
gno arbeta ˈpå work away


gnida
transitivt verb
rub
gnida [på] ngt med handen rub sth…
gnida [på] fiolen scrape the fiddle
gnida av putsa give…a rub
gnida av (bort) rub off (away)
gnida in ngt (in ngt i) rub…in (into)
gnida in huden (sig) med rub…with
gnida sig rub oneself
gnida sig i ansiktet rub one's face
intransitivt verb
snåla be stingy


spara och gnida vard. pinch and scrape
gniden och gnidig
adjektiv
stingy, niggardly, miserlygnugga
transitivt verb
rub; plugga, vard. cram, grind
gnugga [sig i] ögonen rub one's eyes
gnugga händerna rub one's hands äv. bildl.
gnugga sömnen ur ögonen rub the sleep out of one's eyes
Fraser från andra ställen i ordboken

gnugga geniknölarna vard. cudgel one's brains
gnugga sömnen ur ögonen rub the sleep out of one's eyes
Norstedts ordböcker

12

A tangible loss

Kännbar - The Swedish Word for Noticeable
What does kännbar mean? Kännbar is the Swedish word for noticeable or tangible. Some of its most common inflections are kännbart, kännbara,. Some common Swedish words that are synonyms to kännbar are märkbar, påtaglig,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'En kännbar förlust', which translates into 'A tangible loss'.

Translation:
Noticeable
Tangible
Inflections:
Kännbart
Kännbara
Example:
En kännbar förlust: A tangible loss
Synonyms:
Märkbar
Påtaglig
In the News:
Clinton och Trump segrare i New York (2016-04-19, DI)
Donald Trump och Hillary Clinton skördade stora segrar i hemdelstaten New York. Efter en ovanligt hård kampanj ser utsikterna mörka ut för Bernie Sanders. Även republikanen Ted Cruz går på en kännbar förlust.. Learn Swedish Online - read the full article

13

Tickle

tickle [ˈtɪkl]
transitivt verb
1kittla, killa
tickle the ivories vard. klinka lite på pianot
it tickled my nose det kittlade i näsan på mig
tickle sb's palm el. tickle sb in the palm vard. smörja (muta) ngn; ge ngn en handtryckning
tickle sb's ribs bildl. få ngn att skratta

14

Fjant. Fjantig.


fjantig
adjektiv
fussy;

narraktig foolish, silly

Jag skulle vilja avsluta genom att säga till alla dem som sannolikt kommer att bli nyckelspelare i slutspelet: fjanta inte omkring.
I would like to conclude by saying to all those who are likely to be the important players in the end game: do not faff about.
Å din gnälliga jävla fjant!
Oh, you sniveling, chicken shit bastard!
Låt oss dansa, fjantar!
Let's dance, dickweed.
Din rosa jävla fjant.
You pink motherfucker.

DEFINITION OF FJANT IN SWEDISH
fjant {subst.}[fjanten fjantar]
Orled: fjant-en
• person vars beteende väcker åtlöje särsk. om man: den nye chefen var en rödhårig, nervös fjant
Hist.: sedan 1868; sv. dial. fjant; ev. bildat till fant 'skojare; dåre; landstrykare'
fjant {subst.}[fjantet]
Orled: fjant-et
• fjantigt beteende: sluta med det där fjantet!

15

The fire is dying down

Translation:
Die down
Inflections:
Falnade
Falnat
Falna
Falnar
Example:
Elden falnar: The fire is dying down
Synonyms:
Avta
Avtyna
Försvagas

16

The government has been reorganized (reshuffled)

Example:
Regeringen har ombildats: The government has been reorganized (reshuffled)
Synonyms:
Förvandla
Förändra
Omforma

17

beklämd {adjektiv}
beklämd {adj.} (även: betryckt, förtryckt, underkuvad)
oppressed {adj.}
beklämd {adj.} (även: olycklig, deprimerad, nedstämd)
dejected {adj.}
beklämd {adj.} (även: modfälld, deprimerad, nedstämd)
low-spirited {adj.}

Beklämd - The Swedish Word for Dejected
What does beklämd mean? Beklämd is the Swedish word for dejected or depressed. Some of its most common inflections are beklämt, beklämda,. Some common Swedish words that are synonyms to beklämd are förstämd, nedslagen, olycklig,

Translation:
Dejected
Depressed
Inflections:
Beklämt
Beklämda
Example:
What does beklämd mean?: Beklämd is the Swedish word for dejected
Synonyms:
Förstämd
Nedslagen
Olycklig

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.
Det gjorde mig beklämd, eftersom jag anser att EU har varit en god kraft i världen.
It saddened me because I believe that the EU has been a force for good in the world.
Detta gör mig lika beklämd som när jag häromdagen verkligen läste Tindemansbetänkandet.
I find this just as depressing as the other day when I actually read the Tindemans report.
Jag vet själv hur beklämd kommissionär Mary Robinson blir av detta.
I know myself what a source of anguish this is for the Commissioner, Mrs Mary Robinson.
Samtidigt gör det mig beklämd att motståndet mot detta är så stort.
At the same time, I am disheartened to see how wide the opposition to this is.

18

Milestone

Example:
En milstolpe i filmens historia: A milestone in the history of film
Synonyms:
In the News:
Hård kritik mot Vattenfalls ledning på stämman (2016-04-27, E24)
Många kritiska röster var på plats när energijätten Vattenfall höll stämma i dag. Samtidigt var det en nöjd bolagsledning på scenen som ser en verksamhet på väg åt rätt håll. ? Vi har nått en milstolpe, sade vd Magnus Hall.. Learn Swedish Online - read the full article
Kärnkraftsavfall på väg mot milstolpe (2016-04-14, SR)
Det börjar dra ihop sig när det gäller slutförvaret av använt kärnbränsle i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer i juni lämna sitt yttrande om vad de anser om kärnavfallsbolagets metod till mark- och miljödomstolen, en milstolpe i det här långdragna projektet.. Learn Swedish Online - read the full article

19

you're talking through your hat, you don't know what you're talking about

Slang!

nu är du [allt] ute och cyklar you're talking through your hat, you don't know what you're talking about

20

All

All