RW2 0615 Flashcards Preview

A Swedish > RW2 0615 > Flashcards

Flashcards in RW2 0615 Deck (20):
1

Sträva. Strävt
EE


Hennes röst var sträv. Itc. Stern / rough.
strävt
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
sträv
adjektiv
rough; om smakel.bildl. om sätt äv. harsh; bildl. äv. rugged, gruff, stern; om ljud el. ton el. röst harsh, grating, rasping; om röst äv. raucous; naturv. scabrous
sträv hud rough skin
strävt sätt rough (gruff) manners
strävt vin harsh (rough, very dry) wine
under en sträv yta under a rough (rugged) surface
1 sträva
substantiv
arkit. strut, brace
2 sträva
intransitivt verb
strive, endeavour; kämpa struggle
sträva och arbeta äv. toil
sträva efter att (+ inf.) endeavour (strive) to + inf.
sträva efter makt strive for (after)…; klarhet el. effekt aim at…; fullkomlighet seek…
sträva högt aim high
sträva mot ett mål strive towards (to reach) a goal
sträva emot a) bjuda motstånd resist, offer resistance b) bekämpa oppose
sträva uppåt eg. soar; bildl. aim high, have ambitious schemes
sträva vidare struggle along; vard. carry on
Fraser från andra ställen i ordboken

strävt sätt rough (gruff) manners
strävt vin harsh (rough, very dry) wine
sträva efter aim at
sträv hud rough skin
sträva högt aim high
sträva emot a) bjuda motstånd resist, offer resistance b) bekämpa oppose
sträva uppåt eg. soar; bildl. aim high, have ambitious schemes
sträva vidare struggle along; vard. carry on
gripa (sträva) efter, se under efternedan
under en sträv yta under a rough (rugged) surface
sträva och arbeta äv. toil
sträva efter att (+ inf.) endeavour (strive) to + inf.
sträva efter makt strive for (after)…; klarhet el. effekt aim at…; fullkomlighet seek…
sträva mot ett mål strive towards (to reach) a goal
ett mål att sträva mot a goal to strive for

2

Innehavare


innehavare
substantiv
t.ex. av mästerskap el. värdepapper el. ämbete holder; besittare possessor; ägare owner; t.ex. av rörelse proprietor; av butik o. pensionat äv. keeper
lägenhetens innehavare the occupier of the flat
ny innehavare i annons o.d. under new management
innehavaren av denna skrivelse the bearer…; jfr äv. licensinnehavarem.fl. sammansättn.
Fraser från andra ställen i ordboken

ensam innehavare sole proprietor
lägenhetens innehavare the occupier of the flat
ny innehavare i annons o.d. under new management
aktie utställd på innehavaren bearer share
lydande på innehavaren made out to bearer
innehavaren av denna skrivelse the bearer…; jfr äv. licensinnehavarem.fl. sammansättn.
checken är ställd på innehavaren …is made payable to the bearer

3

Han såg nu bort från T som nu såg stint på honom.


stint
adverb
Fraser:
se (stirra) stint på ngn look (stare) hard at sb
se ngn stint i ögonen look sb straight in the eye
stinn
adjektiv
fullstoppad stuffed ; om t.ex. plånbok bulging; om mage el. juver distended
Han drog fram sin sedelstinn plånbok. Full of notes.

4

Invända

EE

invända
transitivt verb
Fraser:
jag invände att… I objected (made el. raised the objection) that…
det finns mycket att invända mot… there are many (strong) objections to…, there is a great deal [to say] against…
jag har inget att invända [mot det] I have no objection [to it], I have nothing against it
vad har du att invända mot…? what have you got against…?
han hade inte ett ord att invända mot… he had not a word to say against…
mot detta kan invändas att… against this it may be said that…
åtskilligt kunde vara att invända mot… many objections might be made against…
Fraser från andra ställen i ordboken

man torde invända att… it will [probably] (kanske might perhaps) be objected that…
jag har ingenting att invända I have no objection
jag har så mycket mer (mindre) att invända I have all the more (less) to…

5

Finansmannen svarar även på frågan om lämpligheten i att Anders Nyrén sitter kvar som styrelseledamot i lastbilstillverkaren Volvo.


ledamot
substantiv
member; i lärt sällskap o.d. fellow
Fraser från andra ställen i ordboken

adjungerad ledamot additional (co-opted) member
arbetande ledamot working (active) member
ständig ledamot life-member
sammankallande [ledamot] till mötet var… the convener of…
med instämmande[n] av (från) flera ledamöter with assent from…

styrelse
substantiv
1abstr. government, rule; förvaltning administration; ledning management
2konkr.:i bolag board [of directors], directors (pl.); i förening committee; i fackförening executive committee; företagsledning management
sitta [med] i styrelsen be on the board (resp. the committee)

6

...och klampade ivag uppför trappstegen.


klampa
intransitivt verb
gå tungt tramp
klampa in barge in äv. bildl.
klampa iväg stamp off
klampa omkring clump (stamp) about

Uk. Stomp off?

7

Hans knubbiga ansikte


knubbig
adjektiv
plump; om barn chubby; neds. podgy

8

Han kisade på Tweed över sina glasögon.


kisa
intransitivt verb
närsynt peer
kisa mot solen screw up one's eyes för att utestänga ljus in (för att skärpa blicken because of)…

9

Mer av samma på gott och ont.


Fraser från andra ställen i ordboken

det är på gott och ont it has its good points and bad points, it cuts both ways, it's a mixed blessing
skilja mellan (på) gott och ont tell the difference between…

10

R vann tolfte etappen.

etapp
substantiv
1allm. stage; lap spec. sport.
i [korta] etapper by easy stages
införa i etapper introduce by stages, phase
2mil., ung. rear (communications) zone
3skol. level, stage
Fraser från andra ställen i ordboken

i [korta] etapper by easy stages
införa i etapper introduce by stages, phase

..... och börja fasas in från januari 2016.


11

Seriefrossa. Svt


1 frossa
substantiv
1 Fraser:
ha frossa köldrysningar have the shivers
skaka av frossa have a shivering fit
2 Fraser:
frossa[n] malaria o.d. ague
2 frossa
intransitivt verb
1eg. gormandize; gorge, guzzle

; gorge (glut, stuff) oneself


2bildl.
frossa i… revel (luxuriate) in…; otyglat hänge sig åt wallow in…

12

Grunt


grymta
intransitivt verb
grunt

Stöna. = groan

13

Grym


grym
adjektiv
cruel ; grym o. vild fierce, ferocious; skoningslös ruthless; vard., ryslig awful
ett grymt öde äv. a harsh fate
Fraser från andra ställen i ordboken

god (vänlig, grym etc.) mot good (kind, cruel etc.) to
ett grymt öde a cruel (hard) fate

Kuba har i årtionden lidit av en grym ekonomisk blockad från de amerikanska myndigheterna.
Just like ourselves, Cubans are entitled to democracy and human rights.
Låt mig bara säga, från djupet av mitt hjärta...... den där kostymen är grym.
And let me just say, from the bottom of my heart that suit is kicking.
Europeiska unionen anser att dödsstraffet är grymt och oacceptabelt.
In the European Union we have concluded that the death penalty is barbaric.
Allt detta avslöjar på ett grymt sätt imperialismen i det europeiska projektet.
All of this cruelly exposes the imperialism of the European project.
EU: s höga tullhinder stänger på ett grymt sätt ute tredje världen från de stora handelsvägarna.
The EU’ s high tariff barriers cruelly shut out the Third World from trade highways.

14

Hån


hån
substantiv
scorn; förlöjligande derision, mockery; hånfulla ord taunts (pl.)sneers (pl.)
ett hån mot an insult to
få lida hån och spott be made to suffer scorn and ridicule

15

she had a great deal of attention paid to her, she was in the centre of attention

EXPANDERA
”Står för mångfald”
Flera kunder uppmärksammade affärens agerande, en av dem beskrev det som en scen från Kuba. Alot of attention/ notice payed.

uppmärksamma
transitivt verb
hon blev mycket uppmärksammad she had a great deal of attention paid to her, she was in the centre of attention

lägga märke till:allm. notice, observe; ha sin uppmärksamhet riktad på pay attention to (äv. vara artig mot, jfr [visa] uppmärksamhet), attend to
en uppmärksammad bok a book that [has (resp. had)] attracted much attention
hon blev mycket uppmärksammad she had a great deal of attention paid to her, she was in the centre of attention
uppmärksam
adjektiv
attentive äv. artigt tillmötesgående

; vaksam watchful, heedful

; iakttagande observant


[spänt] uppmärksam intent


göra ngn uppmärksam på ngt draw (call) sb's attention to…, point…out to sb; varnande warn sb of…
vara uppmärksam på ngt äv. pay attention to…uppmärksam
ADJEKTIV
~t, ~ma
attentive äv. art
draw (call) sb's attention to…, point…out to sb; varnande warn sb of…
vara uppmärksam på ngt
pay attention to…

2
uppmärksamhet
SUBSTANTIV
~en
attention äv. visad artighet; artighet som egenskap attentiveness; vaksamhet watchfulness; iakttagelseförmåga observation
avleda ngns uppmärksamhet
divert sb's attention
bli (vara) föremål för allas uppmärksamhet
be the centre of attention
fästa (rikta) ngns uppmärksamhet på ngt
draw (call, direct) sb's attention to…
fästa uppmärksamhet vid ngt
pay attention to…
väcka uppmärksamhet
, se väcka uppseendeunder uppseende

16

Emphasize

understryka
transitivt verb
betona emphasize, stress; påpeka point out

17

The police have been notified.


varsko
transitivt verb
underrätta inform; förvarna warn
polisen är varskodd äv. the police have been notified

.... Varskodde Mr T.

18

Vilken fråga vill ni har svar på först frågade T stillsamt.


stillsam
adjektiv
quiet; rofylld tranquil

19

Crash


braka
intransitivt verb
crash; knaka crack
braka ihop
kollidera crash; om person el. gräla häftigt clash violently, have a first-class row; om t.ex. maskiner el. system break down, collapse
braka lös[t] break out
braka ned come crashing down, collapse
braka [sönder] crack

Bilen brakade in i en väg.

20

.....lyfte benet över fönsterkarmen.


karm
substantiv
1armstöd arm
2dörrkarm el. fönsterkarm frame, case