Rw27 Flashcards Preview

A Swedish > Rw27 > Flashcards

Flashcards in Rw27 Deck (18):
1


De lyckades dock inte i sitt uppsåt utan stoppades innan de hann stjäla något


uppsåt
substantiv
spec. jur. intent; avsikt intention; föresats äv. purpose
göra ngt av ont uppsåt …with malicious intent
i (med) uppsåt att döda with intent to kill, with the intention of killing
med uppsåt, se uppsåtligen
utan ont uppsåt äv. without malice, unintentionally

2


Man svårt skadad efter flera hugg
Brott. En man i 40-årsåldern höggs flera gånger i buken och bålen
i en lägenhet i centrala Tranås. Polisen har gripit en man som misstänks för försök till mord. – Vi har…
IDAG 09:32 INRIKES


1 bål
substantiv
anat. trunk, body
2 bål
substantiv
skål bowl; dryck punch
3 bål
substantiv
vedbål el. risbål bonfire; likbål [funeral] pyre
brännas på bål be burnt at the stake
Fraser från andra ställen i ordboken

brännas på bål be burnt at the stakebuk
substantiv
belly äv. på segelflaska o.d.; vard., 'isterbuk' paunch; anat. abdomen, venter
fylla buken eat one's fill
Fraser från andra ställen i ordboken

fylla buken eat one's fill

3

Tysklands förbundskansler Angela Merkel är under press för sin liberala asylpolitik. Under lördagen försökte hon blidka sina kritiker med ett utspel om att flyktingar från Irak och Syrien bör återvända till sina hemländer när konflikterna där har lösts, skriver n


blidka
transitivt verb
appease, conciliate, placate, pacify, propitiate; vrede mollify, mitigate
låta blidka sig ge efter relent

blidka
TRANSITIVT VERB
~de, ~t
appease, conciliate, placate
låta blidka sig
ge efter relent
Vill du ha en mer
omfattande ordbok?
Uppgradera till
Engelska Pro
lugna
TRANSITIVT VERB
~de, ~t
calm, quieten, still; småbarn soothe; t.ex. tvivel settle; blidka appease; inge tillförsikt reassure
lugna ngns farhågor
allay sb's fears, set sb's mind at rest
REFLEXIVT VERB

4

På grund av flyktingkrisen sviktar opinionen för regeringspartiet CDU. Samtidigt ökar stödet för högerextrema Alternativ för Tyskland, AFD.

Waver


svikta
intransitivt verb
eg.:böja sig bend; ge efter sag, yield; svaja under ngns steg sway up and down; ge svikt el. om t.ex. mark el. golv el. sula be springy (resilient); vackla totter; gunga quake, shake, rock; bildl.:om t.ex. tro waver; om t.ex. krafter el. motstånd give way, yield

5


• Hovrätten lägger stor vikt vid två vittnen som såg en MC köra från brottsplatsen. Vittnesmålen beskrivs som detaljerade och trovärdiga.

Testimony.


vittnesmål
substantiv
evidence, testimony; spec. skriftl. deposition
avlägga vittnesmål give evidence (testimony)
Fraser från andra ställen i ordboken

avge vittnesmål give evidence, testify
friande vittnesmål exonerating evidence
ett besvärande vittnesmål compromising (damaging) evidence
vittnesmål som talade emot den anklagade …that went against the accused

Mål. Voice. Many contexts.

6

Fraser från andra ställen i ordboken
det har inget värde i och för sig …no intrinsic value; jfr i A
i och för sig säger uttrycket inte mycket in itself…
i och för sig utgör åldern inget hinder taken by itself (properly speaking)…
jag kan komma imorgon i och för sig …in fact, …actually, …for that matter
den tanken är orimlig redan i och för sig the very idea itself (as such) is absurd
om man betraktar saken i och för sig looking at the thing on its own merits

Explore!

7


Hundratusentals påverkade av tågstrul

strul
substantiv
vard., krångel muddle; besvär trouble, bother,


strula
intransitivt verb
1trassla muck things up, don't be so difficult
den strular it's on the blink, it's not working
2hångla neck, pet; amer. make out
transitivt verb
Fraser:
strula till ngt make a mess (muck-up) of sth, screw sth up
strula till det för sig make things difficult for oneself, he screwed it up

8

1. Injured party bringing action. Plaintiff.

2. Defendant?målsägande och målsägare
substantiv
jur. plaintiff; i brottmål prosecutor; allm. äv. injured party


defendant [dɪˈfendənt]
substantiv
jur. svarande
defend [dɪˈfend]
transitivt verb
1försvara; värja, värna
2jur. a)
defend the suit bestrida käromålet
b)
defend oneself föra sin egen talan
c)
defend sb föra ngns talan
3 Fraser:

9

– Han verkar inte förstår allvaret i det han anklagas för, säger en källa med insyn.

insyn
substantiv
1view; mil. observation
här [i trädgården] har man ingen (är man skyddad från) insyn the garden is shut off from people's view, people can't look into the garden
2bildl. [public] control
få en klar insyn i obtain (gain) a clear insight into (a clear grasp of)

10

Irini Xousmekeridou är på en kvällspromenad med tio månader gamla dottern Illiana i vagnen. Även hon är starkt berörd av det inträffade.

beröra
transitivt verb
1eg.el.friare touch; stryka med handen över äv. pass one's hand [lightly] over; komma i beröring med come into contact with; snudda vid graze, skim
ytterligheterna berör varandra extremes meet
2omnämna touch [up]on
3handla om be about
4påverka affect
de som berörs (berördes) av det (därav) those affected by it
bli illa berörd [av ngt] be unpleasantly affected [by sth], be upset [by sth]
han blir nog illa berörd sårad he will probably be very [much] hurt (take it very much to heart)
berörda
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
Fraser från andra ställen i ordboken

de som berörs (berördes) av det (därav) those affected by it
ytterligheterna berör varandra extremes meet
ytterligheterna berör varandra extremes meet
direkt beröras av strejken be directly (immediately) affected by…
bli illa berörd [av ngt] be unpleasantly affected [by sth], be upset [by sth]
han blir nog illa berörd sårad he will probably be very [much] hurt (take it very much to heart)
han blev obehagligt berörd av det it affected him unpleasantly, it made him feel uncomfortable

11

De misstänks för vapenbrott och samröre med terrornätverk. Det är allvarliga anklagelser. Männen riskerar fleråriga fängelsestraff om de döms.

samröre
substantiv
dealings (pl.)collaboration
ha samröre med have dealings (collaborate) with
inte ha något samröre med have nothing to do (no dealings) with
samröre med fienden collaboration with the enemy
sexuellt samröre sexual intercourse

12

Ikeamördarens dom fastslagen
A får livstids fängelse för dubbelmordet på Ikea i somras. Det står klart efter att Högsta domstolen, HD, beslutat att inte pröva ärendet.


fastslå
transitivt verb
1hävda lay it down, maintain
2bevisa prove; fastställa establish ; klart ådagalägga show (bring it out) clearly
det kan anses fastslaget it may be regarded as an established fact
3bestämma settle, fix
Fraser från andra ställen i ordboken

lägga fast, se fastlägga, fastslå
slå fast
eg. hammer…on

, hammer (fasten) down…; fästa fix…[securely]; slå i el. t.ex. spik knock (drive)…in
bildl.se fastslå
lägga emellan
betala mellanskillnaden give…into the bargain
lägga sig emellan intervene
lägga fast, se fastlägga, fastslå

13

......och spridit
ateistiska idéer, bland annat genom sin poesi.

Agnostic


ateism
substantiv
atheismagnostic [ægˈnɒstɪk]
substantiv
agnostiker
adjektiv
agnostisk

14

Till att börja med agerar organisationer som PEN och Amnesty för att väcka opinion och sprida information om vad som faktiskt pågår. För det andra menar vi att politiker på internationell nivå i EU, i Europaparlamentet, i FN, måste ta konsekvenserna av det här. Det måste få följder för xxxx.

EXpand. Google

konsekvens
substantiv
överensstämmelse consistency; [på]följd consequence
brist på konsekvens lack of consistency, inconsistency
det finns ingen konsekvens i hans handlingssätt äv. there is no sense (logik logic) in his actions
den logiska konsekvensen the logical conclusion
ta konsekvenserna av sitt handlande take the consequences of one's action
konsekvenserna för miljön blir stora the consequences for the environment will be great
i konsekvens härmed (därmed) as a logical consequence of this (of that)
Fraser från andra ställen i ordboken

få oanade konsekvenser (följder) have unforeseen (unsuspected) consequences
A. efterlyser mer konsekvens i… A. would like to see more consistency in…
konflikten kan få världspolitiska konsekvenser the conflict may have a serious effect on world affairs

15

Dessutom föreslår hon att när man bedömer ärekränkningsbrott, ska rätten ta ställning till hur uppgifterna spridits. Den som är ansvarig för hemsidor och nätforum ska lättare kunna straffas om det förekommer hot och kräkningar där och dom inte tas bort.ta ställning a) ha egen uppfattning take up a definite position, take one's stand b) bestämma sig make up one's mind ; decide c) binda sig commit oneself
ta ståndpunkt, se ta ställning
ta ställning emot (för)… take sides against (with)…

16
[få] hålla till godo med [have to] put up with, [have to] stand

tillgodo

as a credit, for one's benefit
göra sig tillgodo = tillgodogöra sig
to make use of (for one's own benefit), to make benefit, to acquire (knowledge)
ha tillgodo
to have a credit
hålla tillgodo
to be satisfied with, to settle for
Han håller tillgodo med hvad som helst, men mest tycker han om animalisk föda
He [a bird] is satisfied with anything, but he likes animal food best
håll tillgodo!
you're welcome! (as a reply to "thank you", or as an invitation to eat)
komma tillgodo
to benefit
Av dessa väldiga summor har, praktiskt talat, intet kommit vår svenska sjöfart tillgodo.
Of these huge sums has, practically speaking, nothing benefitted our Swedish shipping business.
räkna sig tillgodo = tillgodoräkna sig

17

Höll en konferens inför smattrande kameror

intransitivt verb
om gevär el. regn rattle; om regn äv. patter; om trumpeter el. ung. blare; om skrivmaskin o.d. clatter

18

Mannen är ringa skadad.

1 ringa
adjektiv
liten small, slight; obetydlig trifling, insignificant, inconsiderable; klen:om t.ex. tröst el. efterfrågan poor; om t.ex. förstånd el. utsikter slender, scanty; anspråkslös humble, lowly, modest; oansenlig mean, obscure
inte ringa… vanl. no little…
ett ringa antal a small number
av ringa börd of humble (lowly) birth
han har inte den ringaste chans …the least (slightest, remotest) chance, …an earthly [chance]
ringa förseelse slight (trivial) offence
av ringa intresse of little interest
min ringa person my humble self
ringa tröst poor consolation
av ringa värde of small value