RW6 0715 Flashcards Preview

A Swedish > RW6 0715 > Flashcards

Flashcards in RW6 0715 Deck (19):
1

Info bla bla.....Det framgår av ett pressmeddelande från analysföretaget Canalys.

Som det framgår av rapporten kan dock förvaltningen fortfarande förbättras,
As the report shows, the management can still be improved,

SwedishAv dessa bör framgå hur Grekland ämnar nå gränsvärdena senast 2005.expand_moreicalThese should show how Greece intends to achieve the limit values by 2005.

framgå
intransitivt verb
märkas el. synas be clear (evident)
härav framgår att… from this it may be concluded (inferred) that…
hur länge han var borta framgår inte av boken …does not emerge (is not evident) from the book
som framgår av exemplen… as will be seen (is evident) from the examples…
det framgår av vad han säger, att… äv. it appears (is apparent) from what he says that…
Fraser från andra ställen i ordboken

som tydligt framgår av… as is plain (clear) from…
ordets betydelse framgår av sammanhanget …from the (its) context

2

Ankle

Vrist. Fotled.

sprain [spreɪn]
transitivt verb
vricka, stuka ; sträcka
substantiv
vrickning, stukning; sträckning
1 stuka
substantiv
för potatis o.d. clamp
2 stuka
transitivt verb
1skada sprain
stuka [sig i] handleden sprain one's wrist
2 Fraser:
stuka [till] ngn bildl. crush (humiliate) sb, take sb down a peg [or two], cut sb down to size; jfr äv. tillstukad
3tekn. upset; nit flatten
vricka
transitivt verb
1stuka sprain; rycka ur led dislocate
jag har vrickat foten I have sprained (twisted, ricked) my ankle
2 Fraser:
vricka på en tand work a tooth loose
3sjö. scull
vrickad
adjektiv
vard., tokig crazy, cracked, nuts, not all there samtliga endast pred.
alldeles (helt) vrickad äv. …off one's rocker (chump)
Fraser från andra ställen i ordboken

alldeles (helt) vrickad äv. …off one's rocker (chump)
då han hoppade ned vrickade han foten [in] jumping ([just] as he was jumping) down…

3

Shotgun


hagelbössa och hagelgevär
substantiv
shotgun, fowling-piece
avsågat hagelgevär sawn-off shotgun

4

Establishment


etablissemang
substantiv
establishment
etablissemanget polit. the Establishment

5

Vaktmästare.

vaktmästare
substantiv
på kontor el. i ämbetsverk messenger; skol. el. univ. porter, beadle; uppsyningsman caretaker; dörrvakt doorman, porter, commissionaire; spec. amer. janitor; i kyrka verger; i museum attendant; på bio o. teater attendant, usher; i rättssal usher; kypare waiter
vaktmästarn[, får jag betala]! waiter[, may I have the bill, please]!

6

Ska jag förutsätta att jag är ...

Du kan förutsätta det, ja.

förutsätta
transitivt verb
allm. presuppose; anta presume, assume; kräva el. om sak äv. imply
förutsätta ta för givet att take it for granted that
förutsatt
adjektiv
Fraser:
förutsatt att provided [that]
Fraser från andra ställen i ordboken

förutsatt att provided [that]
gå ut från eg. el. om t.ex. järnväg start out from äv. bildl. om t.ex. resonemang; förutsätta presuppose osv.; jfr förutsätta

7

Det finns personer som skulle kalle det oegentligt.

Taking on a case outside his remit.

oegentlig
adjektiv
oriktig el. olämplig improper, inappropriate; om t.ex. bokföring irregular; bildlig el. överförd figurative, metaphorical

8

Det skulle kunna bli politiska förvecklingar


förveckling
substantiv
complication

9

Om du inte misstycker vill jag inte svara på den frågan

intransitivt verb
Fraser:
om du inte misstycker if you don't mind
jag hoppas du inte misstycker om… don't take it amiss…, don't be offended…

10

Jag har gjort en hel del förfrågningar

förfrågan och förfrågning
substantiv
inquiry
framställa förfrågningar hos make inquiries of (at)
göra en förfrågan make an inquiry, inquire
Fraser från andra ställen i ordboken

framställa förfrågningar hos make inquiries of (at)

11

Underordnad

Subordinate

12

Situationen utvecklas vådligt.


vådlig
adjektiv
farlig dangerous; förskräcklig dreadful; förfärlig terrible; vard. awful

Den är en moraliskt förfallen, institutionellt felaktig och vådligt odemokratisk organisation, en dinosaurie i den moderna världen.
It is a morally bankrupt, institutionally wrong and dangerously undemocratic organisation, a dinosaur in the modern world.

DEFINITION OF VÅDLIG IN SWEDISH
vå`dlig {adj.}[vådligt]
Orled: våd-lig
• farlig: en vådlig flyguppvisning; den vådliga marschen över bergskammen
Bet. nyanser:
a)spec. farlig för hälsan: vådlig att förtära; de vådliga följderna av att sniffa
b)i adverbiell anv. äv. allmänt förstärkande: hon såg vådligt sträng ut
Konstr.: vådlig (för ngn) (att+INF)
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. vaþeliker

13

.. Var belägen på behörigt avstånd från alla farleder.

behörig
adjektiv
1vederbörlig due; lämplig proper, fitting
på behörigt avstånd at a safe distance
i behörig ordning (tid) in due order (course)
behörig ålder required age
2kompetent qualified, competent; om t.ex. lärare certificated
icke behörig not qualified (competent); om t.ex. lärare non-certificated
behöriga myndigheter competent authorities

14

In good working order.

brukbar
adjektiv
1användbar usable; se vidare användbar
i brukbart skick in [good] working order
försätta…ur brukbart skick put…out of [working] order
2odlingsbar cultivable

15

När det uppstod slagsmål på nattklubbens dansgolv försökte två andra unga män avstyra bråket. Det slutade med att de två slagskämparna gemensamt gick till attack mot de båda andra och skar dem med en glasflaska.

avstyra
transitivt verb
förhindra el. förebygga prevent; t.ex. olycka avert, ward off; t.ex. planer put a stop to

slagskämpe
substantiv
fighter; deltagare i slagsmål äv. combatant; bråkmakare rowdy

16

Klarar du G,s kluriga intervju frågor?

Vrs lurig??


klurig
adjektiv
vard.:om person artful, sly, smart; fiffig el. om t.ex. problemlösning ingenious,
han är lite klurig att tas med ibland he's a bit tricky to deal with at times


knivig
adjektiv
listig crafty etc.; jfr knipslug; kvistig tricky, ticklish

17

...och riskerar bli den ofantliga sektor ...

ofantlig
se oerhörd
ofantligt
se oerhört
Fraser från andra ställen i ordboken

den är [ofantligt] mycket bättre it is [ever so] much (a [very] great deal, a [tremendous] lot)…oerhörd
adjektiv
1aldrig tidigare hörd unheard-of… ( (pred.) unheard of); enastående unprecedented, unparalleled
2allm. förstärkande enormous, tremendous, immense; vard. awful, terrific; ytterlig el. om t.ex. noggrannhet extreme; spec. betr. storlek el. volym äv. huge, colossal; spec. betr. yta äv. vast; vidunderlig[t stor] prodigious
det oerhörda i det anmärkningsvärda med the remarkable thing about…; omfattningen av the enormity of…
oerhört
adverb
enormt enormously osv.; jfr oerhörd; vard. awfully, terrifically; ytterligt extremely
det betyder oerhört mycket för honom it means an enormous (a tremendous) lot to him
oerhört många fall an enormous number of…
oerhört svårt tremendously (extremely) difficult

18

Vi vill ha en liten behändig statsapparat där den enskildes svängrum görs så stort som möjligt, skriver representanter för Öppna Moderater,

behändig
behändig
adjektiv
bekväm handy, convenient; flink deft, dexterous; vig agile, nimble; smånäpen natty
ett behändigt sätt att (+ inf. äv.) a clever way of + ing-form
behändigt

Adjektiv
som är enkel att använda och fungerar på ett bra sätt
Adjektiv

SYNONYMER
hanterlig
lätthanterlig
Engelska
convenient
handy

19

Ok vi siktar in oss på det. Check


Fraser från andra ställen i ordboken

sikta in sig på att (+ inf.) aim at + ing-form