RW8 0715 Flashcards Preview

A Swedish > RW8 0715 > Flashcards

Flashcards in RW8 0715 Deck (21):
1

Fördelen – ur hackarsynpunkt – med texter ur böcker är att säkerhetsprogram är mer benägna att släppa igenom "legitim" litteratur.

benägen
adjektiv
1böjd inclined, apt, disposed; villig willing, ready
vara benägen att äv. tend to
2välvillig
den benägne läsaren the gentle (kind) reader
med benäget bistånd av with the kind assistance of
med benäget tillstånd av by kind permission of, by courtesy of
Fraser från andra ställen i ordboken

benägen för överdrifter given to exaggeration
med benäget bistånd av… kindly assisted by…
med benäget tillstånd av… by kind permission of…, by courtesy of…

2

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref förvärvar kylgrossistbolaget Realcold med huvudkontor i Auckland, Nya Zeeland, och med cirka 20 filialer i Nya Zeeland och Australien. Det framgår av ett pressmeddelande.


förvärva
transitivt verb
Fraser:
förvärva [sig] allm. acquire; t.ex. vänner make
surt förvärvade slantar (pengar) hard-earned cash (money)
förvärvande
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
Fraser från andra ställen i ordboken

surt förvärvad hard-earned
medfödda (förvärvade) egenskaper hereditary (acquired) characteristics (characters)
avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande deduction (deductions) for professional expenses
firman (teatern etc.) har förvärvat nya krafter …new people

3

Även i Sverige har vi anledning att höja ett glas. Sverige deltar i insatsen för att bygga upp Afghanistan sedan 2002. Totalt har 5 svenska soldater stupat, och 31 sårats. Deras uppoffring får aldrig glömmas.

Long

insats
substantiv
1lös del i ngt liner, inset, insertion äv. sömnad.; t.ex. [pappers]insats i oljefilter cartridge
dosa av trä med insats av glas …removable glass container
2i spel o.d. stake[s (pl.)]; kontantinsats deposit
försvara friheten med livet som insats stake one's life for freedom
det var ett uppdrag med livet som insats …in which [his (her) etc.] life was at stake
3prestation achievement, work (endast sg.)effort; bidrag contribution; idrottsinsats performance
landets militära insats the military effort…
hans vetenskapliga insats his achievement[s (pl.)] in the sphere of science, his scientific achievement[s (pl.)] (work)
göra en insats för (i) make a contribution to, contribute one's share to, work (do something) for
han har gjort en stor insats inom föreningen he has done great work (a great job) for (has taken a great share in the work of)…
Fraser från andra ställen i ordboken

en storartad insats a great achievement, great work
han gjorde en helhjärtad insats he put his heart and soul into it
han fick en särskild honnör för sina insatser he received special praise (credit) for his work (achievements)
stå i [omvänd (rimlig, rätt)] proportion till insatsen be in [inverse (reasonable, due)] proportion (ratio) to…

EXT.
uppoffring
substantiv
sacrifice
om det inte är för stor uppoffring för dig äv. if that is not asking too much of you
Fraser från andra ställen i ordboken

det finns något som heter uppoffring there is such a thing as…


Sacrifice alot to be somewhere??

4

Kosmologika - Stjärnorna - Neutronstjärnor
www.kosmologika.net/Stars/Neutronstjarnor.html - Translate this page
Positivt laddade partiklar på ena polen och negativt laddade på andra. .... 1:a oktober 1999) så kan tillräckligt med energi lagras och frisläppas på ett sätt som ...


frisläppa
transitivt verb
set…free, release

5

Oath

ed
substantiv
oath; svordom äv. curse
avlägga (svära) en ed take (swear) an oath
avlägga eden trohets el. ämbetsed be sworn in, take the oath
låta ngn avlägga eden swear sb in
gå (avlägga) ed på det take an oath on it, swear to it
jag går ed på att han… I swear that he…
låta ngn gå ed på att han… take sb's oath that he…
med (på, under) ed by (on [one's], under) oath
under ed lämnad förklaring sworn…

6

Bow. Animal shoulder

bog
substantiv
1på djur shoulder äv. kok.
2sjö. bow[s (pl.)]
3bildl.
slå in på fel bog take the wrong tack (line)
lägga om på [en] ny bog try another (a new) tack (line)
Fraser från andra ställen i ordboken

på babords bog on the port bow
på rätt bog on the right tack
på styrbords bog (sida) on the starboard bow (side)
för om bogen on the bow

7

The tax

Skatten

8

Pile

Stapla

9

nlt.se/.../1.4132955-dryga-boter-for-snart-pa-oron - Translate this page
Jul 9, 2015 - En man i 45-årsåldern ska böta för att ha ofredat sina barn.

Ofreda en kollega. B

B. Itc attack. HARASS
ofreda
transitivt verb
antasta molest; om folkhop äv. mob

Put with ofreda

antasta
transitivt verb
ofreda el. t.ex. kvinnor el. om tiggare accost; handgripligen molest

10

Demand. Requirement

Fordran

Dom fordrar?

11

Assumption. Supposition

Antagande

12

Contrary to law. Illegal

Lagstridig

13

Safety regulation

Skyddsföreskrift

Regulation ex.

14

Hej, när börjar ni distribuera ut Forerunner 620 till återförsläljarna i Sverige? Har lagt en förhandsbeställning men är ju naturligtvis intresserad av...Sep 18, 2008 - 5 posts - ‎3 authors
Anledningen till att man har börjat distribuera småfiler är att Drupal 6 har en funktion som importerar översättningsfilerna automatiskt, men bara ...

Distribute

distribute [dɪˈstrɪbju:t, ˈdɪstrɪbju:t]
transitivt verb
1dela ut; fördela; distribuera
2sprida [ut], kringsprida; utbreda
3dela in, fördela , klassificera, sortera
4typogr. lägga av
distributer
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
distribution [ˌdɪstrɪˈbju:ʃ(ə)n]
substantiv
1utdelning ; fördelning äv. statistik.; distribution
the distribution of power maktfördelningen
2utbredning; spridning
3indelning
4typogr. avläggning
distributive [dɪˈstrɪbjʊtɪv]

15

avge (avlägga) rapport om ngt report (make one's report) on sth


avge
transitivt verb
1avsöndra emit, give off
2ge el. avlåta:allm. el. t.ex. svar give; löfte give, make; om sakkunnig el. myndighet o.d.:inkomma med el. t.ex. förslag bring in; anbud hand in; avkunna el. t.ex. utslag award
avge en bekännelse make a confession
avge protest hos enter (lodge) a protest with
avge redogörelse för give (render) an account of, submit a report on
avge sin röst give (cast) one's vote, vote
avge utlåtande över give (deliver, pronounce) an opinion on
avge vittnesmål give evidence, testify
Fraser från andra ställen i ordboken

avge en förklaring make a declaration
avge sin röst give one's vote, vote
avge ett utlåtande express (deliver, render) an opinion, give one's (a statement of [one's]) opinion
antalet avgivna röster the number of votes cast, the [total] vote (poll)
avge högsta budet på ngt be the highest bidder for sth
avge (avlägga) rapport om ngt report (make one's report) on sth
avge (fälla) ett omdöme om ngn (ngt) give one's opinion on sb (sth)

16

The dotted line.
To mark. I.e with pen

Ett pricka
pricka
substantiv
Fraser:
till punkt och pricka, se under punkt
transitivt verb
1t.ex. linje dot; med nål o.d. prickskriv under på
den prickade linjen… the dotted line
2träffa [prick] hit
3utmärka
pricka [ut] mark [out]; farled med sjömärken äv. buoy
4bildl.:ge en prickning censure, reprove; brännmärka denounce
pricka av
partikelverb
tick off
pricka för
partikelverb
mark, put a mark (tick) against, tick off
pricka för [ngt] med rött mark sth in red
pricka in
partikelverb
på karta o.d. dot (mark, prick, med nålar o.d. äv. peg) in
t.ex. ett slag i boxning put in
pricka ut
partikelverb
mark out; jfr ovan pricka
Fraser från andra ställen i ordboken

till punkt och pricka exactly; bokstavligt to the letter
pricka (stryka) för [ngt] med blått mark sth in blue

17

Steadiness. Stability


stadga
substantiv
1stadighet steadiness, firmness, stability; stadgad karaktär firmness of character
han saknar stadga bildl. he lacks stability
2förordning regulation[s (pl.)], rule, statute; lag law; t.ex. Förenta Nationernas charter
transitivt verb
1göra stadig steady; bildl. consolidate
stadga karaktären strengthen the character
2förordna direct, enact, prescribe; påbjuda decree
reflexivt verb
Fraser:
stadga sig om väder el. språkbrukel.person become settled; om person äv. settle down, become steady
stadgad
adjektiv
1om person steady, staid; om karaktär firm; om rykte settled
nå stadgad ålder reach the age of discretion, get to (reach) a mature age, reach maturity
stadgad praxis established practice
2föreskriven:vanl. prescribed
inom stadgad tid within the time appointed
stadgar
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
Fraser från andra ställen i ordboken

stadgad praxis established practice
nå stadgad ålder reach the age of discretion, get to (reach) a mature age, reach maturity
inom stadgad tid within the time appointed

stadga
SUBST
stadighet steadiness, stability; stadgad karaktär firmness of character
förordning regulations (pl.)lag law
VERB
göra stadig steady
stadga sig
om person settle down; om vädret become settled
förordna direct; påbjuda decree
Vill du ha en mer
omfattande ordbok?
Uppgradera till
Engelska Pro
förordning
SUBST
stadga regulation
styrsel
SUBST
stadga firmness, steadiness, stability; 'ryggrad' backbone

Svenska akademien.
Det innebär nya tilläggen i Akademiens stadgar
Regulations

18

To happen to fall. Col

1 råka
substantiv
zool. rook
2 råka
transitivt verb
träffa meet; stöta ihop med run (come) across, encounter
intransitivt verb
1händelsevis komma att happen (chance) to
han råkade falla he happened to fall
jag råkade slå sönder fönstret äv. I broke…by accident
han råkar vara min kusin äv. as it happens he is my cousin
nu råkade det vara så att… it so happened (chanced) that…
om du skulle råka se honom äv. if you should see him by any chance
2komma
råka i ett bakhåll fall into an ambush
råka i fara get into danger
råka i gräl med ngn fall out with sb
råka i händerna på fall into the hands of
råka i svårigheter get into trouble; se f.ö. resp. subst.
råka in i
partikelverb
get into; bli indragen i get involved in
råka på ngn
partikelverb
come (run) across sb
den första bok jag råkade på vanl. …came across
råka ut
partikelverb
Fraser:
råka illa ut get into trouble (difficulties); starkare meet with misfortune, come to grief; i t.ex. slagsmål cop it
råka ut för bedragare fall into the hands of…
jag har råkat ut för honom tidigare I have come up against him…
jag har aldrig råkat ut för för något liknande I have never come in for anything like that, I have never had such an experience
råka ut för obehag (dåligt sällskap) get into…
råka ut för en olycka meet with…
råka ut för ett oväder be caught in…
råka ut för en sjukdom contract…
man vet aldrig vad man kan råka ut för …what may happen to you
råkas
intransitivt deponensverb
meet

19

To Mill. To hiss.

1 fräsa
transitivt verb
tekn. mill
2 fräsa
intransitivt verb
1hiss; brusa el. skumma fizz; svagt fizzle; vid stekning sizzle, frizzle
fräsa [och spotta] om katt spit
stänka och fräsa sputter
han var så arg att han fräste he was hissing (sputtering) with rage
fräsa till om person hiss
2 Fraser:
fräs [ut] ordentligt! snyt ut give your nose a good blow!
3vard.
fräsa iväg tear away, streak off
transitivt verb
hastigt steka fry, frizzle
fräsa smör heat butter
fräsa upp värma upp fry up
1 fräs
substantiv
tekn. [milling] cutter, mill; se äv. jordfräs
2 fräs
substantiv
1se fräsande
2vard., fart
i full fräs at full speed
sätta fräs [på ngt] speed up [sth]; t.ex. fest liven up
Fraser från andra ställen i ordboken

i full fräs at full speed
sätta fräs [på ngt] speed up [sth]; t.ex. fest liven up

20

Vika

Q. Vek. Vika. Vekla
veckla
transitivt verb
vira wind; svepa wrap
veckla av t.ex. omslag unwrap, undo
veckla ihop fold…up (together)
veckla in ngt i ngt wrap sth [up] in sth
veckla om, se linda om
veckla upp (ut) unfold; t.ex. paket undo; t.ex. karta open out
veckla ut flagga el. segel unfurl
veckla ut sig unfold; om flagga, segel unfurl


vika
transitivt verb
1eg. fold, bend äv. tekn.; i två lika delar äv. double
vika ett papper i fyra delar fold a piece of paper into four
vika en fåll turn in a hem
får ej vikas på brev do not bend
2reservera o.d.
vika en kväll för ett biobesök set aside an evening…
vika en plats reserve (markera mark, hålla keep) a seat
ordförandeposten är vikt för honom …is earmarked for him
intransitivt verb
ge vika yield, give way (in) ; spec. mil. retreat, give ground, fall back ; hand. recede
mörkret viker the darkness is giving way to light
han vek inte från platsen (sin ståndpunkt) he refused to budge from…
han vek inte från hennes sida he did not budge from…, he hardly left…
vika om hörnet turn [round] the corner
vika åt sidan turn (stiga step, stand) aside
vika åt sidan för en bil give way to a car
reflexivt verb
1 Fraser:
vika sig böja sig bend
vika sig dubbel av skratt (smärta) double up with laughter (pain)
benen vek sig under henne her legs gave way under her
2 Fraser:
gå och vika sig vard., lägga sig turn in
adverb
Fraser:
ge vika give way (in); böja sig äv. yield, submit ; falla ihop collapse
marken gav vika under våra fötter the ground sank (gave way)…
inte ge vika äv. stand firm (fast), hold one's own; vard. (spec. amer.) stand pat
vika av
partikelverb
Fraser:
vika av [från vägen] turn (branch) off [from the road]
vika av till höger turn [to the] right
vika av från den rätta vägen bildl. diverge from…; jfr avvika
vika ihop
partikelverb
fold up
den går att vika ihop it can be folded, it folds, it's foldable
vika in
partikelverb
tr. turn (fold) in
itr.
vika in på en sidogata turn into (down)…
vika ned
partikelverb
t.ex. krage turn down
vika tillbaka
partikelverb
tr. fold back
itr. retreat; om person äv. fall back
vika tillbaka ett steg äv. take a step back
vika undan
partikelverb
tr. fold (turn) back
itr. give way , stand aside
vika undan för ett slag dodge a blow
vika upp
partikelverb
turn up
vika ut
partikelverb
veckla ut unfold, spread out
vika ut sig vard. appear in a pin-up magazine (paper), appear in a centerfold
vikande
adjektiv
t.ex. priser receding
vikande konjunkturer recession (sg.)
aldrig vikande ständig incessant; outtröttlig indefatigable
vek
adjektiv
böjlig pliant, pliable, yielding alla äv. bildl.; svag weak, feeble; mjuk, lättrörd soft; känslig gentle, tender; eftergiven indulgent
ett vekt hjärta a soft (tender, gentle) heart
veka livet, se liv
bli vek soften, grow soft
bli vek om hjärtat feel one's heart soften, grow tender
göra vek soften
vara vek äv. have weak knees
veke
substantiv
wick
vik
substantiv
vid bay; större el. havsvik gulf; mindre creek, inlet, cove

21

To get mixed up in something.


invecklad
adjektiv
komplicerad complicated, complex, intricate
göra mer invecklad complicate; jfr vidare inveckla
inveckla
transitivt verb
Fraser:
invecklas (bli invecklad) i ngt get mixed up (involved, embroiled) in sth
vara invecklad i en process be involved in a lawsuit
reflexivt verb
Fraser:
inveckla sig i ngt get [oneself] mixed up (involved, entangled) in sth
inveckla sig i motsägelser contradict oneself, get tied up in contradictions
Fraser från andra ställen i ordboken

invecklas (bli invecklad) i ngt get mixed up (involved, embroiled) in sth
inveckla sig i ngt get [oneself] mixed up (involved, entangled) in sth
inveckla sig i motsägelser contradict oneself, get tied up in contradictions
ett invecklat spörsmål äv. an intricate problem
vara invecklad i en process be involved in a lawsuit