Rw32 Flashcards Preview

A Swedish > Rw32 > Flashcards

Flashcards in Rw32 Deck (18):
1

Later. Han motsatte sig att bli häktad.

Earlier. Det har varit ett bråk och han har agerat i nödvärn och menar därmed att han inte har begått något brottsligt, säger försvarsadvokaten Andreas Hahn.

motsätta
reflexivt verb
Fraser:
motsätta sig oppose, go against
motsatt
adjektiv
opposite, contrary äv. bildl.; omvänd reverse
växt med motsatta blad opposite-leaved…, oppositifolious…
i motsatt fall in the contrary case; i annat fall otherwise
[det] motsatta könet the opposite sex
vara av motsatt mening (åsikt) be of an opposite (a contrary) opinion, take the opposite view
i motsatt riktning mot in the opposite direction to (from)
motsatta sidan t.ex. av mynt the reverse side
på motsatta sidan on the opposite side (bokuppslag page)
motsatta syften conflicting…
motsatta åsikter opposed (contradictory)…
med honom är fallet det motsatta the reverse is the case…

2

För att skärpa hur lagen om äktenskapstvång efterlevs, har regeringen gett Åklagarmyndigheten i uppdrag att granska samtliga anmälda fall.


efterleva
transitivt verb

lag obey, conform to; föreskrift . Is observed

Vi skulle få en lag som är jättesvår att efterleva, säger han.

3

Pådrag efter kraftig smäll i Kallhäll
Publicerat kl 22.20

Polis kallad.

pådrag
substantiv
tekn. konkr. starter; igångsättande starting
automatiskt pådrag self-starter
maskinen gick med fullt pådrag …at full speed (steam)


polisen arbetar med fullt pådrag …in full force, at full capacity
det blev [ett] stort pådrag av poliser a great number of police were called out

4

Samtidigt tycks regeringen oförmögen att förhålla sig intellektuellt till de åtgärder man vidtagit.

förhålla
reflexivt verb
Fraser:
förhålla sig bete sig behave äv. kem., conduct oneself, act; förbli keep, remain; vara be äv. matem.
förhålla sig passiv remain passive
det förhåller sig så att… the fact [of the matter] is that…
hur det än må förhålla sig med det however that may be
så förhåller det sig med den saken that is how matters stand
hur ska man förhålla sig till…? what line (attitude) is one to take to…?
längden förhåller sig till bredden som 3 till 2 …is to the breadth as 3 [is] to 2
Fraser från andra ställen i ordboken

förhålla sig overksam äv. take no action
förhålla sig passiv remain passive (neutral), sit (stand) back
så förhåller det sig that (this) is how it is
då det förhåller sig så that being so
det förhåller sig så, att… the fact is that…
så förhåller det sig inte vanl. it is not like that, that is not the case
det förhåller sig [alldeles] tvärtom it is [just] the other way round (about)
det förhåller sig helt enkelt så att… the simple fact of the matter is that…, it's just like this that…
om nu saken förhåller sig så if…

5


mesig


mesig
adjektiv
namby-pamby, wimpish; feg faint-hearted

Pappa du är så mesig.
Rädd för många saker Swing etc.

Mallig. Cocky

6

Polisen Lisa: Kåren slås i spillror i en rasande fart

spillra

slå ngt i spillror lay sth in ruins, shatter sth
substantiv
skärva splinter; friareel.bildl. remnant, remains (pl.); fragment fragment
spillror a) av t.ex. flygplan el. hus wreckage, debris (båda endast sg.) b) av t.ex. förmögenhet el. armé scattered remnants, wreck (endast sg.)
spillrorna av armén äv. the scattered army
falla i spillror fall to pieces, be shattered; eg. äv. break into splinters

slå ngt i spillror lay sth in ruins, shatter sth
Fraser från andra ställen i ordboken

spillror a) av t.ex. flygplan el. hus wreckage, debris (båda endast sg.) b) av t.ex. förmögenhet el. armé scattered remnants, wreck (endast sg.)
falla i spillror fall to pieces, be shattered; eg. äv. break into splinters
slå ngt i spillror lay sth in ruins, shatter sth
spillrorna av armén äv. the scattered army
ligga i grus [och spillror] be in ruins

7


Regeringens lagförslag om nya asylregler har varit ute på remiss och kritiken är hård.
I morgon går remisstiden ut och Dagens Nyheter har sammanställt en del av kritiken som riktas mot asylförslaget. Flera remissinstanser säger att barn kommer att drabbas hårdast.

remiss
substantiv
1parl. o.d.
sända på remiss till… refer [back] to…for consideration
vara ute på remiss hos …under consideration by
vi har det på remiss …has been referred to us for consideration
2med. referral, letter of referral (introduction) [from a doctor]

8

– Vi tycker detta är ett väldigt dåligt förslag. Vi är väldigt rädda att detta förändrar hela synen på Sverige som ett öppet land och Sverige som ett land som bejakar människors rätt att söka och få asyl, och att när de kommer till Sverige ska få en rimlig möjlighet att etablera sig och integreras i det svenska samhället, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

bejaka Affirm.
transitivt verb
svara ja på answer…in the affirmative; erkänna förekomsten av accept, recognize
bejaka livet have a positive outlook on life

9

Bara de senaste veckorna har en rad västsvenskar fått sina bilar ..länsade.

1 länsa
transitivt verb
1se pumpa (ösa) läns
2tömma empty; göra rent hus i äv. clear out; uttömma drain

; göra slut på make a clean sweep of

10

Jag vet inte varför jag blev påhoppad. Det är det som är jobbigast, att inte veta varför.

påhopp
substantiv
bildl. attack

Attacked. Also Insult in diff context

När mina föräldrar kom till Europeiska unionen från Indien välkomnades vi inte med öppna armar: vi utsattes regelbundet för rasistiska påhopp och rasistiskt våld.
When my parents arrived in this European Union from India, we were not welcomed with open arms: we suffered regular racial abuse and violence.
Därför har jag röstat med de gröna, för miljöskatter på EU-nivå, även om jag som vanligt försvarat Europeiska centralbankens oberoende mot deras återkommande påhopp.
I have therefore voted with the Greens, for environmental taxes at EU level, even though as usual I defended the independence of the European Central Bank against their recurrent attacks.
Som en reaktion på demonstrationen i januari utsattes turkcyprioterna för verbala påhopp av Turkiet. Landet ersatte även sin ambassadör i norra Cypern med en guvernör.
In reaction to the rally in January, the Turkish Cypriots were humiliated verbally by Turkey, and Turkey replaced its ambassador in the northern part of Cyprus in order to install a governor.

11

Tillämpningen av dödsstraffet går stick i stäv mot mänskliga rättigheter.

Tillämpningen av dödsstraffet går stick i stäv mot mänskliga rättigheter.
The application of the death penalty is in complete contravention of human rights.

stick i stäv sjö., om vind dead ahead

stick i stäv mot… directly (completely) contrary (counter) to…
handla stick i stäv mot ngt äv. act in direct contravention of sth

12

Påkommen när man har sex - Flashback Forum
https://www.flashback.org › ...
18 Dec 2006 - 12 posts - ‎12 authors
En tidigare mycket populär tråd handlade om huruvida man har blivit påkommen när man onanerat.

Caught in the act. Exposed.
påkommen
adjektiv
occurring
ett hastigt påkommet illamående a sudden indisposition
ofta påkomna kriser …frequently occurring, frequent…
vid påkommen sjukdom in case of…

13

Löfven läxar upp Fridolin: "Står bakom"
ÖREBRO. Här läxar Stefan Löfven upp utbildningsminister Gustav Fridolin efter hans slutsats om att regeringens migrationsbeslut "riskerar att bli kontraproduktiva".

Fraser från andra ställen i ordboken

läxa upp ngn [ordentligt] tell sb off [properly]

14


– Vi behöver en stark välfärd och ett välfärdssamhälle som hjälper människor. Men vi behöver också ha givmildhet, säger Lars Stjernkvist till SvD.

givmildhet
substantiv
generosity, open-handedness, liberality
Fraser från andra ställen i ordboken

ett anfall av givmildhet a fit of generosity

15

be granted an exemption, be exempted


dispens
substantiv
exemption
få dispens be granted an exemption, be exempted
ge dispens grant an exemption, exempt
söka dispens apply for exemption
dispenser
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.

16

schyst Long
adjektiv
1toppen super, great, dead good
2hygglig decent; se vidare just
adverb
decent; se vidare just

http://nya.omni.se/mellin-stefan-lofvens-rallarsvingar-ar-inte-schysta/a/O5BE. Rallarsving uk wallop.
rallare
substantiv
navvy

Hon menar att en Löfven pressad av dalande opinionssiffror tog till en del oschysta argument när han attackerade ”högern” i sitt tal.

"HYGGLIG" ENGLISH TRANSLATION Results: 1-18 of 18
hygglig {adjective}
hygglig {adj.} (also: passande, tillbörlig, ordentlig, snäll)
decent {adj.}
Vi vill att alla våra grannar ska ha en hygglig levnadsnivå.
We all want our neighbours to have a decent quality of life.
hygglig {noun}
hygglig {noun} (also: avvikelse, sport, idrott, mutation)
sport {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.

SYNONYMS
Synonyms (Swedish) for "hygglig":
© Folkets synonymlexikon Synlexbussig · just · juste · resonabel · skaplig · snäll · trevlig · välvillig · vänlig

CONTEXT SENTENCES
Context sentences for "hygglig" in English
These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.
Vi har nu kommit fram till en hygglig kompromiss om garantiernas längd.
We have a reasonable compromise now over the length of time of the guarantees.
Vi måste anta att den genomsnittlige europeiske medborgarens intelligenskvot är hygglig.
We must assume that the intelligence quotient of the average European citizen is reasonable.
Det är särskilt uppmuntrande att myndigheterna i Priština agerade med hygglig återhållsamhet.
It is particularly encouraging that the authorities in Priština acted with reasonable restraint.
Denna gemensamma åtgärd ger ändå en hygglig ansats till detta.
In fact, the joint action provides a sizable impulse for this.
Många inhemska medborgare har tyvärr ingen hygglig bostad och ändå räknas de inte som medborgare av andra rang.
Many nationals do not have suitable housing, unfortunately, and they are not second class citizens because of this.

17

Level headed

sansad
adjektiv
besinningsfull sober[-minded], level-headed; samlad collected, composed; vettig sensible; modererad moderate
lugn och s

18

All

Q