Rw37 Flashcards Preview

A Swedish > Rw37 > Flashcards

Flashcards in Rw37 Deck (20):
1

Ett lågmält bröllop

lågmäld
adjektiv
low-voiced; bildl. quiet, unobtrusive
i lågmäld ton in a low voice
Ett
lågmält

2

Det sätter sina spår. Report on crimewave


Fraser från andra ställen i ordboken

sätta djupa spår i bildl. make (set) a deep mark on, make a lasting impression on
åren har satt sina spår i the years have left their mark on

3

Amanda Peets HBO-serie "Togetherness" lades ned.
Nu berättar skådespelaren om svårigheterna som 44-åring i Hollywood – och pekar ut svenska Alicia Vikander som en av de som snuvar henne på jobb.
– Jag blir konstant bortknuffad av yngre talanger, som Alicia Vikander, säger Peet enligt Us Magazine.

1 snuva
substantiv
[head] cold; med. nasal catarrh
få (ha) snuva catch (have [got]) a cold [in the head]
2 snuva
transitivt verb
vard., lura cheat, trick, swindle
han snuvades på segern he was robbed of victory

4

Utrikesministern pratar även om den frostiga relationen med Sverige. Enligt ministern själv var det Sverige – och inte Ryssland som fick det att skära sig något mellan länderna.

Hjärtskärande ?


skära
substantiv
1redskap sickle
2månskära crescent
transitivt verb
cut; snida carve; skära för, t.ex. stek carve; korsa äv. intersect; om gata äv. cross; klyva (t.ex. vågorna) cleave
kniven skär bra …cuts well
skära en boll sport. chop a ball
skära halsen av ngn cut (slit) sb's throat
skära en kurva cut a curve
skära tänder grind (gnash, grit) one's teeth
skära korsa varandra cut one another; spec. geom. intersect; om gator cross
skära [ngt] i trä carve […] in wood
skära ngt i bitar cut…in[to] pieces, cut up…
skära ngt i remsor (strimlor) shred…
skära ngt i skivor cut…into slices
det skär mig i hjärtat it cuts me to the heart (quick)
det skär i öronen [på mig] it jars (grates) upon my ears
ett ljud skar genom luften …pierced the air
färgen skär mot… the colour clashes (doesn't agree) with…
skära över partigränserna cut across…
reflexivt verb
~ sig a) med t.ex. en kniv cut oneself


skära sig i fingret cut one's finger
b) kok. curdle c) inte gå ihop (om t.ex. åsikter, färger) clash
det skar sig mellan dem they fell out
skära av
partikelverb
eg.:bort cut off (away); itu cut…in two; geom. intercept
bildl.se avskära
skära bort
partikelverb
cut off (away, out); putsa bort trim (lop) off; med. excise
skära för
partikelverb
Fraser:
skära för [steken] carve the joint
värden skar för …did the carving
skära för [maten] åt barnen cut the children's food for them
skära igenom
partikelverb
eg. cut through; om ljud pierce
det (medarna) skär igenom vid slädåkning the runners touch the ground; jfr äv. genomskuren
skära ihop
partikelverb
om motor seize [up], jam
bildl.
@@@
det har skurit ihop mellan dem they have fallen out
skära in
partikelverb
tr.:rista in incise
skära in ngt i ngt incise (cut) sth in sth, carve sth on sth
itr.
skära tränga in i cut into; med. make an incision into
skära itu
partikelverb
cut…in (into) halves
skära loss
partikelverb
de skadade ur fordonet cut…loose
skära ned
partikelverb
allm. cut down (back); minska äv.:t.ex. utgifter reduce, cut, pare down; plötsligt slash; gradvis whittle down; t.ex. produktion cut [back], curtail; t.ex. en artikel prune (cut) down, shorten, abridge
skära sönder i bitar
partikelverb
cut…to pieces, cut up…, cut…into pieces; jfr äv. sönderskuren
skära till
partikelverb
tr. cut out
itr.
det skar till i magen på mig I felt a twinge…
skära upp
partikelverb
i bitar cut up; i skivor cut up…into slices, slice; t.ex. stek äv. carve [up]
öppna cut…open; med., t.ex. böld incise, open
skära upp en bok cut [the pages of] a book
cut out ; snida carve
1 skär
substantiv
holme rocky islet, skerry; klippa rock
2 skär
substantiv
1egg på verktyg [cutting] edge; på plog share; på borr bit; på fräs knife
2skåra cut; inskärning på nyckelax notch
3med skridsko el. i sammansättn. el. innerskär el. ytterskär …edge
ta långa skär skate in long strides
3 skär
adjektiv
(jfr skärt); ljusröd pink, light red
4 skär
adjektiv
ren pure äv. bildl.
det är ren och skär lögn …a downright lie
skärt
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
Fraser från andra ställen i ordboken

skära köttet i bitar cut…in (into) pieces, cut up…
se skära elefanter vard. see pink elephants
skära guld med täljknivar coin money, make money hand over fist
skära halsen av ngn cut sb's throat
skörda (skära) lagrar bildl. win (gain, reap) laurels
skära pipor i vassen ung. take the chance to feather one's nest (line one's pocket)
skära i tärningar dice, cut…into cubes
hammaren och skäran symbol the hammer and sickle
ta långa skär skate in long strides
gnissla med tänderna, se skära tänder
dela (skära) i tre delar divide (cut) into…
skära (mäta) ngt på längden cut sth lengthwise (measure the length of sth)
skära kött (fisk) i skivor cut…into steaks
skära pipor i vassen, se under pipa
det skär en i hjärtat it cuts one to the heart
det skär mig i hjärtat it cuts me to the quick, it breaks my heart
dra (skära) alla över en kam judge (behandla treat) everyone alike, lump everyone together
skära (vända) ngt på andra ledden cut (turn)…the other way [on (about)]
t.ex. ligga (skära ngt) på tvären …crosswise, …across
linjerna skär varandra i punkten C …at the point C
det skär mig in i själen it cuts me to the heart (quick)
det är ren och skär lögn …a downright lie
som klippt och skuren för det arbetet (till att (+ inf.)) just cut out for…(for + ing-form)
skriket skar (trängde) genom märg och ben [på mig] …pierced my very marrow
ta bort kniven, så [att] han inte skär sig …so that he won't (shan't, formellt lest he should) cut himself
han lade bort kniven så att han inte skulle skära sig …so that he should (would, might) not cut himself, …so as not to cut himself

5

– Helt oacceptabelt och omotiverat, säger Hultqvist till dagens Nyheter.
Även statsminister Stefan Löfven reagerar på Lavrovs utspel:

adjektiv
1oberättigad unjustified, unwarranted; opåkallad uncalled for, gratuitous, unprovoked; ogrundad unfounded; orimlig unreasonable
2utan motivation unmotivated

6

tiga still om ngt keep quiet about

teg
substantiv
åkerlapp [field] allotment, patch [of tilled ground]
tiga
intransitivt verb
be (remain) silent ; keep silent
tiga med ngt äv. keep…to oneself
tig! be quiet!, hold your tongue!; vard. shut (dry) up!
ge honom så han tiger! let him have it!
där fick han så han teg! that put him straight!, that settled him!, that made him shut up!
där fick du så du teg! so there!, put that in your pipe and smoke it!
hon tiger och lider she suffers (is suffering) in silence
affären tegs ihjäl i pressen the matter was hushed up in the Press, there was a conspiracy of silence about the matter in the Press
tiga still om ngt keep quiet about…
hälsan tiger still ung. no news is good news

7

Därefter tog flickorna kontakt med polisen. En stund senare greps mannen av en patrull misstänkt för sedlighetsbrott.

sedlighetsbrott
substantiv
jur., ngt åld. sexual offence
sedlighetsbrott mot minderårig sexual offence against a minor

8

Ett ryskt jaktplan motade bort ett amerikanskt spaningsplan som hade transpondern avslagen när det flög över Östersjön, rapporterar Reuters. Transpondern måste vara påslagen för att ett plan ska kunna identifieras.


Fraser från andra ställen i ordboken

mota av (bort, undan) drive…off (…away)

mota
transitivt verb
1 Fraser:
mota spärra vägen för ngn (resp. ngt) bar (block) the way for sb (sb's way, resp. the way for sth); hindra obstruct sb (resp. the progress of sth); hejda check (stop) sb (resp. sth)
mota avvärja ngt ward (keep) off sth
mota Olle i grind ung. nip the (resp. a) thing in the bud
2fösa drive; vard. shoo
mota av (bort, undan) drive…off (…away)
mota in (in i) drive in (…into)
mota ut (ut ur) drive (köra turn) out (…out of)

9

På samma sätt kan den som vill ta del av svensk nutidshistoria se att även Sverige har blivit betydligt mindre frigjort och öppet än tidigare.

frigöra
transitivt verb
bildl. liberate, set…free
reflexivt verb
Fraser:
frigöra sig bildl. el. befria sig free (liberate) oneself, make (set) oneself free, emancipate oneself
jag kan inte frigöra mig från den tanken att… I can't rid myself of the thought that…
frigjord
adjektiv
fördomsfri open-minded; emanciperad emancipated, liberated
en frigjord ande a free (an emancipated) spirit
Fraser från andra ställen i ordboken

en frigjord ande a free (an emancipated) spirit

10

Ställ gärna frågan varför Sverige hägrade som frihetens land när de flydde för sina liv. Glöm inte att fråga vad de flydde ifrån.

Men bli heller inte förvånad om svaret handlar om just kultur och religion.

Jag ville till London. Det hägrade (bara)...

hägra
intransitivt verb
Fraser:
en bil hägrar [för mig] …is my dream, I dream of getting…
ett mål som hägrar [för mig] a goal which I dream of attaining
det hägrar som ett paradis [för dem] it seems a paradise in their imagination

11

Sven-Erik Alhem är lite kluven kring straffrabatten för de som är under 21 år.
– Jag försökte få till en diskussion kring detta för ett antal år sedan men upplevde att det var en extremt avog inställning mot en förändring. Det sitter djupt rotat.
Straffrabatten har gamla anor och härrör från tiden när ungdomar snattade och slogs medan det var extremt ovanligt med riktigt grova brott bland de unga.
– Så är det, den grova brottsligheten har krupit allt längre ned i åldrarna.


kluven
adjektiv
split osv.; jfr klyva; om personlighet split, dual, dissociated; bot. el. anat. cleft
kluven stjärt (tunga) forked tail (tongue)
klyva
transitivt verb
allm. split, cleave; skära itu cut…in two (half); dela divide up
klyva atomer split atoms
klyva luften om fågel cleave (om ljud split) the air
klyva näbb bicker
klyva vågorna cleave (breast) the waves; jfr kluven
reflexivt verb
Fraser:
klyva sig split
klyvas
intransitivt deponensverb
split up
klöv
substantiv
[cloven] hoof (pl. hoofs el. hooves)
Fraser från andra ställen i ordboken

klyva vågorna cleave (breast) the waves; jfr kluven
kluven gom cleft palate
klyva atomer split atoms
klyva luften om fågel cleave (om ljud split) the air
klyva näbb bicker
klyva sig split
tala med dubbel (kluven) tunga speak with two voices

12


The oil industry is hostile to that.

avog
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
avogt
adverb
unkindly
vara avogt inställd mot a) ngn be unfavourably disposed towards…, have an aversion to (a prejudice against)… b) ngt äv. be averse to…
Fraser från andra ställen i ordboken

vara avogt inställd mot a) ngn be unfavourably disposed towards…, have an aversion to (a prejudice against)… b) ngt äv. be averse to…
avogt stämd mot… unfavourably disposed towards…, prejudiced against…


LIKNANDE ÖVERSÄTTNINGAR
Liknande översättningar för "avog" på engelska
avog till
averse
Oljeindustrin däremot är avogt inställd till detta.
The oil industry is hostile to that.

avoghet
SUBSTANTIV
~en
averseness ; aversion ; antipathy

13

misstaget härrör där]av att…


härröra
intransitivt verb
Fraser:
härröra från ha sitt ursprung i originate (arise, spring, proceed) from; härstamma från derive from; datera sig från date from
härröra av bero på be due to
misstaget härrör [där]av att… äv. is traceable (goes back) to the fact that…
Fraser från andra ställen i ordboken

härröra från ha sitt ursprung i originate (arise, spring, proceed) from; härstamma från derive from; datera sig från date from
härröra av bero på be due to
misstaget härrör [där]av att… äv. is traceable (goes back) to the fact that…

14


Dags att sluta dalta med elitfotbollen
Samhället måste en gång för alla sätta ner foten när det gäller fotbollsvåldet och de orimliga arenakraven. Nog är nog.

dalta
intransitivt verb
Fraser:
dalta med ngn klema coddle (mollycoddle, pamper) sb; kela pet (fondle) sb

Translation:
Pamper
Coddle
Inflections:
Daltade
Daltat
Dalta
Daltar
Example:
De daltade med bebisen: They pampered the baby
Synonyms:
In the News:
34 miljarder, tack och sluta dalta med bankerna (2016-03-17, E24)
Vad hände sedan? Cervenka kommenterar Cervenka: ?Ursäkta, kan vi få tillbaka våra 34 miljarder??. Learn Swedish Online - read the full article

15

Kort därefter drog Khan tillbaka sin kandidatur till styrelsen och hoppade av Miljöpartiet. I en intervju med Dagens Nyheter pratar nu Khan om sin syn på uppståndelsen, varför han inte vill ta i hand och att han aldrig hade behandlats på samma sätt om han "varit vit".

uppståndelse
substantiv
1oro excitement, stir; vard. fuss, to-do
väcka [stor] uppståndelse make a [great] stir (commotion)
2relig. resurrection

16

Khan, som bland annat varit engagerad i Amnesty och Sveriges unga muslimer, hävdar i intervjun att han alltid känt sig en aning bortstött i Sverige och att hans religion är central för honom. Att den uteblivna handskakningen skulle få sådana konsekvenser kunde han dock inte ana i "sin vildaste fantasi".

Rejected.

17

Jag led med dig och trodde först att du hade drabbats av något medicinskt, direkt i tv. Så var det ju inte, vad jag kan förstå, och det är ytterligare ett skäl till att den värdegrund du signalerar blir helt omtumlande för de flesta av oss i Sverige.


Emmas bebis är tre månader gammal och att vara nybliven mamma kan vara omtumlande.

Long


omtumlande
adjektiv
overwhelming, bewildering

Anhörig: ”Han borde fått livstid”
Maggies bror Charbel Bagdo är lättad över att rättegången kommit till ett avslut, efter en omtumlande rättsprocess där han rest till Istanbul många gånger bara för att få veta att rättsförhandlingen skjutits upp. Han är nöjd med domen, även om han tycker straffet kunde varit hårdare.


Det har varit en omtumlande, men enligt min åsikt absolut nödvändig, process för unionen.
It has been a dizzying but, in my view, absolutely necessary process for the Union.
Det var en svår och omtumlande, men också oerhört viktig kunskap.
This was a harsh and disturbing, but extremely significant revelation.
skriftlig. - (EN) Napoleon sa till oss att vi skulle låta Kina sova, för Kinas uppvaknande kommer att bli omtumlande för världen.
in writing. - Napoleon told us that we should let China sleep, for when she wakes, she will shake the world.
Om man följer debatten i några medlemsländer, står det klart att händelseutvecklingen för många medborgare uppfattas som litet omtumlande.
Judging from the debate in a number of Member States, many people are clearly rather bewildered by the debate.
Resultatet av det omtumlande utträdet ur kommunismen är motsägelsefullt. 20 % av Azerbajdzjans territorium är idag ockuperat av armenierna i Karabach, vilket är ett resultat av kriget.
The balance sheet of this turbulent emergence from Communism is a contradictory one: 20 % of Azerbaijan's territory is now occupied, as a result of the war, by the Karabakh Armenians.

18

Hysa

hysa
transitivt verb
1ha, känna entertain; en mening äv. hold; t.ex. förhoppningar el. en känsla el. planer äv. cherish; t.ex. hämndbegär äv. harbour, nurse; t.ex. respekt feel
hysa förkärlek för… have a special liking for…
hysa förtroende för have confidence in
hysa misstankar mot have (entertain) suspicions about
2ge husrum åt house, accommodate, put up; ge skydd åt shelter, give shelter to; rymling o.d. harbour; innehålla äv. contain
hysa in ngn hos ngn find lodgings (a lodging, quarters) for sb with sb
hysa in ngt hos ngn store sth at sb's house
hysa in sig hos ngn take up quarters with sb
Fraser från andra ställen i ordboken

hysa betänkligheter have (entertain) misgivings (doubts), hesitate
hysa farhågor entertain (have) apprehensions (fears)
hysa aktning för ngn feel respect for sb, respect sb
ha (hysa) antipati feel an antipathy
hysa avund mot… feel envious of…
ha (hysa) begär till spec. bibl. covet
hysa deltagande med sympathize with, feel sympathy for
hysa förakt för ngn feel contempt for sb, hold sb in contempt
ha (hysa) förhoppningar om have (entertain) hopes of
ha (hysa) förtroende för have confidence (faith) in
hysa illvilja mot ngn bear sb ill will
hysa medlidande med feel pity for, pity
hysa misstankar mot suspect, entertain suspicions about
hysa misstroende mot, se misstro
hysa groll mot bear a grudge against
hysa planer mot have (harbour) designs on
hysa vänskap för ngn have a friendly feeling for (towards) sb
hysa vördnad för
ha (hysa) en önskan have a wish, wish
hysa agg mot (till) ngn bear sb ill feeling (a grudge), have a grudge against sb
hysa onda avsikter mot ngn have evil designs on sb
hysa [en] stor beundran för feel (cherish) a great admiration for
hysa fruktan för, se frukta, frukta
hysa en fördom (fördomar) mot have a prejudice (be prejudiced, be bias[s]ed) against
hysa hat till (mot) ngn have a hatred of sb
ha (hysa) respekt för ngn have respect for sb, hold sb in [great] respect
känna (hysa) sympati för ngn tycke feel drawn to sb; medkänsla feel sympathy for sb
hysa en blind tro till have an implicit belief in
hysa välvilja mot (för) ngn be favourably (well) disposed towards sb
hysa ömma känslor för ngn have (entertain) tender feelings (a tender regard) for…, feel tenderly towards…
ha (hysa) hopp (gott hopp) om att (+ inf.) have (entertain) hopes (every hope) of + ing-form
fatta (ha, hysa) intresse för ngt take an interest in sth

19

Jag uppskattar det

uppskatta
transitivt verb
1sätta värde på appreciate, esteem; sak äv. set store by
den kan inte uppskattas nog högt …be too highly praised
2beräkna o.d. estimate; värdera äv. value, rate, assess; utvärdera evaluate
uppskatta ngt för högt overestimate (overrate)…
uppskatta ngt för lågt underestimate (underrate)…
uppskattad
Jag uppskattar verkligen det.
I really appreciate it.

20

All

All