Rw28 Flashcards Preview

A Swedish > Rw28 > Flashcards

Flashcards in Rw28 Deck (21):
1

– Jag sa till honom att man måste göra någonting med en gång. Vi ser det här innan och anmäler till Migrationsverket, men de kan inte göra något förrän det hänt. Vi är helt bakbundna, säger Bert Karlsson.

Our hands are tied. Mest likely. No matches.

2

När polisen anlände till platsen hade det lugnat ner sig. Polisen
upprättade en anmälan om skadegörelse och misshandel, och grep den man som varit mest aggressiv.

Itc. Create. Set up.


upprätta
transitivt verb
1inrätta establish; grunda el. t.ex. skola äv. found, set up; t.ex. fond el. befattning create; t.ex. system institute; t.ex. organisation form
2avfatta el. t.ex. kontrakt el. protokoll draw up; testamente äv. make; lista make [up (out)]; karta el. plan draw
3åstadkomma el. t.ex. förbindelse el. ordning establish
4rehabilitera rehabilitate
upprätta ngn (ngns rykte) restore sb's reputation
upprätt
adjektiv
upright, erect
adverb
upright, erect
Fraser från andra ställen i ordboken

upprätta förslag draw up a nomination list
upprätta diplomatiska förbindelser establish diplomatic relations
upprätta en inventarieförteckning make (draw up) an inventory
göra (upprätta) sitt testamente make (draw up) a (one's) will

3

allm. unsatisfactory state of things (affairs) . Bad conditions.


missförhållande
substantiv
1otillfredsställande tillstånd: a)
missförhållande[n] allm. unsatisfactory state of things (affairs) (sg.); dåliga förhållanden bad conditions (pl.)
sociala missförhållanden social evils
b) olägenhet inconvenience; nackdel drawback
2disproportion disproportion, disparity, incongruity
Fraser från andra ställen i ordboken

missförhållanden som pockar på rättelse …cry out for redress

4”Detta är inte en tillfällig svacka. Det är katastrof. Rättssamhället
har fullständigt havererat. Den som har störst våldskapital är den som styr lokalsamhället”, skriver han.

haveri
substantiv
skeppsbrott [ship]wreck; flyghaveri el. bilhaveri o.d. crash; motorhaveri o.d. breakdown; skada damage
enskilt (gemensamt) haveri jur. particular (general) average
göra haveri, se haverera

intransitivt verb
lida skeppsbrott be wrecked äv. friare; om flygplan el. bil o.d. crash, be crashed; få motorfel o.d. have a breakdown
havererad sjöoduglig disabled; skadad damaged


svacka
substantiv
hollow, depression; t.ex. ekonomisk decline, falling-off, downswing; sport.se formsvacka
intransitivt verb
decline


Itc rule of law


rättssamhälle
substantiv
community governed by law, community founded on the rule of law

5

– När man börjar ge sig på mänskliga rättigheter och internationella konventioner som antagits av högst verkliga skäl ger man sig ut på en skakig väg.

Anta See other card at end of pack.Itc? Attack??

ge sig på
Fraser:
ge sig på ngn set about sb
ge sig på affärer take up business
ge sig på ett problem tackle a problem
ge sig på studier start studying

6


leader-writer, editorial writer


ledarskribent
substantiv
leader-writer, editorial writer

7

Song about rasism.


Även om det i helgen tack och lov inte var någon som dödades så har det som tidigare mest framstått som ett tidsdokument från det rassegregerade USA flyttat sig betydligt närmare.

framstå
intransitivt verb
visa sig [vara] stand out
detta framstår som omöjligt this appears impossible
Fraser från andra ställen i ordboken

framstå i klart ljus …in a clear light
framstå i sin rätta dager stand out in its right (true) light

8

Det är förkastligt säger ....

Tysk ska ha hotat Salas polischef Agneta Kumlin, som kritiserat polisens omorganisation i en SVT-intervju. Domaren Per Kjellsson säger till SVT Västmanland att Tysk uttryckt sig ”förkastligt”, men att det skett vid en enskild händelse.

Examples?

förkastlig
adjektiv
objectionable; klandervärd reprehensible; fördömlig …to be condemned
Det är förkastligt att det finns människor som importerar arbetskraft och använder den helt ostraffat.
It is outrageous that some people import and use labour and then go unpunished.
En diktatur som förtrycker sitt eget folk är förkastlig.
A dictatorship of the sort that oppresses its own people is completely unacceptable.
För det första är redan experiment med embryon förkastligt och ett brott mot god sed och allmän ordning.
Firstly, even experimentation with embryos is despicable and offends against public policy and morality.
Ackordsbetalning på detta område är direkt förkastligt.
Paying drivers on a piecework basis is quite unjustifiable.
Den nuvarande situationen utanför Somalias kust är i alla avseenden förkastlig och den påverkar alla länder.
The current situation off the coast of Somalia is wrong on every level and has an impact on all countries.

9

Det finns ingen motsättning mellan flyktingmottagning och integration.

Other examples. Long.

motsättning

Itc. Contradiction. Motsätta. Oppose.
substantiv
motsatsförhållande opposition; fientligt förhållande antagonism
stå i motsättning till be in contrast to, contrast to; jfr motsats
Fraser från andra ställen i ordboken
motsättning
motsättningenmotsättningarmotsättningarna
Substantiv

SYNONYMER
klyfta
konflikt
kontrovers
motsats
opposition
Engelska
opposition
contrast
tension
divergence
antagonism
contradistinction
fault line [ POLITIK ]

överbrygga motsättningar overcome (reconcile) differences

motsätta sig
motsätter sigmotsatte sigmotsatt sigmotsätt sig
Verb

SYNONYMER
stegra sig [ BILDLIGT ]
Engelska
oppose
counter
resist
go against

10

ett ännu ej utforskat område

utforska
transitivt verb
land explore; ta reda på find out; undersöka search into, investigate; noga pröva t.ex fakta äv. sift [out]
ett ännu ej utforskat område a still unexplored…
Fraser från andra ställen i ordboken

ge ngn en forskande blick scan sb's face, give sb a searching look; jfr utforska

11

Han är helt bedrövad.

Long prison sentance.

Brexit
Jag är bedrövad – och hoppfull

bedrövad
adjektiv
distressed, grieved , sorrowful
bedröva
transitivt verb
distress, grieve
det bedrövar mig att höra att… I am very distressed to hear that…
Fraser från andra ställen i ordboken

djupt bedrövad deeply grieved
det bedrövar mig att höra att… I am very distressed to hear that…

Bedrövligt. Miserable. Ie weather.

är bedrövad – och hoppfull. Grieved??

12

med påföljd att han…

Vad tycker du om att straffet i det här fallet blir en månads fängelse?
– En del är att se över påföljderna. Vi behöver också samverka med andra myndigheter och organisationer.

påföljd
substantiv
consequence; jur. sanction
med påföljd att han… with the consequence (result) that he…
vid laga påföljd under penalty of law
Fraser från andra ställen i ordboken

vid hämtnings påföljd jur. on pain of being brought summarily before the court

medföra rättslig påföljd involve legal consequences

13

Poliser ska inte behöva tåla mer hot och våld än andra, snarare mindre, det tycker jag att man kan tydliggöra i lagstiftning och tillämpning, att de som vaktar vårt samhälle måste respekteras.

Itc. And in practice.?

tillämpa
transitivt verb
apply

; t.ex. sin erfarenhet bring…to bear

; praktiskt tillämpa el. t.ex. sina kunskaper el. en regel put…into practice
regeln kan tillämpas äv. …is applicable


tillämpad matematik (kemi etc.) applied mathematics (chemistry etc.)
Fraser från andra ställen i ordboken

tillämpa högerregeln give right of way to traffic coming from the right
tillämpa (genomföra) ngt i praktiken put sth in[to] practice

14

Vad tycker du om att straffet i det här fallet blir en månads fängelse?
– En del är att se över påföljderna. Vi behöver också samverka med andra myndigheter och organisationer.


påföljd
substantiv
consequence; jur. sanction
med påföljd att han… with the consequence (result) that he…
vid laga påföljd under penalty of law
Fraser från andra ställen i ordboken

vid hämtnings påföljd jur. on pain of being brought summarily before the court
medföra rättslig påföljd involve legal consequences

15

Lena Nitz beskriver en vardag för poliser som är kantad av hot och våld.


kanta
transitivt verb
sätta kant på edge; sömnad. trim; utgöra kant vid line, border; jfr ex.
gatan var kantad av folk …lined with people
stigen var kantad med blommor …bordered with flowers
kantat
substantiv
mus. cantata
Fraser från andra ställen i ordboken

gatan var kantad av folk …lined with people
stigen var kantad med blommor …bordered with flowers

16

Upprörande att man inte visar respekt.

Trashing ambulance

IT's outrageous.
uppröra
transitivt verb
bildl.:väcka avsky hos revolt, rouse…to indignation; chockera shock; reta upp irritate
uppröra sinnena stir up people's minds; jfr vidare upprörd
upprörande
adjektiv
revolting; shocking osv.; jfr uppröra; om t.ex. behandling outrageous
det är upprörande äv. it's a crying shame, it's outrageous, it makes one's blood boil
finna ngt upprörande be shocked at sth
upprörd
adjektiv
förargad indignant; uppretad irritated; skakad agitated; uppskakad upset; upphetsad excited; chockerad shocked
upprörda oroliga tider troubled times
Fraser från andra ställen i ordboken

upprörda oroliga tider troubled times
hela mitt inre upprördes my whole soul (being)…
lugna [de upprörda] sinnena …people's [excited] minds
råka i uppror get agitated osv.; jfr upprörd; om känslor flare up; om person äv. fly into a passion
det är upprörande äv. it's a crying shame, it's outrageous, it makes one's blood boil
finna ngt upprörande be shocked at sth
ett rov för upprörda känslor a prey to…
stämningen var upprörd [bland dem] everyone was up in arms (indignant)
Norstedts ordböcker

17

När j muckade efter 10 månader.......

1
Be demobbed


mucka
intransitivt verb
knorra grumble
lyda utan att mucka …without a murmur
transitivt verb
Fraser:
mucka gräl pick a quarrel
2 mucka
intransitivt verb
vard.:mil. be demobbed
Fraser från andra ställen i ordboken

börja (mucka, söka) gräl pick a quarrel
Norstedts ordböcker

18

Både finansminister Magdalena Andersson (S) och migrationsminister Morgan Johansson (S) sa omgående att den lägre nivån på 70 000 är på gränsen av vad Sverige klarar av.

omgående Itc. With immediate effect.
adjektiv
prompt; omedelbart immediate reply, promptly
adverb
omedelbart immediately, at once
Fraser från andra ställen i ordboken

omgående leverans immediate delivery

19

Itc. Jag upplever inte prognosen som uppseendeväckande. Så länge kriget i Syrien pågår och alldeles för många länder i Europa vill bolla ansvaret till någon annan, får Sverige en prognos att vi kommer att få ett stort flyktingmottagande. Det är något vi ska vara stolta över.
DUPLICATE CARD

uppseendeväckande
adjektiv
sensational; Standing out.."..
om t.ex. upptäckt el. nyheter äv. startling; iögonfallande conspicuous


uppseende
substantiv
uppmärksamhet attention; sensation sensation; uppståndelse stir
väcka uppseende vanl. attract attention (notice), create a sensation, make (create) a stir; genom påfallande klädsel äv. make oneself conspicuous; friare make people stare (talk)
det väckte inget uppseende äv. …passed [almost] unnoticed
Fraser från andra ställen i ordboken

väcka uppmärksamhet, se väcka uppseendeunder uppseende

20

Har det skadat er opinionsmässigt?
– Ja, det är jag övertygad om. Det här har varit en höst som ställt saker på sin spets.

Fraser från andra ställen i ordboken

ställa saken på sin spets bring matters to a head
driva saken till sin spets carry (drive) matters to an extreme (to extremes)
driv det inte (inte saken) för långt (till sin spets) don't carry (push) things too far (to extremes)

21

Various contexts

anta
transitivt verb
1ta emot el. t.ex. plats take; säga ja till el. t.ex. erbjudande el. inbjudan el. kallelse accept
2med personobj.:intaga som elev o.d. admit, accept; rekryt enrol; godkänna approve, pass
de som antagits till vidareutbildning those accepted for further education (training)
3gå med på el. godkänna accept; t.ex. förslag äv. agree to, adopt, approve; lagförslag pass
4förutsätta assume; formellare presume; förmoda suppose; vard. expect
jag antar förmodar att äv. I take it that
anta nu att… now supposing (suppose now) that…
jag antar det I suppose (expect) so
5göra till sin, tillägna sig, t.ex. idé adopt; lära äv. embrace; namn äv. assume
anta namnet (titeln)… take (assume) the name (title) of…
under antaget namn under an assumed name
6ta på sig, t.ex. en min take (put) on, assume
7få assume
anta fast konsistens set; hårdna harden
anta oroväckande proportioner attain (assume) alarming proportions
Fraser från andra ställen i ordboken

anta fast konsistens stelna set; hårdna harden, solidify
anta skrämmande proportioner assume alarming proportions
anta en resolution pass (approve) a resolution
anta en utmaning (utmaningen) äv. take up the gauntlet
fordringarna för att bli antagen the requirements for admission
kommer han? – jag antar (hoppas, tror) det …I suppose (hope, think) so, …I suppose etc. he will
han antog mitt förslag med glädje he gladly accepted my proposal