RW5 0715 Flashcards Preview

A Swedish > RW5 0715 > Flashcards

Flashcards in RW5 0715 Deck (21):
1

Fördärva

fördärva
transitivt verb
1mera eg.:i grund ruin, destroy; skada damage, injure; spoliera spoil; nöjet o.d. äv. mar; förvanska corrupt
2bildl.:skämma taint, vitiate; moraliskt äv. corrupt, deprave; ngns rykte el. utsikter blight
fördärvad
adjektiv
1ruined etc.; jfr fördärva; bragt i oordning deranged
arbeta sig fördärvad work oneself to the bone
skratta sig fördärvad vard. laugh one's head off, die with laughing
slå ngn fördärvad beat sb to a jelly
2skämd tainted; moraliskt äv. corrupt, depraved
fördärvas
intransitivt deponensverb
be ruined etc.; jfr fördärva; om mat go bad, become tainted
Fraser från andra ställen i ordboken

arbeta sig fördärvad work oneself to the bone
skratta sig fördärvad vard. laugh one's head off, die with laughing
slå ngn fördärvad beat sb to a jelly
rida en häst fördärvad founder (override)…
skratta sig fördärvad (sjuk)
slå sig fördärvad be seriously injured (hurt)
grubbla sig fördärvad över ett problem rack one's brains trying to think out…
det är så att man kan skratta sig fördärvad it's enough to make a cat laugh; iron. äv. it makes one die laughing

2

Jag,vill inte tala om det.
'Således', insköt Tweed, 'var han kanse deprimerad?'


således
adverb
1följaktligen consequently, accordingly
jag hade således ingen möjlighet so [you see] I had…
vi kan således börja thus we can…
2på så sätt thus
således ligger saken till that is how the matter stands; jfr sålunda

Pärson kom in på tredjeplats och petar således ner den tidigare trean från pallen. Tre kronor förlorade OS-finalen och vann således silver. 2013 (1 mar): ...
således adverb (något formellt), (Engelska) ... Exempel: vi kommer således att lägga ner verksamheten nästa år (thus we shall be closing down the operation ...
Esimerkit. Din farmor och min morfar är syskon. Vi är således sysslingar
"SÅLEDES" ENGELSK ÖVERSÄTTNING Resultat: 1-23 av 1439
således {adverb}
således {adv.} (även: därför, följaktligen)
therefore (as a result, for that reason) {adv.}
Vi kan således anta att problemet inte är bristande kunskap om EU:s lagstiftning.
Therefore, we cannot assume that they are lacking in knowledge of European law.
således {adv.} (även: därför, följaktligen, alltså, så)
thus {adv.}

3

Understandable


förståelig
se begriplig
Fraser från andra ställen i ordboken

det är fullt förståeligt att… it is quite understandable that…, it is easy to (one can readily) understand that…

4

Trot. Horse

1 trava
intransitivt verb
trot
komma travande vard. come trotting (traipsing) along
trava in vard. trot (traipse) in

5

Hennes skor klapprade nerför trappan.


klappra
intransitivt verb
clatter; om hästhovar clip-clop; om tänder chatter
han klapprade med tänderna his teeth chattered

6

Press

press
substantiv
1tidningspress press
Pressens opinionsnämnd the [Swedish] Press Council
få god press have a good press
pressen i London ofta the London papers (pl.)
figurera i pressen vanl. appear in the [news]papers
2redskap o.d. press; tryckpress äv. printing press; för citrusfrukt äv. squeezer
gå i press tryck go to press
ligga (lägga) i press[en] be (put) in the press
växterna ligger i press …are being pressed
3påtryckning el. tryck pressure; påfrestning strain; pressning press; pressveck äv. crease[s (pl.)]
sätta (utöva) press på ngn bring pressure to bear on sb, put pressure on sb
Fraser från andra ställen i ordboken

pressens frihet the liberty of the press
boken ligger som press …acts as a press
pressen var rikligt representerad äv. the Press was there in great numbers
skränet i pressen the outcry…
[få] skylta i pressen [have to] appear in the papers
vara synlig i pressen appear…
nyheten nådde dem genom pressen the news reached them through [the medium of] the press
enligt ett meddelande i pressen according to a report…
stora delar av [tidnings]pressen large sections of the press
affären tegs ihjäl i pressen the matter was hushed up in the Press, there was a conspiracy of silence about the matter in the Press
hon var mycket påpassad av pressen she was followed everywhere by the Press
så fort det händer något slår pressen larm [om det] äv. …the press draws public attention to it

7

Han är som ett skrockande teddybjörn. Personality


skrocka
intransitivt verb
om höns cluck; om person chuckle

8

Han var helt inställd på att det skulle bli .......


inställd
adjektiv
Fraser:
vara inställd beredd på ngt be prepared for sth
vara inställd på att (+ inf.) a) be prepared to + inf. b) ämna intend to + inf.
vara sympatiskt inställd till ngt be sympathetic towards…
vänligt inställd favourably (kindly) disposed; jfr äv. inställa, ställa in
inställa
transitivt verb
upphöra med stop, discontinue, suspend; inhibera cancel
inställa arbetet strejka strike, go on strike, walk out
inställa betalningarna suspend (stop) payment
inställa en bjudning call off a party
inställa fientligheterna cease fire; tillfälligt suspend hostilities
inställa förhandlingarna discontinue (suspend) [the] negotiations
reflexivt verb
~ sig a) om person:spec. vid domstol appear, present oneself; vid mötesplats put in an (make one's) appearance, turn up
inställa sig hos ngn (resp. till tjänstgöring) äv. mil. report [oneself] to sb (resp. report for duty)
inställa sig inför rätta appear before (in) the (resp. a) court
b) bildl.:om sjukdomssymptom come on; om känsla make itself felt
då inställer sig den frågan then the question presents itself
sömnen ville inte inställa sig …come
c)
inställa sig på, se ställa in sig på
inställande
substantiv
upphörande suspension, discontinuation; inhiberande cancellation
Fraser från andra ställen i ordboken

inställa fientligheterna suspend hostilities
inställa arbetet strejka strike, go on strike, walk out
inställa betalningarna suspend (stop) payment
inställa fientligheterna cease fire; tillfälligt suspend hostilities
inställa förhandlingarna discontinue (suspend) [the] negotiations
skärpan är inställd (inte inställd) the lens is in (out of) focus
infinna sig vid t.ex. begravning attend (be present at)…; t.ex. möte äv. present oneself (turn up) at…; jfr inställa, a), inställa, b)
vara avogt inställd mot a) ngn be unfavourably disposed towards…, have an aversion to (a prejudice against)… b) ngt äv. be averse to…
inställa betalningarna (sina betalningar) suspend (stop) payment[s]
stoppa (inställa) driften stop production
inställa en bjudning call off a party
inställa sig inför rätta appear before (in) the (resp. a) court
inställa sig inför rätta appear in (before the) court
då inställer sig den frågan then the question presents itself
sömnen ville inte inställa sig …come
ställa in sig på att gå ämna intend to go; besluta sig make up one's mind to go; se äv. inställd
mötet inställdes på grund av dålig anslutning …on account of poor attendance
inställa sig hos ngn (resp. till tjänstgöring) äv. mil. report [oneself] to sb (resp. report for duty)
inställa sig på, se ställa in sig på
ställa in
eg. put…in (inomhus inside); lämna till förvaring deposit
ställa in ngt i ett skåp put sth in[to]…
ställa in bilen [i garaget] put the car in the garage
reglera el. t.ex. apparat el. kikare adjust; t.ex. bländare set; t.ex. avståndsmätare set, bring…into focus; anpassa accommodate
ställ in [radion på] en annan kanal! tune in another…!
ställa in programmera videon programme the video
se inställa
Fraser:
ställa in sig på ngt bereda sig på prepare [oneself] for sth; räkna med count on (expect) sth
ställa in sig på att gå ämna intend to go; besluta sig make up one's mind to go; se äv. inställd
Fraser:
ställa sig in hos ngn ingratiate oneself with…, curry favour (amer. favor) with…; krypa, fjäska för äv. cringe to…, fawn on…; vard. suck up to…

9

Han har gissat att jag kunde få för mig att .....


få för sig att…
sätta sig i sinnet get it into one's head…
inbilla sig imagine…
Fraser från andra ställen i ordboken

få ngt klart för sig get a clear idea of sth
få klart för sig hur… realize how…
få möjlighet att göra rätt för sig get a chance (an opportunity) of…
vi får ta frågorna var för sig …one by one, …separately, …individually
hur bär man sig åt för att få tag i? how does one set about… + ing-form?, what do you have to do to…?
hänvända sig till ngn för att få hjälp go to sb for…
hänvända sig till receptionen för [att få] upplysningar inquire at the reception desk for…
'Få se nu', sa han för sig själv …, he said to himself
han har [fått] för sig satt sig i sinnet att han ska he has got it into his head that…
ha för sig
Fraser:
han har tiden för framför sig he is [still] young, he has the future before him
Fraser:
vad har du för dig gör du? what are you doing?; spec. ofog what are you up to?
har du något för dig i kväll? are you doing anything (have you got anything on) this evening?
tro el. mena think; föreställa sig have an idea, be under the impression; inbilla sig imagine
han har [fått] för sig satt sig i sinnet att han ska he has got it into his head that…
bära sig åt
bete sig behave
bära sig illa (dumt) åt behave badly (like a fool)
gå till väga manage, set about it
hur bär du dig åt för att hålla dig så ung? how do you manage to…?
hur bär man sig åt för att få tag i? how does one set about… + ing-form?, what do you have to do to…?
hur jag än bär mig åt whatever I do

10

From previous. ..... Att avlägga visit hos änkan.


avlägga
transitivt verb
1avge el. göra el. fullgöra:bekännelse make; högtidligt löfte äv. register, take; ed äv. swear; vittnesmål give
avlägga besök hos ngn pay sb a visit (call), call upon sb
avlägga examen pass (get through) an (one's) examination; akademisk take a [university] degree, graduate
avlägga rapport om report (give a report) on
avlägga räkenskap för render an account of
2se lägga avunder lägga
avlagd
adjektiv
1 Fraser:
avlagda kläder cast-offs, cast-off (discarded) clothes (clothing); jfr lägga avunder lägga
2om bekännelse m.m.jfr avlägga
Fraser från andra ställen i ordboken

avlägga bikt make confession, confess [one's sins]
avlägga eden trohets el. ämbetsed be sworn in, take the oath
avlägga prov examineras pass an examination
avlägga trohetsed take the (one's) oath of allegiance
avlägga vittnesmål give evidence (testimony)
avlägga en bekännelse make a confession
avlägga (svära) en ed take (swear) an oath
låta ngn avlägga eden swear sb in
ta (avlägga) [en] examen obtain one's degree etc.
avlägga klosterlöfte[t] take the vow[s (pl.)]
avlägga räkenskap för ngt render an account of sth, account for sth
avlägga visit hos ngn pay sb a visit, call (pay a call) on sb, visit sb
avlägga (göra) besök hos ngn pay a visit to (a call on) sb
gå (avlägga) ed på det take an oath on it, swear to it
avge (avlägga) rapport om ngt report (make one's report) on sth
avlagda kläder cast-offs, cast-off (discarded) clothes (clothing); jfr lägga avunder lägga
på den tiden skulle förväntades man avlägga visiter …you were supposed (expected) to pay visits
avlägga (göra) ett besök på hans kontor (på museet) call at his office (pay a visit to the museum)

11

Det föreföll mig som om ... Past description


Det förefaller finnas ett problem. Diskriminering.


förefalla
intransitivt verb
synas seem, appear
det förefaller mig it seems (appears) to me
Fraser från andra ställen i ordboken

det förefaller som om… äv. it seems that…

12

Cruising altitude. Plane

Marschhöjd

13

Kan jag gå nu, fragade A försynt.

Story. Hon stod där försynt ...... Sen frågade hon...


försynt
adjektiv
hänsynsfull considerate, tactful, discreet; delicate äv. om t.ex. fråga; tillbakadragen unobtrusive; blygsam modest

14

P såg häpen ut


häpen Förbluffad. Taken aback
adjektiv
amazed, astounded; svagare astonished, surprised; obehagligt förvånad startled
bli häpen be amazed osv.; överraskad äv. be taken by surprise; förbluffad be taken aback
nu blev du allt häpen! that surprised you, didn't it!
han lyssnade häpen …in amazement
häpna
intransitivt verb
be amazed osv.; jfr bli häpen
Fraser från andra ställen i ordboken

alldeles häpen completely astonished
hör och häpna! wait for it!
häpna inför ngt be astonished at sth

15

Den där inbilske Lance.

inbilsk
adjektiv
conceited, stuck-up
vara inbilsk äv. think a lot of oneself

16

Ett gnisslande ljud fyllde rummet.

intransitivt verb
squeak; t.ex. om dörr äv. creak; 'skrika' screech; om syrsan chirp
det gnisslar i maskineriet a) eg. there's a squeaking (grating) sound in the works b) bildl. things are not working smoothly
gnissla med tänderna, se skära tänder
Fraser från andra ställen i ordboken

ett gnissel a creak (squeak); jfr gnissla

17

Det ..., förkunnade hon.


förkunna
transitivt verb
1försöka utbreda preach
2tillkännage announce ; utropa proclaim; förebåda foreshadow, herald
förkunna en dom jur. pronounce (pass) sentence (the sentence of the court)

18

Insisterade hon....


insistera
intransitivt verb
insist
insistera på [att ngn kommer] insist on [sb's coming]

19

Det spratt i kroppen på henne efter den sköna dusch hon tagit.


spratt
substantiv
trick; skämt hoax, prank, practical joke
spela ngn ett spratt play a trick (practical joke) on sb, trick (hoax) sb
spritta
intransitivt verb
hoppa el. t.ex. av glädje jump, bound ; darra el. t.ex. av lust el. oro quiver; t.ex. av otålighet el. spänning tremble
det spritter i benen på mig av danslust I want to get up and dance
fisken spritter i båten the fish is floundering (jumping)…
spritta av liv bubble with life
överallt i naturen spritter det av liv there is a stir and bustle of life…
spritta till give a start, start
en fisk spratt till i vattnet a fish gave a leap…
spritta upp ur sömnen start up (be startled) out of one's sleep
Fraser från andra ställen i ordboken

fult spratt nasty (dirty) trick
spritta till give a start, start
ett elakt spratt a nasty trick
spritta av liv bubble with life
spritta upp ur sömnen start up (be startled) out of one's sleep
en fisk spratt till i vattnet a fish gave a leap…

20

.. Att få,vanka runt bland marknadsstånden.


vanka
intransitivt verb
Fraser:
[gå och] vanka saunter, wander

21

Strosa bland stånden

strosa
intransitivt verb
stroll, saunter
gå och strosa (strosa omkring) [på gatorna] be strolling about [the streets]