Rw25 Flashcards Preview

A Swedish > Rw25 > Flashcards

Flashcards in Rw25 Deck (25):
1

Bribary

Mutbrott.

2

Musik borde inte vara gratis", har popstjärnan Taylor Swift uttryckt gång på gång. Senast var det Adele och Coldplay – globala artister som är helt avgörande för sina skivbolags ekonomi – som förhalade albumsläpp på Spotify.

förhala
transitivt verb
1dra ut på delay, retard ; förhandlingar protract
förhala tiden (saken) play for time, use delaying tactics; vard. stall
2sjö. warp

3

. Hon beskrev hur Assadregimen i 40 års tid byggt murar mellan människor genom att. underblåsa sekterismen.


underblåsa
transitivt verb
öka:misstankar el. missämja el. svartsjuka heighten; hat el. missnöje foment, kindle, stir up

4

Konflikter med etniska förtecken pyr redan i det svenska samhället. Risken är att de nu blir underblåsta av ekonomiska målkonflikter i vardagen – som kan gälla tandvård, polisresurser, vård eller bostadsköer. Det är en mycket riskabel situation.


förtecken
substantiv
1mus.:fast [key] signature; tillfälligt accidental
2bildl.
med omvända förtecken in reverse
med politiska förtecken with political overtones
b-förtecken
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.

pyra
intransitivt verb
smoulder
ligga och pyra be smouldering
Fraser från andra ställen i ordboken

ligga och pyra be smouldering

5

To feel sympathy for. Official.

hysa deltagande med sympathize with, feel sympathy for


deltagande
adjektiv
medkännande sympathetic, sympathizing…
substantiv
1 (jfr deltaga, -); taking part osv., participation; medverkan cooperation; bevistande attendance ; anslutning turnout
deltagandet i valet var livligt there was a heavy poll, polling was heavy
2medverkande
de deltagande those taking part osv.; jfr deltaga, deltagare
3medkänsla sympathy
hysa deltagande med sympathize with, feel sympathy for
Fraser från andra ställen i ordboken

hycklat deltagande pretended sympathy
varmt deltagande warm sympathy
visa ngn deltagande äv. sympathize with sb

6

Det Postkodlotteriet förespråkar är en lösning som främst skulle skydda dem själva och monopolet på spelmarknaden. Vi behöver istället en politik som prioriterar en öppen spelmarknad, skriver Christofer Fjellner (M) i en replik.


förespråka
transitivt verb
advocate, recommend

7

"Insatserna vittnar sammantaget om en stor tilltro till kulturens möjligheter i tillstånd av humanitär kris", säger Andreas Åberg, handläggare på Kulturrådet, i ett pressmeddelande.


tilltro
substantiv
tro credit, credence; förtroende el. tillit confidence
ryktet förtjänar tilltro …deserves credence
sätta tilltro till ngn have confidence in (trust) sb
sätta tilltro till rykten o.d. give credit (credence) to…
vinna tilltro om rykte o.d. be believed (credited) ; gain credence
transitivt verb
Fraser:
tilltro ngn ngt (att (+ inf.)) believe sb capable of sth + ing-form, give sb credit for + ing-form, credit sb with sth + ing-form
tilltro sig ngt (att (+ inf.)) believe (fancy) oneself capable of sth (+ ing-form)

handlägga
transitivt verb
handha handle; behandla deal with
handlägga ett mål hear a case

8

Men, sanningen är att även mitt yngre jag, skärrad och förbittrad som hon var, skulle ha behövt en något mera nyanserad bild av svarta kvinnors situation i Sverige; en med en mer kritisk analys av svarthet och kvinnlighet i den svenska miljön


skärrad
adjektiv
upphetsad excited, overwrought; nervös el. darrig jumpy, jittery, nervy
skärra
skärrad
Adjektiv

SYNONYMER
rädd [ BILDLIGT ]
uppjagad
upprörd
uppskakad
Engelska
upset
uptight
squeamish

SYNONYMS
Synonyms (Swedish) for "skärrad":
© Folkets synonymlexikon Synlexrädd · uppjagad · uppriven · uppskakad

9

Generosity. Not generös.

givmildhet
substantiv
generosity, open-handedness, liberality
Fraser från andra ställen i ordboken

ett anfall av givmildhet a fit of generosity

10

Efter 2016 är det vanligaste svaret att det blir svårt klara hemtjänst och övrig äldreomsorg, men också ekonomiskt bistånd och stöd till individer. Optimismen är inte särskilt stor.
– 2017 kommer säkert inte att bli lättare, säger Inger Grindelid, socialchef Strängnäs
– Ja, det blir ju kärvare och kärvare framåt, säger Dag Wallströmer, socialchef Vingåker.


kärv
adjektiv
allm. harsh; om yta el. före äv. rough el. om motor rough; om smak äv. acrid; sammandragande astringent; om ljud äv. strident; om landskap äv. austere; bildl. el. om stil el. språk el. humor rugged; om person gruff; om kritik pungent

ett kärvt läge a difficult situation
kärva tider hard times
1 kärva
intransitivt verb
om motor o.d. bind, jam
det kärvar till sig things are getting difficult, things are going against me (us etc.)
2 kärva
transitivt verb
binda i kärvar sheaf
kärve
substantiv
lantbr. sheaf (pl. sheaves)
binda [ngt i] kärvar sheaf [sth]

11

The slaves get redress.

...får upprättelse.

upprättelse
substantiv
gottgörelse redress, satisfaction; rehabilitering rehabilitation
ge ngn upprättelse redress sb's wrongs; rehabilitera ngn rehabilitate sb
få upprättelse obtain redress (satisfaction); bli rehabiliterad be rehabilitated

12

Hur ska jag göra för att inte ”älta” detta problem som kanske aldrig blir mindre? Ska jag ge upp detta en gång för alla? Ska jag anmäla oss till parterapi trots att han i perioder har fullt upp med skola och socialtjäns

älta
transitivt verb
knåda knead; lera äv. puddle, pug; bildl. el. upprepa go over…again and again, dwell on DWELL ON Not move on from.


älta samma sak vanl. be harping on the same string

Vi får inte titta i backspegeln eller älta missade tillfällen, utan se framåt och inrikta oss på den nya tekniken: elbilen.
We must not look back or focus on missed opportunities, but rather look ahead and focus on the new technology of the new electric car.

Det håller vi alla med om och jag tänker inte älta det vidare.
We are all agreed on this and I will not dwell on the subject.
Bill McDonough tog det igår, så jag ska inte älta det.
Bill McDonough covered that last night, so I won't dwell on that too much.

13

– Att göra en sak av det, att klumpa ihop det med flyktingfrågan, är inget annat än att utnyttja situationen. Nu är det viktiga att utröna fakta och sedan besluta om de nödvändiga
konsekvenserna.

utröna
transitivt verb
ascertain, find out
det har utrönts konstaterats att… äv. it has been established that…

konsekvens
substantiv
överensstämmelse consistency; [på]följd consequence
brist på konsekvens lack of consistency, inconsistency
det finns ingen konsekvens i hans handlingssätt äv. there is no sense (logik logic) in his actions
den logiska konsekvensen the logical conclusion
ta konsekvenserna av sitt handlande take the consequences of one's action
konsekvenserna för miljön blir stora the consequences for the environment will be great
i konsekvens härmed (därmed) as a logical consequence of this (of that)
Fraser från andra ställen i ordboken

få oanade konsekvenser (följder) have unforeseen (unsuspected) consequences
A. efterlyser mer konsekvens i… A. would like to see more consistency in…
konflikten kan få världspolitiska konsekvenser the conflict may have a serious effect on world affairs

14

To jeopardize.


äventyra
transitivt verb
sätta på spel risk, hazard, jeopardize; utsätta för fara endanger, imperil

15

His war experiences could not be repressed

He tried to repress...Google.
Long

Förtränga is the Swedish word for repress. Some of its most common inflections are förträngde, förträngt, förträng, förtränga. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Hans upplevelser under kriget gick inte att förtränga', which translates into 'His war experiences could not be repressed'.

Translation:
Översättning:
Repress
Inflections:
Förträngde
Förträngt
Förträng
Förtränga
Example:
Hans upplevelser under kriget gick inte att förtränga: His war experiences could not be repressed
Synonyms:

Det var så många förträngningar. Slang?
Block out abuse.

16

Circulation

Translation:
Översättning:
Circulation
Inflections:
Kretsloppet
Kretslopp
Kretsloppen
Example:
Hur säger man kretslopp på Svenska?: How do you say circulation in Swedish?

17

Promising.

Promising
Inflections:
Example:
Ett lovande tecken: A promising sign
Synonyms:
Löftesrik
In the News:
Lovande medel nu även mot lungcancer (2015-12-23, Metro)
Landstingen rekommenderas att använda ett helt nytt läkemedel vid spridd lungcancer. Ett debacle.... Learn Swedish Online - read the full article
Borofen nytt lovande 2d-material (2015-12-18, Nyteknik)
Tvådimensionella lager av boratomer, borofen, har en struktur som liknar grafen. Materialet har lovande egenskaper som gör det intressant i forskningen kring 2d-material.. Learn Swedish Online - read the full article
Ledartalanger redo att ta sig till toppen (2015-12-14, DN)
KTH:s och Chalmers mest lovande kvinnliga ingenjörsstudent blir årets ?Female leader engineer?. Priset är 18 månaders skräddarsytt traineeprogram hos tre storföretag. Bakom ligger svenska industriföretag på jakt efter framtidens chefer och ledartalanger.. Learn Swedish Online - read the full article
Skandalen en skänk från ovan för Matthias Müller (2015-12-10, E24)
I åratal har VW haft en företagskultur som stundtals präglats av skräck, undfallenhet och feghet. Ett höjt ögonbryn från förre koncernchef Martin Winterkorn kunde betyda slutet på en lovande karriär. Nu lovar ledningen en skoningslös utredning av dieselskandalen.. Learn Swedish Online - read the full article

18

Pasture


Translation:
Översättning:
Pasture
Pasturage
Inflections:
Betet
Beten
Betena
Example:
Släppa korna på bete: Turn the cows out to pasture
Synonyms:
Agn

19

Major. Minor chord

mus. a) liten
minor third liten ters
b) moll-
minor key (mode) molltonart
be in the minor key gå i moll äv. bildl.
A minor a-moll

3mus. a) stor
major third stor ters
b) dur-
major key (mode) durtonart
be in the major key gå i dur äv. bildl.
A major A-dur

20

awkward or embarrassed.

The Swedish Word Förlägen
Förlägen is the Swedish word for awkward or embarrassed. Some of its most common inflections are förläget, förlägna,. Some common Swedish words that are synonyms to förlägen are blyg, generad,

Translation:
Översättning:
Awkward
Embarrassed
Inflections:
Förläget
Förlägna
Example:
Hur säger man förlägen på Svenska?: How do you say awkward in Swedish?
Synonyms:
Blyg
Generad

FÖRLÄGEN" ENGELSK ÖVERSÄTTNINGResultat: 1-10 av 10
förlägen {adj.} (även: besvärad, generad)
embarrassed {adj.}
Fru talman! Jag är något förlägen efter så mycket beröm, så jag kommer att fatta mig kort.
Madam President, I am somewhat embarrassed after so much praise, and so I will keep it short.

21

She is the head of a day Nursery in Stockholm.

Unusual.

Translation:
Översättning:
Be in charge of
Head
Inflections:
Förestod
Förestått
Förestå
Förestår
Example:
Hon förestår ett daghem i Stockholm: She is the head of a day nursery in Stockholm
Synonyms:
Förvalta
Kommande
Other Definitions:
Förestå: Impending/Be imminent

22

Make a detour to tibro.

Translation:
Översättning:
Digression (from the subject)
Detour
Inflections:
Avstickaren
Avstickare
Avstickarna
Example:

Ta en avstickare till Tibro: Make a detour to Tibro
Synonyms:

23

A useful tool

Translation:
Översättning:
Useful
Inflections:
Brukligt
Brukliga
Example:
Ett brukligt verktyg: A useful tool
Synonyms:
Användbar
Gängse
Sedvanlig

24

She has been toughened by her hardships in the wilds'.

The Swedish Word Härdad
Härdad is the Swedish word for hardened or toughened. Some of its most common inflections are härdat, härdade,. Some common Swedish words that are synonyms to härdad are tålig,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Hon är härdad av sina strapatser i vildmarken', which translates into 'She has been toughened by her hardships in the wilds'.

Translation:
Översättning:
Hardened
Toughened
Inflections:
Härdat
Härdade
Example:
Hon är härdad av sina strapatser i vildmarken: She has been toughened by her hardships in the wilds
Synonyms:
Tålig

25

Skandalen en skänk från ovan för Matthias Müller (2015-12-10, E24)
I åratal har VW haft en företagskultur som stundtals präglats av skräck,

undfallenhet och feghet. Ett höjt ögonbryn från förre koncernchef Martin Winterkorn kunde betyda slutet på en lovande karriär. Nu lovar ledningen en skoningslös utredning av dieselskandalen.. Learn Swedish Online

2
FN agerade för sent och för undfallande i utredningen om svenska FN-sändebudet Zaida Catalán. Det säger Jason Stearns, forskare vid New York University och en av världens främsta experter på Kongo, till Sveriges Radio.
Sökandet efter Catalán, som hittades död i måndags, påbörjades först fyra dagar efter försvinnandena den 12 mars och de två civila utredare som sattes in var alldeles för få.
Även med tanke på de extremt svåra arbetsförhållandena för en sökoperation kunde FN-missionen ha gjort mer och snabbare, säger Stearns till Ekot.

Google?


undfallenhet
(-)(-)(-)
Substantiv
ALLMÄNT
SYNONYMER
eftergivenhet
foglighet
Engelska
acquiescence


eftergivenhet
substantiv
indulgence, yieldingness, compliance, laxity, leniency

Appeasement

Sanningen är att socialistgruppen har visat en anmärkningsvärd undfallenhet.
The truth is that the PSE Group has shown remarkable complaisance.
Det är denna väg vi måste gå – den väg som innebär strid och inte den som innebär undfallenhet.
This is the path that we must follow – the path of combat, not the path of slackness.
Det verkar bara finnas en fruktlös undfallenhet inför situationen, trots alla dessa underbara, goda avsikter.
Firstly, to comment on what the President said, I must say that I am very happy to be grilled by the Greek Members.
Det verkar bara finnas en fruktlös undfallenhet inför situationen, trots alla dessa underbara, goda avsikter.
There just seems to be an ineffectual permissiveness of the situation despite all these wonderful, pious good intentions.
Det fordras i själva verket mycket undfallenhet, för att inte säga feghet, för att européerna inte skall se detta uppenbara förhållande.
In actual fact, Europeans would have to be very weak or even - dare I say it - cowardly to overlook this evidence.